Χριστούγεννα 2006 - Christmas 2006

Ἀριθμ. Πρωτ. 1466

Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ   Β’

ΕΛΕῼ  ΘΕΟΥ  ΠΑΠΑΣ  ΚΑΙ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 ΚΑΙ  ΠΑΣΗΣ  ΑΦΡΙΚΗΣ  ΠΑΝΤΙ  Τῼ  ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ

ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΑΦΡΙΚΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΕΠΙ ΤΗι ΘΕΙΑι ΕΠΙΦΑΝΕΙΑι

Καί ὁΛόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν,

 καί ἐθεασάμεθα τήν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς  μονογενοῦς παρά πατρός, πλήρης χάριτος καί ἀληθείας.”

Ἀγαπητοί μου ἐν Χριστῶ ἀδελφοί καί εὐλογημένα τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

            Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ ἐξουσιάζων τά πάντα καί προϋπάρχων μονογενής Υἱός, ὁ Θεός-Λόγος λαμβάνει σάρκα καί ἐνανθρωπίζεται. Σκηνώνει μεταξύ μας, μεταξύ τῶν ἀνθρώπων γιά νά δοῦμε καί νά κατανοήσουμε τήν ἀπαστράπτουσα μεγαλοπρέπεια τοῦ Θεοῦ.Ἡ θεϊκή ἀποκάλυψη διά τοῦ προσώπου τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ δευτέρου προσώπου τῆς Ἁγίας Τριάδος συντελεῖται γιά τήν ἀναγέννηση καί τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, γιά νά βοηθήσει τήν ἐπιστροφή τοῦ ἀνθρώπου στήν ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ καί νά βρεῖ καί νά κατανοήσει τόν πραγματικό σκοπό τῆς δημιουργίας του. Καί ἐφ’ ὅσον ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη, καλεῖ τόν ἄνθρωπο νά συμμετάσχει στήν ἀγάπη Του αὐτή.

Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος ὅμως ἀναζητεῖ καί δέχεται τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ; Καί κυρίως πῶς συλλαμβάνει τό νόημα αὐτῆς τῆς θεϊκῆς ἀγάπης μέσῳ τῆς δικῆς του ἀγάπης πρός τό συνάνθρωπο ἀδελφό; Μεγάλος δυστυχῶς ὁ ἀριθμός τῶν ἀνθρώπων τοῦ 21ου αἰῶνα, οἱ ὁποῖοι ἀντί τῆς ἀγάπης αἰσθάνονται τήν ἀποξένωση, τή μοναξιά, τόν ἐγωισμό. Μέσα ἀκόμα καί στό κυριώτρο κύτταρο τῆς κοινωνίας, τήν οἰκογένεια, τό εὐλογημένο αὐτό μυστήριο τοῦ γάμου, παρατηρεῖται ἀπομάκρυνση, ψυχική κενότητα καί τελμάτωση τῆς σχέσης τῶν μελῶν της. Διαστάσεις, φιλονικίες, ἐγωιστικές τάσεις, ἰδιοτελῆ κίνητρα δημιουργοῦν πραγματική δυστυχία στά μέλη τῆς οἰκογένειας καί ιδιαιτέρως στά μικρά παιδιά, στῶν ὁποίων τήν ψυχή ἐμφυτεύεται ἡ ἀπαισιοδοξία καί ἡ ἀρνητική εἰκόνα τῆς ζωῆς. Ἀλλά καί στόν ἐργασιακό χῶρο ἐπικρατοῦν ἀθέμιτοι ἀνταγωνισμοί, συκοφαντίες, ἀτομικισμός, ματαιόδοξη φιλοδοξία καί ὄχι εὐγενής ἅμιλλα, ἀναξιοκρατία. Γενκώτερα ὅλη ἡ κοινωνική ζωή καί δραστηριότητα τῶν ἀνθρώπων διέπεται ἀπό μία ἀγχώδη κατάσταση, γιά τήν ὁποία ὑπεύθυνη εἶναι ἡ ἀπομάκρυνση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ἡ δυστυχία, ἡ πείνα καί ἡ ἐξαθλίωση, ἡ βία καί οἱ πόλεμοι ὄχι μόνο δέν καταδικάζονται ἐμπράκτως ἀλλά δικαιολογοῦνται στό ὄνομα τῆς ἐλευθερίας καί μάλιστα πολλάκις ἐπικαλεῖται τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ, ὡς προστάτου τῶν πολέμων καί τῆς βίας.

            Μάταια ἀναζητεῖ ὁ ἄνθρωπος λὐση αὐτῆς τῆς χαώδους κατάστασης στήν κοινωνική καί οἰκονομική καταξίωση, στή θεραπεία τῆς ψυχῆς μέ ψυχολόγους, ψυχαναλύσεις καί ψυχοφάρμακα. Ἡ ἠρεμία τῆς ψυχῆς και ἡ ἀληθινή εὐτυχία εὑρίσκεται ἐκεῖ, ὅπου ὑπάρχει ἀγάπη στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων. Ἡ εἰρήνη καί ἡ ὀμόνοια δέν ἐπιτυγχάνονται μέ συμφωνίες, συνθῆκες καί ὑπογραφές, ἀλλά μέ τήν ἑδραίωσή τους βαθιά στήν ψυχή τοῦ καθενός μας. Αὐτή τήν ἀγάπη μᾶς προσφέρει ἡ γέννηση τοῦ Θεανθρώπου, αὐτή την ἀγάπη, τήν ὁποία ἐπισφράγiσε μέ τό τίμιο Του αἷμα. Τό τίμιο σῶμα καί αἷμα τοῦ Κυρίου μας, τοῦ ὁποίου γινόμεθα κοινωνοί διά τοῦ κοινοῦ ποτηρίου μᾶς ἑνώνει στήν ἐν Χριστῷ ἀγάπη, τῆς ὁποίας χαρακτηριστικά εἶναι ἡ ταπείνωση, ἡ αὐταπάρνηση καί ἡ ἀμέριστη καί συνεχής προσφορά πρός τόν ἀδελφό-συνάνθρωπο.     

            Ἐμεῖς στήν ἀφρικανική ἤπειρο, ὅπου καί ἡ πνευματική δικαιοδοσία τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, ἔχουμε πολύ κοντά μας ἀδελφούς πάσχοντας, οἱ ὁποῖοι ἀναμένουν ἀπό ἐμᾶς ἀγάπη καί στοργή, ἀναμένουν ἀπό κάθε ὀρθόδοξο χριστιανό νά τούς δείξει γιατί γεννήθηκε ὁ Χριστός, γιατί ἑκούσια θυσιάσθηκε, γιατί ἀναστήθηκε καί πώς τή μεγάλη διδαχή Του “ἀγαπᾶτε ἀλλήλους” τή μετατρέπουμε σέ πράξη.  

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, εὐλογημένα τέκνα τοῦ Κυρίου,

            Προσευχόμενος πάντοτε διά τήν ἀπανταχοῦ εἰρήνη καί ὑπέρ ὑγείας σας, σᾶς εὔχομαι ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου τό θεῖο βρέφος τῆς Βηθλεέμ νά σᾶς ὁδηγεῖ στό δρόμο τοῦ θελήματός Του καί νά σᾶς χαρίζει τή χάρη καί τό πλούσιο ἔλεος καί στό νέο ἔτος τῆς χρηστότητός Του.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  Β’

ΠΑΠΑΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

Eν τῇ Μεγάλῃ Πόλει τῆς Ἀλεξανδρείας

Χριστούγεννα 2006