Pascha 2000 (Greek)

ΆΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2000

 

ΠΕΤΡΟΣ Ζ’

 

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΠΑΠΑΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΗΜΩΝ,

ΧΑΡΙΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ  ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

 

Αδελφοί συλλειτουργοί και τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,

 

Έλαμψε και πάλιν αγιαστικό και ανέσπερο το φως της Αναστάσεως του Σωτήρος Χριστού. Σήμερα είναι πλήρη από το φως αυτό και τη χαρά της Αναστάσεως ο ουρανός και η γη και  τα καταχθόνια. Και τούτο, διότι η εκ νεκρών Ανάσταση του δι’ ημάς Σταυρωθέντος Μονογενούς Υιού του Θεού, του Βασιλέως της δόξης, είναι του θανάτου κατάργηση, του κόσμου ανάπλαση και του ανθρώπου σωτηρία και λύτρωση και ζωή. Είναι δηλαδή ένα κορυφαίο γεγονός, που σηματοδοτεί τη νίκη της ζωής κατά του θανάτου, του φωτός κατά του σκότους, της αλήθειας κατά του ψεύδους.

 

Στην πορεία του Χριστιανισμού και κατά την πίστη μας, έσχατος και φοβερώτατος του ανθρώπου εχθρός είναι ο θάνατος. Από τον φόβο και τον κίνδυνο του θανάτου απάλλαξε τον άνθρωπο, με το ίδιο το αίμα Του, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Για όλους εμάς τους αμαρτωλούς έπαθε, απέθανε και ανέστη, προκειμένου να κυριεύσει σε ζωντανούς και νεκρούς, και έτσι δια της Αναστάσεώς Του ο κόσμος να βρει την δική του ανάσταση και την αιώνια λύτρωση και ζωή.

 

‘Ηγέρθη ο Κύριος όντως’, διαβεβαίωναν από προσωπική πείρα οι Απόστολοι και οι λοιποί Μαθητές και με πολλή χαρά πληροφορούσαν, ‘εωράκαμεν τον Κύριον και συνεφάγομεν και συνεπίομεν Αυτώ μετά το αναστήναι Αυτόν εκ νεκρών’.

 

Ο Απόστολος Παύλος για να καταδείξει τη σημασία της Αναστάσεως έγραψε προς τους Κορινθίους: ‘…παρέλαβον και παρέδωκα ότι Χριστός απέθανεν υπέρ των αμαρτιών ημών, κατά τας Γραφάς, και ότι ετάφη και ότι εγήγερται τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς.’

 

Μέσα από τα θεία δρώμενα, που βιώσαμε όλες αυτές τις ημέρες, καλούμεθα να κατανοήσουμε τη μεγάλη ευθύνη μας και ως άτομα και ως κοινωνία. Να μιμηθούμε το παράδειγμα των Μυροφόρων γυναικών, που σεμνές, δακρυσμένες, πικραμένες, αλλά  και ηρωικές και ελπιδοφόρες, μας υποδεικνύουν τον δρόμο του καθήκοντος προς τον ζωηφόρο Τάφο.

 

Κατά την πορεία τους έλεγαν, ‘τις αποκυλίσει ημίν τον λίθον εκ της θύρας του μνημείου; Ην γαρ μέγας σφόδρα. Και αναβλέψασαι θεωρούσιν ότι αποκεκύλισται ο λίθος. Και λέγει ο άγγελος προς αυτάς, ηγέρθη, ουκ έστιν ώδε, ίδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν.’

 

Δύο χιλιάδες χρόνια από τότε πολλοί προσπάθησαν να σφραγίσουν τον Τάφο του Κυρίου. Αλλά η ζωή δεν φυλακίζεται, το φως δεν σβήνει. Και όσο και αν έγινε προσπάθεια να εγκλωβίσουν κάποιοι το σώμα του Χριστού μέσα στον λελατομημένο και σκοτεινό Τάφο, νομίζοντας ότι έτσι θα το εξαφανίσουν και θα επιβληθούν, δεν τα κατάφεραν.

 

Ούτε Γραμματείς και Φαρισαίοι, ούτε ηγεμόνες και βασιλείς, ούτε αλλοεθνείς, ούτε ομοεθνείς, ούτε με κοσμικά, ούτε με ψυχολογικά μέσα, ούτε με τη βία, ούτε με τη τρομοκρατία, τις απειλές και τους πολέμους κατόρθωσαν να σκεπάσουν την αλήθεια και να εξαπατήσουν τις συνειδήσεις μας.

 

Ας σταματήσουμε επιτέλους να εξακολουθούμε να Τον σταυρώνουμε με τις εγωιστικές συμπεριφορές μας, ενώ …. παραλλήλως εορτάζουμε με λαμπρότητα τα δύο χιλιάδες χρόνια από την Γέννησή Του.

 

Στους χαλεπούς αυτούς καιρούς, στο μεταίχμιο δύο χιλιετιών – δύο εποχών, με νέες ελπίδες και δυναμισμό λέμε όχι στην αδικία, τις κοινωνικές, ταξικές και φυλετικές διακρίσεις και σε ό,τι αντιστρατεύεται τη ζωή του Χριστού και ό,τι Εκείνος μας εδίδαξε.

 

Διακηρύττουμε τη νίκη του Χριστού επί του θανάτου ως τη μόνη χαρά της ζωής και στέλνουμε αυτό το μήνυμα σε κάθε ανθρώπινη ψυχή  που είναι έτοιμη να δεχθεί βιωματικά την Αλήθειά Του, από την Πύλη της Ιεραποστολικής Αφρικανικής Ηπείρου μέχρι την ταλευταία άκρη της. Επαναλαμβάνουμε το του ιερού Χρυσοστόμου: ‘Μηδείς φοβείσθω θάνατον, ηλευθέρωσε γαρ ημάς ο του Σωτήρος θάνατος, Ανέστη Χριστός και πεπτώκασι δαίμονες, Ανέστη Χριστός και χαίρουσιν Άγγελοι…’

 

Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,

 

Ο Αναστημένος Κύριος μας στέλνει μέσα στον κόσμο να μοιραστούμε με άλλους τη μεγάλη χαρά της Αναστάσεώς Του. Ο π. Αλέξανδρος Σμέμαν γράφει: ‘ότι από την αρχή ο Χριστιανισμός υπήρξε η διακήρυξη της μόνης δυνατής χαράς πάνω στη γη. Δίχως αυτή είναι ακατανόητος.

 

Ας επανακτήσουμε, λοιπόν, όλοι μας το μήνυμα της μεγάλης χαράς, γενόμενοι κοινωνοί της Αναστάσεως του Σωτήρος Χριστού, μέσα σε ένα πνεύμα αγάπης, ειρήνης και αλληλοκατανοήσεως. Έχοντας τον Αναστημένο Χριστό στις καρδιές μας, έχουμε τη ζωή.

 

Πλήρεις και εμείς από το φως και τη χαρά και την χάρη της Αναστάσεως, που εκπηγάζουν από τον Πανάγιο Τάφο, συνομολογούμε με τους Αγίους του Χριστού Αποστόλους ότι ‘ηγέρθη ο Κύριος όντως!’

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

Αυτώ η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας, Αμήν.

 

Διάπυρος προς τον Θεόν ευχέτης πάντων υμών

 

+Ο ΠΑΠΑΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ Ζ’

 

Εν τη Μεγάλη Πόλει

της Αλεξανδρείας

 

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2000