Report for 2001 (Greek)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗΝ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001

 

Μετά πολλής συγκινήσεως, και χαράς εν ταυτώ, ευρισκόμεθα και σήμερον ενώπιον υμών, Ιεραρχών του Θρόνου, κλήρου, προξενικών αρχών και των τα πρώτα φερόντων της ενταύθα ελληνικής ομογένειας, προς απολογισμόν όσων, θεία συνάρσει, εποιήσαμεν κατά το διαρεύσαν έτος, το πρώτον της  τρίτης χιλιετίας.

 

Είναι γνωστόν τοις πάσιν ότι, εν φόβω Θεού ανελάβομεν προ πενταετίας ήδη την διακυβέρνησιν του σκάφους της Αλεξανδρινής Εκκλησίας.

 

Έχοντες ως γνώμονα αείποτε ‘τα πάντα διά το συμφέρον και την δόξαν της Εκκλησίας’, ειργάσθημεν ομού μετά του περί ημάς κλήρου εν συναίσει, προκειμένου σήμερον, καυχώμενοι εν Κυρίω, να τολμώμεν να ομιλώμεν δι’ εν έργον, αν μη τι μεγάλον, ταουλάχιστον καρποφόρον και πολύπλευρον.

 

Είναι παγκοίνως γνωστόν το τι παρελάβομεν ότε ανήλθομεν εις τον θρόνον του Αγίου Μάρκου και σήμερον ομιλούμεν διά την επίτευξιν αρκετών εκ των στόχων και των προτεραιοτήτων του Πατριαρχείου.

 

Η Αλεξανδρινή Εκκλησία σήμερον καυχάται, ότι πορεύεται ομού μετά των λοιπών πρεσβυγενών Εκκλησιών, εν ισοτίμω δόξη, τιμή και αναγνωρίσει υφ’ απάντων.

 

Βεβαίως, δεχόμεθα και ημείς τας προκλήσεις των καιρών και θα πρέπει να επαγρυπνώμεν, ‘τα μεν οπίσω επιλανθανόμενοι, τα δε έμπροσθεν επεκτεινόμενοι’ κατά τον Απόστολον Παύλον. Δεν θα πρέπει να εφησυχάζωμεν, διότι η αφρικανική ήπειρος, όσον ωραία είναι ως χώρα, άλλο τόσον είναι απρόβλεπτος εις πολιτικάς και κοινωνικάς εναλλαγάς.

 

Οφείλομεν να ιστάμεθα, όπερ και πράττομεν, νυχθημερόν παρά τω πλευρώ των αφρικανών αδελφών μας, οι οποίοι διέρχονται δεκαετίας τώρα διά πυρός και ύδατος.

 

Αναμένομεν περισσότερα κατά την νέαν ενιαύσιον περίοδον υφ’ απάντων, των συγκροτούντων την πνευματικήν δύναμιν της Εκκλησίας μας. Θα πρέπει να δώσωμεν απαξάπαντες τον καλύτερον εαυτόν, διά την μετάδοσιν και εμπέδωσιν της διδασκαλίας του Ιερού Ευαγγελίου και δη εις την εξωτερικήν Ιεραποστολήν, διότι αύτη αποτελεί τον ακρογωνιαίον λίθον της υπάρξεως και της περαιτέρω πορείας του Πατριαρχείου μας.

 

Αυτήν την προσπάθειαν και τα αποτελέσματα της μερίμνης ημών θα αναλύσωμεν εις την αγάπην σας ευθύς αμέσως.

 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

 

Κατά το διαρεύσαν έτος 2001 επεσκέφθησαν το Πατριαρχείον Αλεξανδρείας και την ημετέραν Μετριότητα εκατοντάδες ανθρώπων. Μνημονεύομεν του Διοικητού της Αλεξανδρείας Στρατηγού Μωχάμεντ Μαχγκούμπ, ο οποίος μας επεσκέφθη δι’ υποβολήν ευχών κατά την διάρκειαν της θείας λειτουργίας των Θεοφανείων, της Α.Μ. του νέου Πατριάρχου των Μελχιτών κ. Γρηγορίου και του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Αχρίδος (της σχισματικής Εκκλησίας των Σκοπίων) κ. Στεφάνου, ο οποίος επιθυμεί την επαναφοράν της Εκκλησίας του εις την κανονικήν τάξιν.

 

Επίσης, συνηντήθημεν με τον Πρόεδρον της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Γλαύκον Κληρίδην εις την Ιεράν Μονήν του Αγίου Γεωργίου Παλαιού Καίρου, κατά την ιδιωτικήν επίσκεψιν του εις Αίγυπτον, και με πολλούς άλλους.

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΠΤΙΚΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ

 

Εις τα πλαίσια των συχνών επαφών ημών μετά του Πατριάρχου Σενούντα, συνυπεγράψαμεν την 5ην Απριλίου 2001 μίαν ιστορικήν κοινήν συμφωνίαν, μεταξύ Ορθοδόξου και Κοπτικής Εκκλησίας, σχετικά με τους μικτούς γάμους.

 

Επιτραπείτω να σταθώμεν δι’ ολίγον εις το σοβαρόν τούτο θέμα και να δώσωμεν ενίας διευκρινήσεις, διότι επεκρίθη η συμφωνία αύτη από τινας υπερορθοδόξους, οίτινες καλόν έχουν τον ζήλον, αλλά δεν γνωρίζουν την εν Αιγύπτω επικρατούσαν κατάστασιν.

 

Δυστυχώς, λόγω της συρρικνώσεως του ορθοδόξου στοιχείου, οι νέοι αντιμετωπίζουν σοβαρώτατον πρόβλημα εξευρέσεως συντρόφου και αναγκάζονται να έρχωνται εις γάμου κοινωνίαν με κοπτορθοδόξους. Μέχρι την υπογραφήν της εν λόγω συμφωνίας συνέβαινε το εξής τραγελαφικόν: Εγίνετο ο γάμος, επί παραδείγματι, εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν και εξερχόμενοι του ναού, μετέβαινον εις ναόν της Κοπτικής Εκκλησίας και ετέλουν έτερον ‘γάμον’. Διά να εκλείψη η απαράδεκτος αύτη κατάστασις, συναπεφασίσθη και συνυπεγράφη συμφωνία, διά της οποίας, οι μέλλοντες να έλθουν εις γάμου κοινωνίαν προεπιλέγουν την Εκκλησίαν εις την οποίαν θα ανήκουν και εις την οποίαν θα τελέσουν το μυστήριον του γάμου των. Επίσης κάθε Εκκλησία διατηρεί το δικαίωμά της, να μην τελή τα μυστήριά της εις άτομα που φαίνεται ότι δεν πληρούν τας προυποθέσεις των ιερών κανόνων.

 

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

 

Εις τα πλαίσια των ποιμαντικών επισκέψεων ημών εις τας επαρχίας του Θρόνου, επεσκέφθημεν μεταξύ 9 και 19 Φεβρουαρίου την Ιεράν Επισκοπην Νιγηρίας και την Ιεράν Μητρόπολιν Καμερούν.

 

Επίσης, επεσκέφθημεν κατά την διάρκειαν του έτους τας Ιεράς Μητροπόλεις Ιωαννουπόλεως και Πρετορίας, Ζιμπάμπουε, Πηλουσίου, Ερμουπόλεως και Λεοντοπόλεως.

 

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ – ΙΔΡΥΣΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

 

Την 22αν και 23ην Φεβρουαρίου συνεκαλέσαμεν την Αγίαν και Ιεράν Σύνοδον, κατά τας συνεδριάσεις της οποίας, μεταξύ άλλων θεμάτων, ιδρύσαμεν νέαν επαρχίαν υπό τον τίτλον Ιερά Επισκοπή Ζάμπιας και εν συνεχεία προέβημεν εις εκλογάς αρχιερέων διά τας κενάς θέσεις του Θρόνου ως εξής:

 

-Μητροπολίτης Ιωαννουπόλεως και Πρετορίας ο από Κένυας και Ειρηνουπόλεως Σεραφείμ.

-Μητροπολίτης Κένυας και Ειρηνουπόλεως ο από Ζιμπάμπουε Μακάριος.

-Χαρτούμ ο από Μαρεώτιδος Καλλίνικος.

-Ερμουπόλεως ο Αρχιμανδρίτης Νικόλαος Αντωνίου.

-Ζιμπάμπουε ο Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Οικονομόπουλος.

-Νταρ Ες Σαλαάμ ο Αρχιμανδρίτης Προτέριος Παυλόπουλος.

-Πρώτος Επίσκοπος Ζάμπιας ο Αρχιμανδρίτης Πέτρος Καρατρούπκος και,

-Επίσκοπος Νειλουπόλεως και Πατριαρχικός Επίτροπος Αλεξανδρείας  ο Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Βλαδιμήρου.

 

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

 

Την Κυριακήν 1η Απριλίου εγκαινιάσαμεν το Εκκλησιαστικόν Μουσείον της εν Παλαιώ Καίρω Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου.

 

Το μεγάλο τούτο έργον της ανακατασκευής του Μουσείου επετεύχθη χάρις εις την δωρεάν του εξ Ελλάδος Ιδρύματος Λίλιαν Βουδούρη. Αποτελεί δε διά την Μονήν και το Πατριαρχείον κόσμημα και πόλον έλξεως πολλών επισκεπτών. Κατά τα εγκαίνια παρέστησαν, εκτός της πολυμελούς ομάδος του Ιδρύματος Βουδούρη, πλήθος κόσμου εκ Καίρου και αλλαχού.

 

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Από 17 έως 25 Μαίου επραγματοποιήσαμεν ειρηνικήν επίσκεψιν εις την Αγιωτάτην Εκκλησίαν της Ελλάδος. Επεσκέφθημεν τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και πάσης Ελλάδος και αγαπητόν εν Χριστώ αδελφόν κ. Χριστόδουλον και την Ιεράν Σύνοδον και εξεφράσθη και πάλιν η από μέρους αυτών εγκάρδια συμπαράστασις εις το έργον της ιεραποστολής του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας εις την αφρικανικήν ήπειρον και η υποστήριξης της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία υλοποιείται δι’ αποστολής εμπείρων και ικανών κληρικών, διά την στελέχωσιν των υπηρεσιών του Πατριαρχείου και δι’ υλικής συμπαραστάσεως, διά της προσφοράς χρημάτων, φαρμάκων, εκκλησιαστικών ειδών και άλλων πραγμάτων, διά την κάλυψιν των αναγκών της ιεραποστολής.

 

Εις τα πλαίσια της επισκέψεως ταύτης, είχομεν συναντήσεις με τον Πρόεδρον της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνον Στεφανόπουλον, τον Πρωθυπουργόν κ. Κωνσταντίνον Σημίτην, υπουργούς και άλλους πολιτικούς παράγοντας, εις τους οποίους εξεθέσαμεν τα προβλήματα του Πατριαρχείου και της Ομογένειας της Αφρικής.

 

Η ειρηνική επίσκεψις αύτη είχε μεγάλην επιτυχίαν και επανεβεβαιώθη η αρίστη συνεργασία των δύο Εκκλησιών μας εις όλους τους τομείς.

 

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

 

Ετέραν ειρηνικήν επίσκεψιν επραγματοποιήσαμεν εις την Αγιωτάτην αδελφήν Εκκλησίαν της Πολωνίας από 17 έως 22 Αυγούστου, προσκεκλημένοι της Α. Μακαριότητος του Αρχιεπισκόπου Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας κ. Σάββα. Έσχομεν την ευκαιρίαν να θαυμάσωμεν την βαθείαν πίστιν του ορθοδόξου ποιμνίου της Πολωνίας, την ζέσιν της καρδίας του και να συμμετάσχωμεν εις πλείστας πνευματικάς και λατρευτικάς εκδηλώσεις, διατηρούντες έως σήμερον χαραγμένας εν τη καρδία ημών αρίστας εντυπώσεις.

 

Εκτός των επισκέψεων εις μνημεία, ναούς και μονάς, συνηντήθημεν και με τον Πρόεδρον της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργόν και άλλους κυβερνητικούς παράγοντας.

 

ΑΛΛΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

 

Εκτός των ανωτέρω ταξειδίων, επεσκέφθημεν τας εν Ελλάδι Ιεράς Μητροπόλεις Μυτιλήνης και Ρόδου, ένθα οι ποιμενάρχαι αυτών κ.κ. Ιάκωβος και Απόστολος αντιστοίχως επεδαψίλευσαν ημίν φιλόφρονα υποδοχήν και φιλοξενίαν.

 

Εν τοις πλαισίοις των διοργανωθέντων εκδηλώσεων, αφιερωμένων εις τους αιγυπτιώτας και εκ Μαγνησίας έλκοντας την καταγωγήν Αφούς Αχιλλοπούλους, μετέβημεν εις Βόλον, ένθα ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, επικεφαλής όλων των τοπικών φορέων, επεφύλαξεν εις τον Προκαθήμενον της Αλεξανδρινής Εκκλησίας, αλλά και εις όλους τους συρρεύσαντας αιγυπτιώτας, θερμάς εκδηλώσεις αγάπης και τιμής.

 

Εκτός της πόλεως του Βόλου, επισκέφθημεν την Νέαν Ιωνίαν και το όμορφον Πήλιον όρος και εθαυμάσαμεν, εκτός της φυσικής ωραιότητος της περιοχής και των ανθρώπων, το πολυσχιδές πνευματικόν και κοινωνικόν έργον της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος.

 

Ανάλογαι πανηγυρικαί εκδηλώσεις διά τους Αφούς Αχιλλοπούλους επραγματοποιήθησαν, υπό την αιγίδα ημών, κατά μήνα Νοέμβριον και εν Καίρω, τη μερίμνη της Ελληνικής Κοινότητος, με αρίστην επιτυχίαν.

 

Ωσαύτως, κατά το διαρεύσαν έτος επεσκέφθημεν δις την Μεγαλόνησον Κύπρον, καθώς και την Αρμενίαν, διά τας εορτάς της συμπληρώσεως 1700 ετών από τον εκχριστιανισμόν της υπό του Αγίου Γρηγορίου του Φωτιστού.

 

Η Εκκλησία των Ιεροσολύμων, μετά από μακρά χηρείαν του Θρόνου αυτής, λόγω του θανάτου του μακαριστού Πατριάρχου Διοδώρου, απέκτησε νέον άξιον Προκαθήμενον, τον από Ιεραπόλεως Ειρηναίον, άνδρα ικανόν και δραστήριον. Την 2αν Οκτωβρίου μετέβημεν εις Αμμάν της Ιορδανίας, ίνα παραστώμεν εις την ενθρόνισιν αυτού. Κατά την διάρκειαν της παραμονής ημών εν Αμμάν, συνηντήσαμεν τον Μακαριώτατον Πατριάρχην Αντιοχείας και πάσης Ανατολής κ. Ιγνάτιον και την Α. Μεγαλειότητα τον Βασιλέα της Ιορδανίας Αμπντάλλα.

 

Την 7ην και 8ην Δεκεμβρίου συνεωρτάσαμεν εις την Ιεράν Μονήν Σινά την συμπλήρωσιν 3.300 ετών από της παραδόσεως του Μωσαικού Νόμου και 2000 ετών από την γέννησιν του Θεανθρώπου, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου και πολλών άλλων επισήμων.

 

Εν συνεχεία μετέβημεν εις Θεσσαλονίκην και ελάβομεν μέρος εις τας εργασίας της 4ης Γενικής Συνελεύσεως του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού, εις τα πλαίσια του οποίου έσχομεν την δυνατότητα να συναντηθώμεν με αρκετούς κυβερνητικούς και ομογενειακούς παράγοντας και να ανταλλάξωμεν απόψεις διά τα μείζονα θέματα του Αποδήμου Ελληνισμού.

 

Τέλος, μεταξύ 18 και 20 Δεκεμβρίου, μετέβημεν εις Βρυξέλλας και μετέσχωμεν της συναντήσεως των Αρχηγών των τριών Μονοθειστικών Θρησκειών και απηυθύναμεν χαιρετισμόν με θέμα ‘Η ειρήνη του Θεού εις τον κόσμον’.

 

ΕΡΓΑΣΙΑΙ

 

Με εκκλησιαστικήν λαμπρότητα ετελέσαμεν την 23ην Νοεμβρίου τα θυρανοίξια του εν Παλαιώ Καίρω Ι. Κοιμητηριακού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ο οποίος εκ θεμελίων ανακατασκευάσθη δαπάναις ευσεβούς οικογενείας εκ Ζιμπάμπουε.

 

Επίσης, εντός του 2001 εγένετο ανακαίνισις του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Ιβραημίας, τη φροντίδι του προισταμένου αυτού αρχιμ. Ιωακείμ και ευγενεί χορηγία ανωνύμου παροίκου και της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας.

 

Ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Σάββα τελειώνει κατ’ αυτάς. Με την βοήθειαν του Θεού και την αγάπην του πιστού λαού αρχίζει και η αγιογράφησις, ήτις θα περατωθή μετά δύο έτη.

 

Επίσης, ήρχισαν αι οικοδομικαί εργασίαι εις το οικόπεδον της Ισμαηλίας, ένθα παλαιότερον ευρίσκετο το βομβαρδισθέν κατά τον πόλεμον Μητροπολιτικόν Μέγαρον της Ιεράς Μητροπόλεως Λεοντοπόλεως.

 

Τέλος, ανακατασκευάσαμεν το εν Ηλιουπόλει άλλοτε Μητροπολιτικόν Μέγαρον της Ιεράς Μητροπόλεως Μέμφιδος με όλους τους γύρω χώρους και εκοικιάσαμεν όλον το κτίριον εις το Αμερικανικόν Σχολείον. Ο δε παραπλεύρως κείμενος Ναός της Υπεραγίας θεοτόκου εξωραίσθη τη χορηγία των ευεργετών του Πατριαρχείου Κυριάκουθ και Στέλλας Κυριάζη.

 

2002-01-02