Απρίλιος  2004

Αριθμ. Πρωτ. 132

ΠΕΤΡΟΣ Ζ'

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΠΑΠΑΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΟΥ ΚΑΘ' ΗΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΧΑΡΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά και περιπόθητα, Χριστός Ανέστη!

Θάμβος συνέχει τας καρδίας πάντων των θεωρούντων τον εκ νεκρών εν δόξη και τιμή και κραταιά δυνάμει εγειρόμενον Βασιλέα και Δεσπότην ημών Ιησούν Χριστόν, τον εκ του Ουρανού υπέρ πάσαν έννοιαν καταβάντα και ως άνθρωπον σκηνώσαντα εν μέσω ημών, ίνα πας ο πιστεύων εις Αυτόν συναναστηθή Αυτώ κατά την επερχομένην και εν τη Εκκλησία ήδη παρούσαν Βασιλείαν της Δόξης του Ανάρχου Πατρός και του Μονογενούς Υιού και του Ζωοποιού Πνεύματος.

Η εκ νεκρών Ανάστασις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού απαντά πλήρως και ουσιαστικώς εις το περί θανάτου ερώτημα, το οποίον βασανιστικώς καταδυναστεύει την ανθρωπίνην σκέψιν, καθώς αύτη στέκει εκστατικώς ενώπιον της αιτίας του θανάτου και της φθοράς, της μη δυναμένης να απαντηθή δια της λογικής, καίτοι ο θάνατος και η φθορά συνεκφαίνονται μετά της ανθρωπίνης φύσεως, συμφώνως τη καθ' ημέρα κοινή πάντων εμπειρία.

Αι του θανάτου αιτίαι έχουν πολλάκις αναζητηθεί εις την του περιβάλλοντος φυσικήν και κοσμικήν τάξιν και έχουν διερευνηθεί υπό της φιλοσοφίας, ενώ αι ούτω καλούμεναι "φυσικαί επιστήμαι" κατά το παρελθόν, αλλά και άχρι του νυν καιρού προτείνουν διαρκώς βελτιουμένας απαντήσεις, συντάσσουν νέας θεωρίας και συγκρίνουν τα εκ πολλών πηγών παρεχόμενα δεδομένα.

Παρά την της επιστήμης προφανεστάτην πρόοδον, την ανάπτυξιν της τεχνολογίας, την εξέλιξιν του φιλοσοφικού στοχασμού και των της τέχνης απολαύσεων, παρά τας μεταλλαγάς των ανθρωπίνων κοινωνιών και τας εν πολλοίς πολωτικάς συνθήκας του βίου, ο θάνατος παραμένει το μείζον και κρισιμώτατον ερώτημα, μολονότι κατά την πορείαν της ζωής των τε προσώπων και των συνόλων ελαχιστοποιείται, εξαίφνης όμως εμφανιζόμενον και φιλοσοφούμενον μόνον μετά τον θάνατον αγαπητού οικείου προσώπου.

Η Εκκλησία, εδραζομένη επί τη εμπειρία της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, αντιμετωπίζει το περί θανάτου ερώτημα δια μακρού και συγκροτημένου θεολογικού λόγου, ο οποίος αρθρούται κατ' αναφοράν προς τον εκζητούντα απάντησιν άνθρωπον κάθε ιστορικής εποχής και εις οιονδήποτε πολιτισμόν μετέχοντα, προσκομίζουσα δε εις αυτόν την μίαν και σώζουσαν απάντησιν ή μάλλον εμπειρίαν αυτής, ώστε να θεραπεύεται η υπαρξιακή αγωνία αυτού. Η της Εκκλησίας πράξις αφορμάται εκ της ενώσεως των δύο εν Χριστώ φύσεων, εις
το άγιον πρόσωπον του Οποίου ενούται "ατρέπτως, αχωρίστως, αναλλοιώτως και αδιαιρέτως" η ανθρωπίνη μετά της θείας φύσεως.

Η λογική και αι κατηγορίαι της λογικής συστέλλονται ενώπιον του φρικτού τούτου μυστηρίου, του εν τη Εκκλησία φυλλατομένου και εκ της λογικής περιγραφομένου μόνον κατά τας πολλαπλάς συνεπείας αυτού, προσφέρει δε τούτο σταθηράν ανάπαυσιν και ευφροσύνην, μόνιμον απόλαυσιν και τέρψιν, αμείωτον χαράν και αγαλλίασιν. Ο θάνατος εν Χριστώ καταλύεται, η φθορά αναστέλλεται, οι ζώντες ουκ αποθνήσκουσιν, οι νεκροί εγείρονται και πλέον "ουδείς επί μνήματος" κείται, αλλά συνθάπτεται και συνεγήρεται μετά του Ιησού.

Υπό την έννοιαν αυτήν, η εκκλησιαστική συνείδησις εκκεντρίζεται εις την εμπειρίαν της Αναστάσεως, την οποίαν και λειτουργικώς συνεχίζει κατά την ευχαριστιακήν αναφοράν, επιστρέφουσα εις τον Θεόν τα ίδια Αυτού δώρα και προσκομίζουσα προς τον Δημιουργόν και Συντηρητήν του σύμπαντος την ανεστημένην ιδίαν Αυτού φύσιν: "τα σα εκ των σων, Σοι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα", καθώς ομολογούμεν εις την Θείαν Λειτουργίαν.

Η της Εκκλησίας Αλεξανδρείας συνδρομή εις την θεολογίαν της Ενσαρκώσεως και τα υπέρ του ανθρώπου αποτελέσματα αυτής, εκ των οποίων η Ανάστασις αποτελεί το κέντρον, τον άξονα, τον μοχλόν και την δύναμιν, αποδεικνύεται δια πολλών τρόπων, αλλά και εκ της διδασκαλίας του εξαιρέτου της διακονίας του όλου εκκλησιαστικού σώματος αοιδίμου Προκατόχου ημών Αγίου Πατρός και Διδασκάλου Αθανασίου του Μεγάλου: "Δια τούτο και όπου διεφθάρη του ανθρώπου το σώμα εκεί προΐεται Ιησούς το ίδιον σώμα και όπου κεκράτητο η ψυχή η ανθρωπίνη εν θανάτω εκεί επιδείκνυται ο Χριστός την ανθρωπίνην ψυχήν ιδίαν ούσαν, ίνα και παρή ως άνθρωπος ο ακράτητος εν θανάτω και λύση την κράτησιν του θανάτου ως Θεός, ίνα, όπου εσπάρη η φθορά, εκεί ανατείλη η αφθαρσία και όπου εβασίλευσεν ο θάνατος εν μορφή ψυχής ανθρωπίνης παρών ο θάνατος, επιδείξηται την αθανασίαν" (Αγίου Αθανασίου Πατριάρχου Αλεξανδρείας, Κατά Απολλυναρίου 1, 17).

Αγαπητά τέκνα εν Χριστώ,

Η δια του θεολογικού λόγου και δια της Αποστολικής παραδόσεως εκφορά της εκκλησιαστικής εμπειρίας αναπαριστά την όλην πίστιν της Εκκλησίας εις τον εκ νεκρών αναστάντα Θεάνθρωπον Ιησούν Χριστόν, διο και το Πασχα αποτελεί "την εορτήν των εορτών και την πανήγυριν των πανηγύρεων", την κυρίαν και προεξάρχουσαν ημέραν, καθ' ην πανηγυρίζομεν ουχί υλικώς αλλά πνευματικώς, ουχί γοερώς αλλά σιωπηλώς, ουχί δραματικώς αλλά ταπεινώς. Εορτάζομεν εν κοινότητι Χαριτος την επέλασιν της ζωής έναντι του θανάτου, την επικράτησιν της αφθαρσίας έναντι της φθοράς, την ατελεύτητον ζωήν της ανθρωπίνης φύσεως έναντι της καταστροφής, την ζωογονούσαν αγάπην έναντι του διασπαστικού φόβου, την μεταξύ των ανθρώπων εν Χριστώ ενότητα έναντι της ατομικιστικής πλάνης του διχαστικού συμφέροντος.

Πράγματι, η υπό του Ιησού Χριστού επί γης εγκαινιασθείσα ιεραποστολική πράξις της Εκκλησίας, της οποίας πάντες οι Αυτόν ομολογούντες ως Σωτήρα και Λυτρωτήν συναπαρτίζομεν ως "μέλη εκ μέρους" το ενιαίον οργανικόν σώμα, είναι ιεραποστολή της αγάπης και της Αναστάσεως, ιεραποστολή της χαράς και της ειρήνης, ιεραποστολή της ευχαριστιακής συνάξεως και της εν αναμονή προσευχής. Διο και ο αναστάς Ιησούς εμφανισθείς εις τούς Αγίους Αυτού Αποστόλους κηρύττων τον ευαγγελικόν λόγον της χαράς και της ειρήνης, ηυλόγησεν ’ρτον και Ποτήριον ευχαριστιακής τρυφής, δια του οποίου εφοδιάσθησαν οι "της οικουμένης φωτισταί" προ της αποστολής αυτών εις τα έθνη, προς τα οποία ιεραποστολικώς ηργάσθησαν, φέροντες καρπόν πολύν, μυρύπνοον και ευώδην.

Εκ της Μεγάλης Πόλεως Αλεξανδρείας, όπου η καθ' ημάς Αποστολική Καθέδρα του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου και εν μέσω έχοντες λαμπροφώτιστον Προεξάρχοντα τον της φθοράς καθαιρέτην και τον την πληρότητα της Ζωής παρέχοντα Ιησούν, μέτοχοι δε όντες των εκ της ευχαριστιαστικής Αναστασίμου Αναφοράς δώρων, ευχόμεθα όπως το εκ του Ζωοποιού Τάφου Φως καταλαμπρύνει άπαντα τα τέκνα του καθ' ημάς περιφανούς και Αποστολικού Θρόνου, παρέχει δε την των καρδιών και σωμάτων εν τω ατελευτήτω βίω απόλαυσιν των ακενώτων, αμειώτων και αναφαιρέτων Θείων χαρισμάτων, των μη εκ του θανάτου καθαιρουμένων και μη τη φθορά υποκειμένων.

Διάπυρος προς τον εκ νεκρών Αναστάντα αρχιπανηγέτην της Ζωής και των αρίστων δωρεών πλουσιοπάροχον Χορηγόν ευχέτης

+ ο Αλεξανδρείας Πέτρος

Εν τη Μεγάλη Πόλει της Αλεξανδρείας
ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2004

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Με Πατριαρχική Θεία Λειτουργία εορτάστηκε στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας η θριαμβευτική Είσοδος του Θεανθρώπου στην Ιερουσαλήμ την Κυριακή των Βαίων 5 Απριλίου ε.ε.

Στην  Θεία Λειτουργία όπου τελέσθηκε στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Σάββα του Ηγιασμένου, την Α.Θ.Μ. τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής πλαισίωσαν, ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Νειλουπόλεως Γεώργιος και ο κλήρος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας.

Πριν από τους Αίνους, ο Μακαριώτατος ευλόγησε και διένειμε τα βάϊα των φοινίκων στους πιστούς. Τον Θείο Λόγο κήρυξε ο Αρχιμανδρίτης Σπυρίδων Μηλιώτης

Στην πανηγυρική Πατριαρχική Θεία Λειτουργία παραβρέθηκαν η Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος κ. Κωνσταντίνα Αθανασιάδου, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας κ. Χαράλαμπος Κατσιμπρής με Κοινοτικούς Παράγοντες, Πρόεδροι πολλών Ελληνικών Σωματείων και Συλλόγων και πλήθος πιστών συμπεριλαμβανομένων μεγάλου αριθμού προσκυνητών εξ Ελλάδος. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Πατριάρχης ευχήθηκε σε όλους για την Μεγάλη Εβδομάδα.

Το μεσημέρι, ο Μακαριώτατος συνοδευόμενος από τον Θεοφιλ. Επίσκοπο Νειλουπόλεως και τον Αλεξανδρινό Κλήρο, μετέβη στο Αμπουκίρ όπου του προσέφερε γεύμα ο κ. Περικλής Τσαπάρης, ιδιοκτήτης του Ελληνικού εστιατορίου ‘το Ζεφύριον’, στο γεύμα παρέστη και η Γενικός Πρόξενος Αλεξανδρείας κ. Κωνσταντίνα Αθανασιάδου.

Το βράδυ, σύμφωνα με το πρόγραμμα των Πατριαρχικών παρρησιών, ο  Μακαριώτατος συνοδευόμενος από τον Αρχιμανδρίτη Σάββα Χειμωνέττο και τον Ιεροδιάκονο Νεκτάριο Κοντογιώργο, μετέβη στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών στην Ιμβραημία, όπου χοροστάτησε στην ακολουθία του Νυμφίου. Στο τέλος της ακολουθίας, ο Προκαθήμενος του Αλεξανδρινού Θρόνου απευθυνόμενος προς τους πιστούς μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο μεγάλο θαύμα της Αναστάσεως του Λαζάρου, στην μεγαλειώδη είσοδο  του Χριστού εις την Ιερουσαλήμ, στη είσοδό μας στην Μ. Εβδομάδα, στη σημασία του Πάθους του Χριστού για την ανθρωπότητα, και τέλος προέτρεψε όλους  να φτάσουν στην Ανάσταση με καθαρή καρδιά.

Στην Ακολουθία παραβρέθηκαν η Γενικός Πρόξενος  της Ελλάδας κ. Κωνσταντίνα Αθανασιάδου, εκ μέρους της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας ο Α΄ Αντιπρόεδρος της κ. Δημήτρης Βαφειάδης και ο κ. Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Βύρων  Βαφειάδης και πλήθος παροίκων.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Με ιδιαίτερη συγκίνηση, παρακολούθησαν οι Ορθόδοξοι πιστοί την Ακολουθία
του Επιταφίου Θρήνου στην Ιερά Πατριαρχική Μονή Αγίου Σάββα Ηγιασμένου στην Αλεξάνδρεια την Μεγάλη Παρασκευή, 9 Απριλίου ε. ε., όπου για δεύτερη συνεχή χρονιά, έγινε περιφορά του Επιταφίου στον προαύλιο χώρο της Μονής.

Της Ακολουθίας προέστη η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρος Ζ΄ πλαισιούμενος από τον Σεβ. Μητροπολίτη Πηλουσίου Ειρηναίο, τον Θεοφιλ. Επίσκοπο Νειλουπόλεως Γεώργιο και τον Αλεξανδρινό Κλήρο.

Στην ακολουθία παραβρέθηκαν η Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Αλεξάνδρεια κα. Κωνσταντίνα Αθανασιάδου, οι Πρόξενοι της Ρουμανίας και της Γαλλίας, Κοινοτικοί παράγοντες και πλήθος πιστών από την Αλεξάνδρεια και άλλα μέρη του κόσμου που έφθασαν ειδικά για τις Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας.

Κατά την περιφορά του Επιταφίου ο Μακαριώτατος δεήθηκε υπέρ υγείας του Προέδρου της χώρας κ. Hosny Moybarak και των συνεργατών του, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για την ελευθερία και την προστασία που παρέχει στο Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο η Αιγυπτιακή Κυβέρνηση.

Στην συνέχεια, παιανιζούσης της φιλαρμονικής της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας υπό τη διεύθυνση του μουσικού  κ. Νεαμονίτη, ο Μακαριώτατος προέστη της περιφοράς του Επιταφίου του Ιερού Παρρεκλησίου Αγίας Αικατερίνης εντός του Ελληνικού τετραγώνου.

Στην πομπή μεταξύ άλλων συμμετείχαν η κα. Αθανασιάδου, ο Πρόεδρος της Ελληνικής κοινότητας κ. Χαρ. Κατσιμπρής, Κοινοτικοί και Διπλωματικοί Αξιωματούχοι, Πρόεδροι Ελληνικών Συλλόγων και Σωματείων, οι Εκπαιδευτικοί και οι μαθητές των Ελληνικών Σχολείων, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων και το Σώμα Ελληνίδων Οδηγών και πολλοί πιστοί.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΆΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Πιστοί στις ελληνορθόδοξες παραδόσεις και τα έθιμα, οι Ορθόδοξοι της Αλεξάνδρειας μαζί όμως με πολλούς προσκυνητές εξ Ελλάδος και Κύπρου, γιόρτασαν και φέτος τον ερχομό του Πάσχα και την Ανάσταση του Κυρίου.

Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, την Ακολουθία της Αναστάσεως τέλεσε στον αύλειο χώρο της Ιεράς Πατριαρχικής Μονής του Αγίου Σάββα, η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρος Ζ΄ και στην συνέχεια προεξήρχε της Αναστάσιμης Θείας Λειτουργίας συμπαραστατούμενος από τον Σεβ. Μητροπολίτη Πηλουσίου Ειρηναίο, τον Θεοφιλ. Επίσκοπο Νειλουπόλεως Γεώργιο και τον ιερό κλήρο του Πατριαρχείου.

Κατά την διάρκεια της τελετής αναγνώστηκε η Πασχαλινή εγκύκλιος του Πατριάρχη στην οποία ο Προκαθήμενος του Αλεξανδρινού Θρόνου αναφέρθηκε στην νίκη του Θανάτου από τον Θεάνθρωπο, στην συμβολή της Αλεξανδρινής Θεολογίας στην Ανάσταση του Χριστού και στο μήνυμα του Κυρίου για Ιεραποστολή, όπου μεταξύ άλλων είπε και τα εξής:

«…Ο θάνατος εν Χριστώ καταλύεται, η φθορά αναστέλλεται, οι ζώντες ουκ αποθνήσκουσιν, οι νεκροί εγείρονται και πλέον "ουδείς επί μνήματος" κείται, αλλά συνθάπτεται και συνεγήρεται μετά του Ιησού… Πράγματι, η υπό του Ιησού Χριστού επί γης εγκαινιασθείσα ιεραποστολική πράξις της Εκκλησίας, της οποίας πάντες οι Αυτόν ομολογούντες ως Σωτήρα και Λυτρωτήν συναπαρτίζομεν ως "μέλη εκ μέρους" το ενιαίον οργανικόν σώμα, είναι ιεραποστολή της αγάπης και της Αναστάσεως, ιεραποστολή της χαράς και της ειρήνης, ιεραποστολή της ευχαριστιακής συνάξεως και της εν αναμονή προσευχής. Διο και ο αναστάς Ιησούς εμφανισθείς εις τούς Αγίους Αυτού  Αποστόλους κηρύττων τον ευαγγελικόν λόγον της χαράς και της ειρήνης, ηυλόγησεν Άρτον και Ποτήριον ευχαριστιακής τρυφής, δια του οποίου εφοδιάσθησαν οι "της οικουμένης φωτισταί" προ της αποστολής αυτών εις τα έθνη, προς τα οποία ιεραποστολικώς ηργάσθησαν, φέροντες καρπόν πολύν, μυρύπνοον και ευώδην.»

Την ιδιαίτερα λαμπρή τελετή της Αναστάσεως παρακολούθησαν, μεταξύ άλλων, η Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας κ. Κ. Αθανασιάδου με όλους τους συνεργάτες της, οι Πρόξενοι της Ρωσίας και της Ρουμανίας, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας κ. Χαρ. Κατσιμπρής με Κοινοτικούς παράγοντες, όλοι οι Πρόεδροι των παροικιακών Συλλόγων και Σωματείων, σύσσωμη η ελληνική παροικία καθώς και πλήθος Αραβοορθοδόξων και προσκυνητών εξ Ελλάδος και Κύπρου.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ

Την Μεγάλη Παρασκευή 9 Απριλίου ε.ε. ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Νειλουπόλεως Γεώργιος, Πατριαρχικός Επίτροπος Αλεξανδρείας χοροστάτησε στην ακολουθία της Αποκαθήλωσης στον Ιερό Πατριαρχικό Ναό Αγίου Νικολάου Ιμπραημίας,  συμπαραστατούμενος από τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτη Μάρκο Θεοδόση και στην παρουσία μεγάλου αριθμού πιστών.

Μετά την Αποκαθήλωση το Σώμα του Χριστού τοποθετήθηκε στο κουβούκλιο το οποίο είχε στολίσει με όμορφα ανοιξιάτικα λουλούδια η δ. Ντίνα Πανάγου. Τα λουλούδια και την φετινή χρονιά είχε την ευγενή καλοσύνη να τα προσφέρει ανώνυμο ζεύγος της παροικίας.  

Ακολούθως όλοι οι παρόντες έψαλλαν τα εγκώμια του Επιτάφιου Θρήνου και στην συνέχεια έγινε η περιφορά του στην αυλή του Ναού, κάτι το οποίο έγινε για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια. Μετά την περιφορά, οι πιστοί πέρασαν κάτω από τον Επιτάφιο ως δείγμα πίστης, σεβασμού, αγάπης και ευλογίας ενώ οι κυρίες στην είσοδο του Ναού προσέφεραν το παραδοσιακό "τριανταφυλλάκι."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΡΕΛΙΑΣ & ΠΑΣΗΣ ΦΙΛΑΝΔΙΑΣ κ.κ. ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Φέρεται εις γνώσιν των ευσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών, ότι ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Καρελίας & πάσης Φιλανδίας κ.κ. Λέων, θα πραγματοποιήσει επίσημη ειρηνική επίσκεψη στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής από τις 14 μέχρι και τις 20 Απριλίου 2004. Η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρος Ζ΄ θα υποδεχτεί σε επίσημη τελετή τον Προκαθήμενο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Φιλανδίας στον Πατριαρχικό Ναό Αγίου Σάββα Ηγιασμένου την Πέμπτη 15 Απριλίου ε.ε. και θα συλλειτουργήσει μαζί του την Κυριακή 18 Απριλίου ε.ε. στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Κοινότητας των Αραβορθοδόξων. Το πρόγραμμα των ακολουθιών έχει ως εξής:

Πέμπτη 15/04/2004

-           Δοξολογία 12:00 π.μ. Πατριαρχικός Ναός Αγίου Σάββα

Κυριακή 18/04/2004

-           Όρθρος 8.30 π.μ. Ιερός Ναός Κοιμήσεως (Κοινότητα Αραβορθοδόξων)

-           Θεία Λειτουργία 9 π.μ. - Συλλείτουργο των δύο Προκαθημένων

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΦΙΞΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΦΙΛΑΝΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ

Αφίχθη, στην Αλεξάνδρεια σήμερα Τετάρτη 14 Απριλίου ε. ε., ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Καρελίας και πάσης Φιλανδίας κ. Λέων, ο οποίος θα πραγματοποιήσει επίσημη ειρηνική επίσκεψη στην Εκκλησία της Αλεξανδρείας μέχρι τις 20 Απριλίου, συνοδευόμενος από τον Πρεσβύτερο Mikko Sidoroff και τον Διάκονο Ιωάννη Λαμπρόπουλο. Ο Σεβασμιώτατος πραγματοποιεί επίσημη ειρηνική Επίσκεψη στον Προκαθήμενο της Αλεξανδρινής Εκκλησίας.

Ο Σεβασμιώτατος, έφθασε στις 8:15 στον Διεθνή Αερολιμένα Αλεξανδρείας El Nuzha και τον υποδέχθηκε η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρος Ζ΄ πλαισιούμενος από τον Γενικό Πατριαρχικό Επίτροπο Σεβ. Μητροπολίτη Πηλουσίου Ειρηναίο, τον Πατριαρχικό Επίτροπο Αλεξανδρείας Θεοφιλ. Επίσκοπο Νειλουπόλεως Γεώργιο, και τον κλήρο του Πατριαρχείου. Παρόντες ήταν επίσης, η Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας κα. Κωνσταντίνα Αθανασιάδου και ο Επίτιμος Πρόξενος της Φιλανδίας στην Αλεξάνδρεια κ. Omar El HAdidi.

Ο Μακαριώτατος καλωσόρισε τον Σεβασμιώτατο στην Αλεξάνδρεια και του ευχήθηκε καλή παραμονή και είχε μαζί του σύντομη συνομιλία.

Στην συνέχεια, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Φιλανδίας και η συνοδεία του, μετέβησαν, συνοδευόμενοι από τον Πατριάρχη στο ξενοδοχείο Hilton Alexandria Green Plaza, όπου και κατέλησαν.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΡΕΛΙΑΣ & ΠΑΣΗΣ ΦΙΛΑΝΔΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Το πρωί της Πέμπτης, 15 Απριλίου ε. ε., η Α. Θ. Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρος Ζ΄, συνοδευόμενος από τον Σεβ. Μητροπολίτη Πηλουσίου Ειρηναίο και τον Θεοφιλ. Επίσκοπο Νειλουπόλεως Γεώργιο, ξενάγησε τον υψηλό του επισκέπτη, Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Καρελίας & πάσης Φιλανδίας κ. Λέων και την συνοδεία του στο Ελληνικό τετράγωνο.

Στο Ελληνικό Προξενείο τον Αρχηγό της αυτονόμου Ορθοδόξου Εκκλησίας της Φιλανδίας υποδέχτηκε η Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος κα. Κωνσταντίνα Αθανασιάδου και το προσωπικό του προξενείου. Μετά από συνάντηση που έλαβε χώρα στο γραφείο της κα. Προξένου, η κα. Αθανασιάδου ξενάγησε τον Σεβασμιώτατο και την συνοδεία του στους χώρους του  προξενείου ενημερώνοντάς τον παράλληλα για τους μεγάλους έλληνες ευεργέτες της Αλεξανδρείας και στην συνέχεια επισκέφθηκαν το μουσείο παροικιακού τύπου (γνωστού ως Μουσείο Μιχαηλίδη) και το παρεκκλήσιο Αγίας Αικατερίνης που βρίσκεται εντός του  προξενείου.

Ακολούθως ο Σεβασμιώτατος μετέβη στα γραφεία της Ελληνικής Κοινότητας όπου τον υποδέχτηκε ο Πρόεδρός της κ. Χαράλαμπος Κατσιμπρής και μέλη της Κοινοτικής Επιτροπής. Κατά την διάρκεια της συναντήσεως που έλαβε χώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων, ο κ. Κατσιμπρής ενημέρωσε τον Σεβασμιώτατο για το ιστορικό της πρεσβυγενούς κοινότητας Αλεξανδρείας και την σημερινή της πορεία και στην συνέχεια περιηγήθηκαν στους χώρους των κοινοτικών εγκαταστάσεων καθώς και των Ελληνικών Σχολείων.  

Στις 12 το μεσημέρι, σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο Προκαθήμενος του Αλεξανδρινού Θρόνου και ο Σεβασμιώτατος, έφθασαν στην Ιερά Πατριαρχική ΜονήΑγίου Σάββα του Ηγιασμένου όπου τελέστηκε η καθιερωμένη Δοξολογία επί τη αφίξη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Καρελίας & πάσης Φιλανδίας. Στην είσοδο του Πατριαρχικού Ναού, τον Σεβασμιώτατο υποδέχτηκε παρατεταγμένος ο ιερός κλήρος του Πατριαρχείου.

Μετά το πέρας της Αναστάσιμης Δοξολογίας ο Πατριάρχης καλωσόρισε επίσημα τον Φιλανδό Αρχιεπίσκοπο. Στην προσφώνησή του, μεταξύ άλλων, τόνισε τις αγαθές σχέσεις που διέπουν τις δύο εκκλησίες ιδίως στο έργο της Ιεραποστολής, όπου η Εκκλησία της Φιλανδίας συμβάλει σημαντικά στην λειτουργία της Πατριαρχικής Σχολής Μακάριος Γ΄, από την οποία αποφοιτούν όλοι η αφρικανοί κληρικοί και κατηχητές.

Ο Μακαριώτατος μεταξύ άλλων είπε και τα εξής: «Χαιρόμεθα σήμερα χαρά μεγάλη, καθώς κατά την Διακαινήσιμο Εβδομάδα υποδεχόμεθα έναν αγαπητό αδελφό και μία γνωστή εκκλησιαστική προσωπικότητα στο ενταύθα Σεπτό Κέντρο του Πατριαρχικού μας Θρόνου. Η χαρά μας πολλαπλασιάζεται, καθώς ο Σεβασμιώτατος προέρχεται από τον ευρωπαϊκό βορρά, από χώρα υψηλού πολιτισμού και μεγάλης προόδου, αληθινό πρότυπο κοινωνικών παροχών, πρόνοιας για τον πολίτη και ανοικτού πνεύματος. Όμως, Σεβασμιώτατε, και ο τόπος της δικής μας διαμονής είναι πρότυπο αλληλοσεβασμού και αγάπης προς τον άλλο, τον διαφορετικό, είτε πρόκειται για διαφορά θρησκείας, είτε πρόκειται για διαφορά εθνικότητας……Το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, Σεβασμιώτατε, αντιτάσσει στην τρομοκρατία και την οικονομική δυσπραγεία την ιεραποστολική δράση μεταξύ των Αφρικανών. Προτάσσει την διακονία του πένητος, έναντι της τεχνολογικής άκρατης προόδου. Διακονεί τον ασθενή αδελφό ως και τον αναζητούντα την γαλήνη του πνεύματος και την ηρεμία της ψυχής.  Στο έργο μας αυτό έχουμε συνοδοιπόρους και συναντιλήπτορες τους αδελφούς Προκαθημένους των Εκκλησιών, τους εν Αγίω Πνεύματι αγαπητούς Αρχιεπισκόπους και Μητροπολίτες και Επισκόπους, μεταξύ των οποίων εσείς προσωπικώς και η Εκκλησία της Φιλανδίας κατέχετε εξαιρετικώς διακριτή θέση. Η αγάπη μας εκφράζεται δια της ιδικής σας προσφοράς και τα προγράμματα του Πατριαρχείου είναι και ιδικά σας κατορθώματα.»

Στην αντιφώνησή του (την οποίαν εκφώνησε εις την Φιλανδική και συγχρόνως μεταφραζόταν στην ελληνική) ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε και αυτός στις καλές και αγαθές σχέσεις που διέπουν τις δύο Εκκλησίες και στην συνεχόμενη συνεργασία στο μεγάλο έργο του Ευαγγελισμού των Αφρικανών αδελφών μας. Αναφέρθηκε στην κατόπιν ευλογιών του Μακαριωτάτου παρουσία Φιλανδού ιεραποστόλου στα αφρικανικά χώματα και μεταξύ άλλων είπε και τα παρακάτω: «Είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι και συγκινημένοι που μας δίνεται η δυνατότητα να απολαύσουμε την φιλοξενία της Παλαίφατης Εκκλησίας της Αλεξανδρείας. Με αυτό τον τρόπο μας δίνετε η ευκαιρία από τη μια να συνεχίσουμε την θερμή και εγκάρδια κοινωνία που γευτήκαμε στην συνάντησή μας πριν ένα χρόνο στην Κωνσταντινούπολη και πριν από μερικά χρόνια στην Φιλανδία και από την άλλη να εμβαθύνουμε τους δεσμούς αγάπης και σεβασμού που διέπουν τις σχέσεις της Αυτόνομης Εκκλησίας της Φιλανδίας και του Σεβαστού Πατριαρχείου Αλεξανδρείας……Φυσικά η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος δεν έχει παύση. Αυτό φανερώνεται στο έργο της Ιεραποστολής που κάτω από την δική σας καθοδήγηση γίνεται σε όλη την αφρικανική ήπειρο. Το Πατριαρχείο ήταν πάντα ακρογωνιαίος λίθος στον ευαγγελισμό του μηνύματος της Αναστάσεως στην Αφρική. Χαιρόμεθα επίσης λόγω του ότι και η ορθόδοξος Εκκλησία της Φιλανδίας, παίρνει μέρος σε αυτό το έργο με το δικό της ταπεινό τρόπο……Με την ευλογία του Πατριάρχου Αλεξανδρείας λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια ιεραποστολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Φιλανδίας, σήμερα με έναν ιεραπόστολο, πριν από μερικά χρόνια υπήρχαν περισσότεροι. Την χαράν μου αυτή την αποδεικνύει η ιδιαίτερα θετική σχέση της Εκκλησίας της Φιλανδίας στην στήριξη της Ιεραποστολής. Πολλές ενορίες των Μητροπόλεών μας σε λαϊκό επίπεδο στηρίζουν δραστήρια την Ιεραποστολή. Πιστεύω ότι αυτό το θετικό κλίμα θα συνεχιστεί και στο μέλλον……Οι σχέσεις μεταξύ των εκκλησιών μας είναι σχέσεις αγάπης και εγγύτητας, ανεξάρτητα από τις μακρινές γεωγραφικές αποστάσεις. Πριν από μερικά χρόνια είχαμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε την Θειοτάτη Μακαριότητα σας, και κατά τη εκεί παρουσία σας είχατε την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά την κατάσταση της Εκκλησίας μας. Στην καρδιά μας ζει αυτή η ανάμνηση της επισκέψεώς σας…»

Στην Δοξολογία παραβρέθηκαν η Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος Κωνσταντίνα Αθανασιάδου, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας κ. Χαράλαμπος Κατσιμπρής, οι Πρόεδροι των Ελληνικών Σωματείων και Συλλόγων Αλεξανδρείας, Διπλωματικοί  και κοινοτικοί παράγοντες, αραβόφωνοι Ορθόδοξοι, και πλήθος προσκυνητών από την Ελλάδα και την Κύπρο.

Στην συνέχεια, δόθηκε δεξίωση στην Μεγάλη Αίθουσα την μονής. Ακολούθως οι δύο Προκαθήμενοι κατευθύνθηκαν στο Πατριαρχικό Γραφείο και συζήτησαν διάφορα θέματα και ιδιαίτερα αυτό της ιεραποστολής.  Το μεσημέρι ο Μακαριώτατος παρέθεσε γεύμα υποδοχής στην Πατριαρχική Τράπεζα της Μονής του Αγίου Σάββα στον Φιλανδό Αρχιεπίσκοπο και την συνοδεία του. Κατά την διάρκεια του γεύματος, τονίστηκαν οι αγαθές σχέσεις των δύο εκκλησιών και η άριστη συνεργασία τους στον τομέα της Ιεραποστολής.

Ο Πατριάρχης μεταξύ άλλων είπε και τα εξής: «Τιμούμε την τέχνη και την παράδοση του ορθοδόξου ποιμνίου της Εκκλησίας σας και δια της παρούσης επισκέψεώς σας ενταύθα την συνδέουμε με τη δική μας παράδοση και ιστορία, εφ’ όσον στα πλαίσια των διορθοδόξων, αλλά και των διαχριστιανικών σχέσεων συνεργαζόμεθα με πνεύμα αγάπης και συναντιλήψεως. Το πνεύμα αυτό της βαθύτατης συνειδήσεως της Εκκλησίας σας, η οποία δεν επηρεάζεται από τάσεις εκκοσμικευμένης χριστιανικής διανοήσεως, εκφράζεται πλήρως στις αδελφικές σχέσεις της Εκκλησίας Φιλανδίας τόσο προς το πρωτόθρονο Οικουμενικό Πατριαρχείο ΚΠολεως, όσο και προς το δευτερόθρονο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, του οποίου συνδράμετε το ιεραποστολικό όραμα, κυρίως στην Ανατολική και τη Δυτική Αφρική….»

Ακολούθως ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στην ιστορία της φιλανδικής Εκκλησίας, στην αγάπη με την οποία την περιβάλλει η Μητέρα Εκκλησία το Οικουμενικό Πατριαρχείο, και στις καλές, αγαθές και ιδιαίτερες σχέσεις των εκκλησιών Αλεξανδρείας και Φιλανδίας Χαρακτηριστικά είπε: «…Πιστεύουμε ότι και τα επόμενα χρόνια η αυτόνομη Εκκλησία της Φιλανδίας θα διαδίδει δυναμικά το Ευαγγέλιο του Χριστού και θα φέρνει στην χώρα μας την αδιάκοπη παράδοση της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Εμπνευστής στο έργο μας είναι το παράδειγμα του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας. Παρόλο που οι εξωτερικές συνθήκες είναι διαφορετικές το έργο των δύο αυτών Εκκλησιών, το έργο μας είναι το ίδιο.»

Το απόγευμα της ίδιας μέρας ακολούθησε ξενάγηση στο υπό μετασκευή Πατριαρχικό Μέγαρο, στον Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού ο οποίος αναστηλώνεται και στην νέα βιβλιοθήκη του Πατριαρχείου για την οποία η Φιλανδία βοήθησε και βοηθάει με κάθε δυνατό τρόπο.

Το βράδυ, ο Μακαριώτατος παρέθεσε δείπνο στον Σεβασμιώτατο και την συνοδεία του σε γνωστό εστιατόριο της Αλεξάνδρειας. Μετά το δείπνο, ο Φιλανδός Αρχιεπίσκοπος προσέφερε δώρα φιλανδικής τέχνης στον Αλεξανδρινό Προκαθήμενο λέγοντας και τα εξής: «Ο λαός της Φιλανδίας θυμάται την καλή σας ψυχή και το χαμογελαστό πρόσωπό σας. Απολαύσαμε ήδη μαζί σας τις πρώτες εικοσιτέσσερις ώρες στην Αλεξάνδρεια. Σας ευχαριστούμε πολύ και ανυπομονούμε να περάσουμε μαζί και τις επόμενες μέρες και ιδιαίτερα να συλλειτουργήσουμε…».

Ο Μακαριώτατος τον ευχαρίστησε για όλα και για τα δώρα αλλά κυρίως για την προσφορά της Εκκλησίας του στην Δυτική και Ανατολική Αφρική με το κτίσιμο Εκκλησιών, Σχολείων, και τη διάνοιξη πηγαδιών και ευχήθηκε για τη συνέχεια της καλής συνεργασίας την οποία επιβεβαίωσε αργότερα ανταπαντώντας ο Σεβασμιώτατος.

---------------------------------------------------------------------------Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΦΙΛΑΝΔΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ

Η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρος Ζ΄ και ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Καρελίας και πάσης Φιλανδίας κ.κ. Λέων αναχώρησαν οδικώς το πρωί της 16ης Απριλίου 2004 για διήμερη επίσκεψη στο Κάιρο. Με την άφιξη τους στην πρωτεύουσα της Αιγύπτου, επισκέφθηκαν τον αρχαιολογικό χώρο των πυραμίδων της Γκίζας, όπου ξεναγήθηκαν στο Μουσείο και στα άλλα μνημεία.

Κατόπιν, μετέβησαν στην Ι. Μονή Αγίου Γεωργίου Παλαιού Καΐρου, όπου τους υποδέχθηκε ο Προιστάμενος της Μονής Θεοφιλ. Επισκ. Βαβυλώνος Θεοφύλακτος. Αφού προσκύνησαν και ξεναγήθηκαν στους χώρους της Μονής (Καθολικό, Παρεκκλήσια, Μουσείο, Κοιμητήριο κ.λπ.) παρακάθησαν σε επίσημο γεύμα στην Τράπεζα της Μονής. Κατά τη διάρκεια του γεύματος, ο υψηλός επισκέπτης αναφέρθηκε στην τιμή με την οποία περιβάλλει τόσο τον Μεγαλομάρτυρα Αγ. Γεώργιο, όσο και το γεγονός της <<φυγής στην Αίγυπτο>> του νεογέννητου Ιησού που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την παράδοση στο χώρο όπου σήμερα βρίσκεται η Μονή. Επίσης, αναφέρθηκε στην αξία και τη χρήση της συντηρήσεως εκκλησιαστικών έργων τέχνης που γίνεται στην έδρα της Αρχιεπισκοπής του, συνδέοντας την με τα έργα συντηρήσεως που γίνονται στην Μονή, ενώ παράλληλα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες του για την φιλοξενία και ακολούθησε ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων.

Το απόγευμα, μετέβησαν στον Ι. Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου και στην παρακείμενη Επιτροπεία Καΐρου που βρίσκονται υπό ριζική ανακαίνιση και ακολούθως προσκύνησαν το Παρεκκλήσιο και το Κελλί του Αγίου Νεκταρίου και ενημερώθηκαν για την πορεία των εργασιών και το ευρύτερο έργο της Επιτροπείας που τελείται από τον Θεοφίλ. Επίσκ. Νιτρίας Αλέξιο, Πατριαρχικό Επίτροπο Καΐρου και τους κληρικούς.

Εν συνεχεία, επισκέφθηκαν τον Ι. Ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου Ηλιουπόλεως, όπου ευλόγησαν τους παρευρισκόμενους πιστούς, ως επίσης και τα παρακείμενα σχολεία (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο), καθώς και τους λοιπούς κοινοτικούς χώρους που διευκολύνουν, αλλά και επεκτείνουν το εκπαιδευτικό και λοιπό έργο της Ελληνικής Κοινότητος Καΐρου.  Ο φιλοξενούμενος Αρχιεπίσκοπος Φιλανδίας ενημερώθηκε, αλλά και θαύμασε τις εγκαταστάσεις, το συντελούμενο έργο και την ευρύτητα των δραστηριοτήτων της δυναμικής Κοινότητας Καΐρου, η οποία και παρέθεσε επίσημο δείπνο προς τιμή τους. Στο δείπνο παρακάθησαν ο Σεβ. Μητρ. Ερμουπόλεως Νικόλαος, οι ανωτέρω δυο Επίσκοποι οι Εξοχ. Πρέσβεις της Κύπρου και της Φιλανδίας κ.κ. Φ. Αναστασίου και H. Mantyvaara, ο Επιτετραμμένος της Ελληνικής Πρεσβείας κ. Χατζημιχελάκης, οι Πρόξενοι Ελλάδος και Φιλανδίας κ.κ. Η. Αστεριάδης και T. Kivela, ο Πρόεδρος και επίλεκτα μέλη της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου, οι κληρικοί της περιοχής και άλλοι προσκεκλημένοι.

Ο Πρόεδρος της Ε.Κ.Κ κ. Χρ. Καβαλής στην προσφώνηση του εξέφρασε την τιμή και τη χαρά του ελληνοφώνου ποιμνίου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας – το οποίο υπό το ζωτικό παράδειγμα και την έντονη έμπνευση του Μακαριωτάτου βρίσκεται σε διαρκή πορεία προόδου προς το μέλλον- επειδή υποδέχεται και φιλοξενεί τον αρχηγό της Φιλανδικής Εκκλησίας.

Ακολούθως, αντιφώνησαν καταλλήλως οι δύο τιμώμενοι, και ο μεν Αρχιεπίσκοπος Φιλανδίας εξέφρασε μαζί με τη χαρά του τις βαθύτατες ιστορικές και διαρκώς αναπτυσσόμενες σχέσεις μεταξύ των χωρών Ελλάδος και Φιλανδίας αλλά και μεταξύ της Εκκλησίας Φιλανδίας και του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και μνημόνευσε την υποδοχή του Πατριάρχη Αλεξανδρείας στην Φιλανδία και ακόμη την προ εικοσαετίας επίσκεψή του στο Κάιρο. Ο δε Πατριάρχης Αλεξανδρείας εγκωμίασε την παραδειγματική προσφορά της Εκκλησίας Φιλανδίας στο Πατριαρχείο τόσο κατά την ιεραποστολική του δράση, όσο και κατά τη σημαντική συνεισφορά της στην Πατριαρχική Βιβλιοθήκη των Χειρογράφων Κωδίκων, οι οποίοι πρόκειται σύντομα να είναι έτοιμοι προς χρήση των ειδικών επιστημόνων, ενώ έγινε ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων.

Το δείπνο πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Ramsis Hilton, όπου ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος και η συνοδεία του κατέλυσαν.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΦΙΛΑΝΔΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΪΡΟ

Η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Πέτρος Ζ΄ και ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Φιλανδίας κ.κ. Λέων το πρωί της 17ης Απριλίου επισκέφθηκαν το Αρχαιολογικό Μουσείο Καΐρου, το δεύτερο μεγαλύτερο στο κόσμο, όπου ξεναγήθηκαν και θαύμασαν από κοντά τους αρχαιολογικούς θησαυρούς της Αιγύπτου.

Ακολούθως, επισκέφθηκαν αλληλοδιαδόχως τους Ι. Ν. των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Καΐρου, Αγίας Αικατερίνης, Μετοχίου της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά, και των Αγίων Αρχαγγέλων της αραβόφωνης Κοινότητας Καϊρου.  Παντού οι δύο Προκαθήμενοι έγιναν δεκτοί με ενθουσιασμό από τους εφημέριους των ναών, τις Κοινοτικές Επιτροπές και τους συγκεντρωθέντες πιστούς, προς τους οποίους και  απευθύνθηκαν με λόγους πατρικής αγάπης και αναστάσιμων ευχών.

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Φιλανδίας είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει το έργο συντηρήσεως των ιερών ναών, καθώς και τη ζεστή «πνευματική μέριμνα υπό την καθοδήγηση του Μακαριωτάτου, των Ιεραρχών και των κληρικών του Πατριαρχείου», όπως χαρακτηριστικά είπε. Εξέφρασε δε τις πολλές και θερμές του ευχαριστίες για τη φιλοξενία, με την οποία όλοι τον δέχθηκαν, όπου μετακινήθηκε, τονίζοντας τη σχέση της  πνευματικής ακμής των Ορθοδόξων στην Αίγυπτο με την ιεραποστολική δράση που συντελείται στην Αφρικανική ήπειρο, καθώς δια αυτών επιβεβαιώνεται και διαρκώς επεκτείνεται η σχέση αγάπης και συνεργασίας μεταξύ  των δύο Εκκλησιών Φιλανδίας και Αλεξανδρείας.

Κατόπιν, οι δύο Προκαθήμενοι μετέβησαν στην Πρεσβευτική Κατοικία του Εξοχ. Φιλανδού πρέσβυ στην Αίγυπτο κ. H. Manlyvaara, ο οποίος μαζί με τη σύζυγο του παρέθεσαν επίσημο γεύμα προς τιμή των δύο Προκαθημένων, ενώ παρακάθισαν οι Θεοφιλ. Επίσκ. Νιτρίας και Βαβυλώνος Αλέξιος και Θεοφύλακτος, ο Πρέσβυς της Κύπρου κ. Φ. Αναστασίου, ο Επιτετραμμένος της Ελληνικής Πρεσβείας κ. Χατζημιχελάκης, οι Γενικοί Πρόξενοι Ελλάδος και Φιλανδίας κ.κ. Η. Αστεριάδης και T. Kivela, καθώς και οι κληρικοί που συνοδεύουν τους  δύο Προκαθημένους.

Κατά τη διάρκεια του γεύματος, ο φιλοξενών Εξοχ. Πρέσβυς της Φιλανδίας προσφώνησε με θερμό τρόπο τους δύο Προκαθημένους, όσο και τους παρευρισκόμενους διπλωμάτες και τόνισε την αξία του έργου της Ορθοδόξου Εκκλησίας εντός της Φιλανδίας, η οποία καίτοι διαθέτει ολιγάριθμο ποίμνιο, διαδραματίζει σημαντικό πνευματικό και πολιτιστικό έργο τόσο στη Φιλανδία, όσο και στις σχέσεις που η Ορθόδοξη Εκκλησία της Φιλανδίας έχει διαμορφώσει και διαρκώς επεκτείνει με τις άλλες ανά τον κόσμο Εκκλησίες και τις κρατικές αρχές όπου αυτές έχουν τις δικαιοδοσίες τους.

Κατόπιν, το λόγο έλαβε ο Αρχιεπίσκοπος Φιλανδίας, ο οποίος, αφού πρώτα ευχαρίστησε τον φιλοξενούντα πρέσβυ και τους λοιπούς παρακαθήμενους, αναφέρθηκε σε σημαντικά σημεία της ιστορικής πορείας της Ορθοδόξου Εκκλησίας, στη χαρά του να συναντά Φιλανδούς κατά τη διάρκεια των διαφόρων ταξιδιών του σε όλο τον κόσμο και ακόμη στην αξία των λειτουργικών εικόνων, καθώς  για την θεολογία, τη λειτουργία τους στην ορθόδοξη λατρεία, αλλά και τη συντήρησή τους, η Ι. Αρχιεπισκοπή Φιλανδίας εκδίδει ειδικό περιοδικό. Αναφέρθηκε δε στις σχέσεις της Εκκλησίας του με το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και ακόμη ευχήθηκε την διαρκή ανάπτυξη των  σχέσεων των Πρεσβευτικών αρχών κατά την ενάσκηση των πολλών (οικονομικών, εκκλησιαστικών, πολιτιστικών κ.λπ.) καθηκόντων τους.

Τέλος, τον λόγο έλαβε ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Αλεξανδρείας, ο οποίος με λόγους θερμούς εξέφρασε τη βαθύτατη ικανοποίηση και  ευγνωμοσύνη του για το προκείμενο γεύμα, κατά την τρέχουσα πασχαλινή περίοδο που η Εκκλησία προβάλλει την ειρήνη και την αγάπη και αναφέρθηκε στην δισχιλιετή έδρα του Πατριαρχείου στην Αίγυπτο και το πολυσχιδές έργο στην Αφρική. Επίσης, υπογράμμισε τις καλές αναμνήσεις του από την Εκκλησία και το λαό της Φιλανδίας, σύμφωνα με την προσωπική του εμπειρία κατά τις πολλαπλές επισκέψεις του στην όμορφη χώρα του ευρωπαϊκού βορρά, όπου οι ηγέτες και οι πιστοί των διαφόρων δογμάτων και θρησκειών συνεργάζονται για την πρόοδο του ανθρώπου και της πατρίδας τους. Το Φιλανδικό φορολογικό σύστημα, όχι μόνο επιτρέπει την καλή λειτουργία των τοπικών θρησκευτικών κοινοτήτων, μεταξύ των οποίων η Ορθόδοξη Εκκλησία κατέχει τη δεύτερη επίσημη θέση, αλλά την δια της Εκκλησίας συνδρομή του Φιλανδικού Κράτους στις αδελφές Εκκλησίες ανά τον κόσμο, ως αξιοπρόσεκτο παράδειγμα  προσφοράς στο ιεραποστολικό έργο, το οποίο είναι έργο, αλλά και ευθύνη όλων των Χριστιανών. Κατακλείνοντας, ευχήθηκε στον Εξοχώτατο κ. Πρέσβυ και τους άλλους παρόντες επιτυχίες στο έργο τους.

Αργά το απόγευμα, οι δύο Προκαθήμενοι επέστρεψαν οδικώς στην Αλεξάνδρεια.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΦΙΛΑΝΔΙΑΣ

Η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρος Ζ΄ και ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Φιλανδίας κ.κ. Λέων το πρωί της 18ης Απριλίου ε.ε. επισκέφθηκαν τον Πατριάρχη των Κοπτών  κ. Σενούντα με τον οποίο και είχαν σύντομη, αλλά ουσιαστική συνάντηση, ενώ κατόπιν μετέβησαν στον Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου της Κοινότητας των Αραβόφωνων Αλεξανδρείας, όπου τέλεσαν από κοινού την αναίμακτη ιερουργία, συλλειτουργούντων του  Σεβ. Μητρ.  Ερμουμόλεως Νικολάου, του Θεοφιλ. Επισκ. Νειλουπόλεως Γεωργίου και των κληρικών συνοδών του Αρχιεπισκόπου και των κληρικών του Πατριαρχείου.

Κατά την Θεία  Λειτουργία ο φιλοξενών Πατριάρχης Αλεξανδρείας προσφώνησε τον υψηλό επισκέπτη, προς τον οποίο απευθύνθηκε με θερμούς λόγους και αφού αναφέρθηκε στη θεολογική σημασία της «Καινής Κυριακής», κατά την οποία η Εκκλησία εορτάζει την ψηλάφηση του αναστημένου σώματος του Ιησού από τον Απόστολο Θωμά, τόνισε: «Χαιρόμεθα όλως εξαιρέτως διότι σήμερα συλλειτουργούμε και συμπανηγυρίζουμε με έναν εκλεκτό φίλο, αδελφό και συμπαραστάτη μας.  Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Φιλανδίας, προεστώς της Αυτονόμου Εκκλησίας της Φιλανδίας ευρίσκεται ανάμεσά μας, κατόπιν αποδοχής της προσκλήσεώς μας.  Έρχεται με σκοπό να εκφράσουμε από κοινού, αλλά και να δηλώσουμε προς όλους, ότι διαπνεόμεθα από την κοινή επιθυμία για διακονία της Εκκλησίας.  Παρόλο που ο Σεβασμιώτατος προΐσταται Εκκλησίας, της οποίας  η δομή, η σύνθεση, τα όρια, αλλά  και η οργάνωση είναι σαφώς διαφορετική από τις αντίστοιχες του Πατριαρχείου μας,  είμεθα ενωμένοι με ισχυρούς δεσμούς και σχέσεις αγάπης και συμπορευόμεθα στην κοινωνία της Εκκλησίας. Όπως βλέπετε, Σεβασμιώτατε, το ποίμνιο του Πατριαρχείου μας είναι πολυεθνικό και πολύγλωσσο, διό και μετά χαράς σήμερα ευρισκόμεθα λειτουργούντες στον παρόντα μεγαλοπρεπή Ι. Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου των Αραβοφώνων αδελφών και τέκνων μας. Η ιστορική υπαγωγή στον Πατριαρχικό μας Θρόνο πολλών και διαφορετικών μεταξύ τους τέκνων, έχει διαμορφώσει οικουμενική συνείδηση με άμεσο και ορατό αποτέλεσμα τον απόλυτο  σεβασμό στην ετερότητα εκάστου προσώπου ή συλλόγου προσώπων. Τον άμεσο αυτό καρπό της ευεργετικής και παραλλήλως εμφανούς επενεργείας του Αγίου Πνεύματος, από τις πολιτισμένες και εύπορες χώρες του ευρωπαϊκού βορρά, από όπου και αφίχθητε κοντά μας, ευνοείτε, Σεβασμιώτατε Άγιε Αδελφέ, με κάθε τρόπο και με κάθε πιστότητα στις αρχές της αμέσου εκκλησιαστικής ζωής.»

Στην αντιφώνησή του ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε τον Μακαριώτατο για την προσφερόμενη φιλοξενία του, ανέδειξε όψεις της εορτής και υπογράμμισε τις εκκλησιολογικές αφετηρίες και τις συνέπειες της Αναστάσεως, τονίζοντας: «Το θαύμα της Αναστάσεως υπερβαίνει κάθε όριο γλωσσικών και πολιτιστικών συνόρων, επειδή απευθύνεται σε όλα τα έθνη, όπως αποδεικνύει η παρούσα συλλειτουργία μας. Παρόλο που η γλώσσα και ο πολιτισμός μας είναι διαφορετικοί, μας ενώνει η κοινή πίστη στον αναστάντα Χριστό. Η Φιλανδική Ορθόδοξη Εκκλησία λειτουργεί ως αυτόνομη υπό το Οικουμενικό Πατριαρχείο ΚΠόλεως περισσότερο από ογδόντα χρόνια και έχει εξήντα χιλιάδες πιστούς που διαιρούνται σε τρεις μητροπολιτικές επαρχίες. Οι Εκκλησίες μας, παρά τη διαφορά στη λειτουργία τους, είναι ενωμένες, διότι το έργο μας, δηλαδή η διάδοση του Ευαγγελίου,  είναι κοινό. Ευχόμεθα το έργο σας να αναπτύσσεται διαρκώς, ώστε δια αυτού να καθίσταται δυνατή η μεταξύ μας αλληλοβοήθεια».

Ακολούθησε ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων, ενώ τη Θεία Λειτουργία παρακολούθησε μεγάλος αριθμός πιστών τόσο από το ελληνόφωνο, όσο και από το αραβόφωνο ποίμνιο του Πατριαρχείου, και επίσης πολλοί επίσημοι μεταξύ των οποίων οι Γενικοί Πρόξενοι των Ορθοδόξων Κρατών που έχουν την έδρα τους στην Αλεξάνδρεια, οι Κοινοτικές Αρχές και εκπρόσωποι συλλόγων.

Κατόπιν, πάντες πορεύθηκαν στην πρόσφατα αναικαινισμένη Αίθουσα του Ναού, όπου η Κοινότητα των Αραβόφωνων προσέφερε τιμητικές-αναμνηστικές πλακέτες στους δύο προκαθημένους, και κατόπιν μετέβησαν στο ξενοδοχείο Hilton, όπου ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας παρέθεσε επίσημο γεύμα, στο  οποίο εκτός από τους ανωτέρω παρακάθισαν οι Εξοχ. Πρέσβεις της Φιλανδίας και της Κύπρου στην Αίγυπτο κ.κ. H. Manlyvaara και Φ. Αναστασίου, οι Γενικοί Πρόξενοι Ελλάδος και Φιλανδίας κ.κ. Κ. Αθανασιάδου και T. Kivela, ο Πρόεδρος της ΕΚΑ κ. Χαρ. Κατισμπρής, καθώς και οι κληρικοί που συνοδεύουν τους δύο Προκαθημένους, Κοινοτικοί αξιωματούχοι και άλλοι επίσημοι.

Κατά τη διάρκεια του γεύματος, ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας προσφωνών τον Σεβασμιώτατο συνέδεσε την προηγηθείσα συλλειτουργία με το γεύμα αγάπης και τιμής και υπογράμμισε: «Η ενταύθα παρουσία σας, Σεβασμιώτατε, αποδεικνύει την παράλληλη σύνδεση  της Αναστάσεως του Χριστού και των φιλάνθρωπων συνεπειών της με το όλο ιεραποστολικό έργο του Πατριαρχείου μας, το οποίο με τη βοήθεια και τη συνδρομή σας προχωρά και αναπτύσσεται.  Διότι αναπτύσσεται όχι μόνο με την οικονομική ενίσχυση, αλλά αποτελεί συνολική επιτυχία του έργου του Χριστού, καθώς δι’ Αυτού και εν Αυτώ εργαζόμεθα πάντες για να προσφέρουμε σε Εκείνον τα έργα των χειρών Του και να διακονήσουμε την Εκκλησία Του. Υπό την έννοια αυτή, η Εκκλησία ως κοινή Μητέρα πάντων, ενώνει τα τέκνα Της σε προσφορά  αγάπης, διακονίας, συνεργασίας και συναντιλήψεως, όπως αποδεικνύει η σχέση του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας με την Εκκλησία Φιλανδίας, τόσο για  την πρόοδο του ιεραποστολικού έργου, όσο και  για την έρευνα και συντήρηση υπό ομάδας Φιλανδών επιστημόνων της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης των χειρογράφων κωδίκων. Οι εξαιρετικώς φιλικές σχέσεις μεταξύ των Εκκλησιών μας, Σεβασμιώτατε, αποτυπώνονται στις φιλικές και αδελφικές σχέσεις των προσώπων, διότι η οικειότητα συμπορεύεται με την συνεργασία, τόσο για την πρόοδο των Εκκλησιών, όσο και για την αληθινή αγάπη, η οποία στην εκκλησιαστική ζωή «ου ζητεί τα εαυτής», κατά την αποστολική έκφραση».

Στο ίδιο πνεύμα ανταπάντησε ο τιμώμενος Αρχιεπίσκοπος Φιλανδίας, ο οποίος αφού εξέφρασε την ευχαρίστησή του για τους λόγους και τη φιλοξενία που απολαμβάνει από την πρώτη στιγμή της αφίξεώς του στην Αίγυπτο, αναφέρθηκε στο έργο της Εκκλησίας του, το οποίο όχι μόνο έχει οικουμενική διάσταση, που επιβεβαιώνεται από τις επισκέψεις του στις άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες, αλλά και στην ενοποιητική δράση της Εκκλησίας  εντός των ορίων της χώρας του, εφόσον  «η Ορθοδοξία λειτουργεί με τρόπο αντίστοιχο προς τις αρχές που έθεσαν οι άγιοι της Φιλανδίας Σέργιος και Χέρμαν, οι ιδρυτές της Ι. Μονής Βαλάμο, οι οποίοι με τη δράση τους στερέωσαν την χριστιανική πίστη στην Καρελία (σημερινή Ανατολική Φιλανδία) πριν από χίλια χρόνια».  Επίσης, ευχήθηκε τη διαρκή πρόοδο στα ανθρωπιστικά και ιεραποστολικά προγράμματα του Πατριαρχείου, τα οποία η Εκκλησία Φιλανδίας και ο ίδιος προσωπικώς θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν με κάθε δυνατό τρόπο, καθώς διαπίστωσε ο ίδιος, τον τρόπο που το ποίμνιο του Πατριαρχείου εκφράζει τη χαρά, αλλά και την ανάγκη του  να απολαμβάνει τα σημαντικά έργα και να ακούει τους πνευματικούς λόγους  του  Προκαθημένου της Εκκλησίας Αλεξανδρείας.

Αργά το απόγευμα, οι δύο Προκαθήμενοι διήλθαν οδικώς την Αλεξάνδρεια, ενώ το βράδυ δείπνησαν μαζί στο παλάτι Salamlek στην Μοντάζα και αντάλλαξαν απόψεις για διάφορα εκκλησιαστικά ζητήματα.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ  ΦΙΛΑΝΔΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Το πρωί της Δευτέρας 19 Απριλίου ε. ε., η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ. κ. Πέτρος Ζ΄ και ο φιλοξενούμενος του, Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Καρελίας και πάσης Φιλανδίας κ. Λέων με τις συνοδείες τους, επισκέφθηκαν την Βιβλιοθήκη της Αλεξανδρείας. Εκεί, τους υποδέχθηκε με πολύ αγάπη ο υπεύθυνος των Δημοσίων σχέσεων, Πρέσβυς κ. Taher Khalifa με τους συνεργάτες του, ο οποίος τους ξενάγησε στους χώρους της. Ο Σεβασμιώτατος και οι συνοδεία του έμειναν ενθουσιασμένοι από τις εγκαταστάσεις, τα μουσεία και το Πλανητάριο της Βιβλιοθήκης.

Στη συνέχεια μετέβησαν στο Διοικητήριο της πόλης, όπου οι δύο άντρες συναντήθηκαν με τον Διοικητή Αλεξανδρείας Στρατηγό Mohamed Abdel Salam Mahgoub. Ο Διοικητής υποδέχθηκε τους δύο Ιεράρχες με ιδιαίτερη χαρά και ευχαρίστησε τον Προκαθήμενο του Αλεξανδρινού Θρόνου για την προσφορά του στις διεθνείς σχέσεις, στον διάλογο και στην ανταλλαγή πολιτισμών Αιγύπτου και άλλων χώρων καθώς και για το ότι είναι μόνιμος πρέσβyς της ειρηνικής συμβίωσης και συνύπαρξης Χριστιανών και Μουσουλμάνων στην Αίγυπτο. Τον ευχαρίστησε επίσης γιατί παντού και πάντα, μιλάει με τα καλύτερα λόγια για την Αίγυπτο και την προστασία που παρέχει η Κυβέρνηση της στο Πατριαρχείο. Ο Μακαριώτατος με την σειρά του ευχαρίστησε για μια ακόμη φορά για την προστασία και αρωγή που παρέχει η Αιγυπτιακή πολιτεία στο Πατριαρχείο και το ποίμιό του.  

Το μεσημέρι, το Προεδρείο της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας προσέφερε γεύμα προς τιμήν των δύο προκαθημένων στο εντευκτήριό της. Κατά την διάρκεια του γεύματος ο Πρόεδρος της Ε.Κ.Α. κ. Χαραλ. Κατριμπρής, καλωσόρισε τον Φιλανδό Αρχιεπίσκοπο στην πόλη του Μ. Αλεξάνδρου, αναφέρθηκε στην ιστορία του Ελληνισμού στην Αλεξάνδρεια και ευχαρίστησε για την βοήθεια και συμπαράσταση της Φιλανδικής Εκκλησίας προς την Αφρικανική και μεταξύ άλλων είπε : « …Πολλές φορές μαθαίνουμε για τα πολλά και θεάρεστα έργα σας από τον Πατριάρχη μας, ο οποίος πάντοτε με εγκαρδιότητα και θερμά λόγια μιλά για την αγάπη σας και το προσωπικό σας ενδιαφέρον, αλλά και για την αγάπη της ορθοδόξου Εκκλησίας της Φιλανδίας προς το πλήρωμα του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής , σε όλη την Αφρικανική ήπειρο…», στην συνέχεια χάρισε ως αναμνηστικό στο Σεβασμιώτατο ένα αιγυπτιακό ασημένιο δίσκο. Στο γεύμα παραβρέθηκαν η Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας κ. Κωνσταντίνα Αθανασιάδου, ο Επίτιμος Πρόξενος της Φιλανδίας στην Αλεξάνδρεια, τα μέλη του Κοινοτικής Επιτροπής καθώς και οι πρόεδροι παροικιακών Συλλόγων και Σωματείων. Στο τέλος του Γεύματος ο Αρχιεπίσκοπος Καρελίας ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας για την αγάπη του.

Το Βράδυ της ίδιας ημέρας ο Πατριάρχης παρέθεσε δείπνο προς τιμήν του Σεβασμιωτάτου και της συνοδείας του στην Πατριαρχική Μονή Αγίου Σάββα. Μετά το δείπνο ο Μακαριώτατος απευθυνόμενος στον Σεβ. Αρχιεπίσκοπο Καρελίας και πάσης Φιλανδίας κ. Λέοντα είπε μεταξύ άλλων και τα εξής: «…Οι διαφορετικές εκφάνσεις των Χριστιανών της Εκκλησίας Φιλανδίας και του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, χωρίς να μειώνονται, ουσιαστικώς αμβλύνονται εξ αιτίας του κοινού οράματος της Εκκλησίας και της ιεραποστολικής δράσεως. Παρά την εξωτερική ετερότητά τους, καθώς δραστηριοποιούνται σε εντελώς διαφορετικά περιβάλλοντα, ο λόγος τους διαμορφώνεται υπό την συνείδηση της κοινής τους παρακαταθήκης και προοπτικής, χωρίς να αγνοούν, να ξεχνούν η και να αδιαφορούν για τα συμβαίνοντα στις άλλες Εκκλησίες. Η ενότητα αυτή είναι η αιτία των αμοιβαίων ταξιδίων μας, των ανταλλαγών επισκέψεων, της πολύπλευρης συνεργασίας μας. Η ιστορία απαντά και γονιμοποιεί τη σύγχρονη πραγματικότητα, ώστε στην κοινή ανταλλαγή και την αμοιβαία συνεισφορά να παρέχεται το αναγκαίο παράδειγμα της ενότητας.  Το παράδειγμα του σεβασμού των Αιγυπτιακών Αρχών προς το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, αυτό το άριστο πρότυπο υπάρξεως Χριστιανών σε μουσουλμανικό Κράτος, φανερώνει τη δυνατότητα της Εκκλησίας να αναπτύσσεται σε όλα τα πολιτισμικά περιβάλλοντα. Κατά τη διάρκεια της σύντομης, αλλά πραγματικά σημαντικής και καρποφόρου παραμονής σας στην Αίγυπτο, είχατε τη δυνατότητα να διαπιστώσετε με αυτοψία τα λεγόμενα και να μεταφέρετε παντού την εδώ πραγματικότητα. Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας αυτή και σας παρακαλούμε να διατηρείτε στο νου σας τα όσα είδατε, στο Πατριαρχείο, στην Αίγυπτο, στο Κάϊρο και τηνΑλεξάνδρεια, στο ελληνόφωνο και αραβόφωνο ποίμνιό μας. Μαζί με τις ευχαριστίες μας για την επίσκεψή σας και τα όσα υπέρ του Πατριαρχείου μας πράττετε ο ίδιος προσωπικώς, αλλά και το ποίμνιό σας, πίνουμε υπέρ της υγείας σας και σας αποχαιρετούμε με τις καλύτερες αναμνήσεις. Ως αγαπητοί προσκεκλημένοι και φιλοξενούμενοι μεταξύ αγαπητών αδελφών ήλθατε προ ολίγων ημερών. Αλλά προετοιμαζόμενοι τώρα για την αναχώρησή σας, είμεθα πλουσιότεροι σε εμπειρίες αγάπης, καλωσύνης και ευγενείας, τις οποίες πρόκειται να διατηρήσουμε ως εκφράσεις εκκλησιαστικής ενότητας και ιεραποστολικής δράσεως.  Ευχαριστούμε θερμώς!».

Ακολούθως ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος ευχαρίστησε τον Μακαριώτατο για την αγάπη του, έκανε σύντομη αναφορά στην ιστορία της φιλανδικής Εκκλησίας και κάλεσε τον Μακαριώτατο να επισκεφθεί την Φιλανδία και να δεί για μια ακόμη φορά από κοντά το έργο της εκεί Εκκλησίας. Στην κατ΄ ιδία συνάντηση που είχαν νωρίτερα οι δύο Ιεράρχες τονίστηκε η ταύτιση απόψεων και η κοινή πορεία ιδιαίτερα όσον αφορά τους διαλόγους με άλλα δόγματα και θρησκείες, συζήτησαν για την ιεραποστολή και ο Σεβασμιώτατος ανακοίνωσε ότι θα παραχωρούν υποτροφίες σε αφρικανούς ώστε να σπουδάζουν θεολογία στην Φιλανδία.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΔΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Με τις καλύτερες εντυπώσεις και πλήρως ικανοποιημένος από την επίσημη ειρηνική επίσκεψη στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, αναχώρησε τις πρωινές ώρες ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Καρελίας και πάσης Φιλανδίας κ. Λέων την Τρίτη 20 Απριλίου ε. ε. από την Αλεξάνδρεια. Τον Σεβασμιώτατο προέπεμψε η Α. Θ. Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρος Ζ΄ πλαισιούμενος από τον Θεοφιλ. Επίσκοπο Νειλουπόλεως κ. Γεώργιο και κληρικούς του Πατριαρχείου, η Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Αλεξάνδρεια κα. Κωνσταντίνα Αθανασιάδου καθώς επίσης και ο Επίτιμος Πρόξενος της Φιλανδίας στην Αλεξάνδρεια.

Κατά την επίσημη αυτή επίσκεψη οι δύο Ιεράρχες, επιβεβαίωσαν τους άρρηκτους δεσμούς μεταξύ των δύο Εκκλησιών, την κοινή πορεία στον διαχριστιανικό διάλογο και την ταύτιση απόψεων. Ισχυροποιήθηκαν οι δεσμοί συνεργασίας στον τομέα της ιεραποστολής και προσφέρθηκε υποτροφία για σπουδές αφρικανών στην Θεολογική Σχολή της Φιλανδίας. Ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος είχε την ευκαιρία να συζητήσει για θέματα κοινού εκκλησιαστικού ενδιαφέροντος με τον Προκαθήμενο του Αλεξανδρινού Θρόνου και να γνωρίσει από κοντά το κέντρο της ιεραποστολής, να επισκεφθεί τους υπό ανακαίνιση, μετασκευή και συντήρηση χώρους του Πατριαρχικού Μεγάρου, της Πατριαρχικής Επιτροπείας και του Καθεδρικού Ναού του Ευαγγελισμού, την Πατριαρχική Επιτροπεία Καΐρου και άλλα πολλά.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟ

Την Α.Θ.Μ. τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρο Ζ΄, επισκέφθηκε την Τετάρτη 21 Απριλίου ε.ε. , ο Πρέσβης της Ελλάδας στο Κάϊρο κ. Παναγιώτης Βλασσόπουλος.

Τον Εξοχώτατο κ. Πρέσβη υποδέχθηκαν στην είσοδο της Πατριαρχικής Μονής του Αγίου Σάββα ο Πατριαρχικός Επίτροπος Αλεξανδρείας Θεοφιλ. Επίσκοπος Νειλουπόλεως κ. Γεώργιος και κληρικοί του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, οι οποίοι οδήγησαν τον κ.  Βλασσόπουλο στο Πατριαρχικό Γραφείο.  Ο κ. Πρέσβης παρέστη στο γεύμα στην Πατριαρχική τράπεζα, στο οποίο παρακάθισε και η Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας κ. Κωνσταντίνα Αθανασιάδου.

Στην συνέχεια, ο Μακαριώτατος και ο κ. Βλασσόπουλος, μετέβησαν στο Πατριαρχικό Γραφείο και συνομίλησαν για διάφορα θέματα..

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ

Την Πέμπτη 22 Απριλίου ε.ε. έφθασε στο Κάιρο η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρος Ζ΄ συνοδευόμενος από τον Πατριαρχικό Διάκονο Νεκτάριο Κοντογιώργο, προκειμένου να πραγματοποίησει την Παρρησία στην Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου επί τη μνήμη του Μεγαλομάρτυρος.

Το μεσημέρι παρεκάθισε σε γεύμα στην οικία του εορτάζοντος Αρχιμανδρίτου Γεωργίου ελ Σαμάα, συνοδευόμενος από τον επίτροπό του στο Κάιρο Θεοφιλ.  Επίσκοπο Νιτρίας Αλέξιο και τους Ιερείς της Επιτροπείας. Στον π. Γεώργιο και στα αδέλφια του Αλέξανδρο και Αικατερίνη ο Μακαριώτατος ευχήθηκε τα δέοντα, αναφερθείς στη μακρόχρονη γνωριμία με την οικογένειά του. Παρευρέθη επίσης και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ζακύνθου κ. Χρυσόστομος, ο οποίος μόλις είχε αφιχθεί στο Κάιρο, προς επίσκεψιν της ΑΘΜ και προκειμένου να συμμετάσχει στην πανήγυρι της Ιεράς Μονής του Αγίου Γεωργίου.

Το απόγευμα εχοροστάτησε κατά τον πανηγυρικό εσπερινό στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου συμπαραστατούμενος από τους Σεβ. Μητροπολίτες Ζακύνθου Χρυσόστομο και Ερμουπόλεως Νικόλαο και τους Θεοφιλ. Επισκόπους Βαβυλώνος Θεοφύλακτο και Νιτρίας Αλέξιο, ως και από όλο τον Ιερό Κλήρο του Καίρου. Παρευρέθησαν όλες οι τοπικές Αρχές. Το ίδιο βράδυ συνοδευόμενος από τον Μητροπολίτη Ζακύνθου, τον Επίσκοπο Νιτρίας και όλους τους Ιερείς της Επιτροπείας και της Μονής επεσκέφθη την οικία του εορτάζοντος κ. Γεωργίου Βολοπούλου, οπου παρετέθη δείπνο. Παρόντες ήταν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητος Καίρου και η Κα Χρήστου Καβαλή κά.

Την Κυριώνυμη ημέρα η ΑΘΜ προέστη της Πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας στην Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου Παλαιού Καίρου, συμπαραστατούμενος υπό των προαναφερθέντων Αρχιερέων και πολλών Ιερέων και Διακόνων. Στην Θεία Λειτουργία παρευρέθησαν ο επιτετραμμένος της Ελληνικής Πρεσβείας κ. Γεώργιος Χατζημιχελάκης, ο Γενικός Πρόξενος του Καίρου κ. Ηρακλής Αστεριάδης, ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΚΚ και Άρχων Μ. Τελετάρχης του Θρόνου κ. Βασίλειος Σαραντινός, ο Προέδρος των Αραβοφώνων Ελληνορθοδόξων της Αιγύπτου κ. Robert Hosni , πολλοί εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων της περιοχής και πλήθος πιστών.

Στην ομιλία του ο Μακαριώτατος μεταξύ άλλων είπε: « Οι μάρτυρες της Εκκλησίας, χύνοντας το μαρτυρικό αίμα τους και υπομένοντας τα βασανιστήρια, επιβεβαίωσαν απολύτως την άμεση συνέχιση του έργου του Ιησού και επομένως την αδιαμφισβήτητη συμμετοχή τους στα επουράνια δώρα...... Ο Άγιος Γεώργιος, φορέας και εκφραστής της γνήσιας εκκλησιαστικής συνειδήσεως, γνωρίζει καλώς και δια του παραδείγματός του διδάσκει ότι το μαρτύριο, όπως και η αγιότητα, είναι χαρίσματα του Θεού προς την Εκκλησία και τον κόσμο....επομένως ιστάμενοι και ιερουργούντες σήμερα........ενούμεθα μεταξύ μας με δεσμό αρρήκτου πνευματικής σχέσεως, η οποία είναι σταθερή και ακλόνητη........».

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργία προσφέρθηκε δεξίωση σε όλους και το μεσημέρι ο Πατριάρχης παρεκάθισε στην εορταστική τράπεζα της Μονής μαζί με τον φιλοξενούμενο Μητροπολίτη Ζακύνθου, τους Επισκόπους του, όλους τους Κληρικούς και τους Επιτρόπους της Μονής. Το βράδυ με όλους τους ανωτέρω μετέβη στο εντευκτήριο του συνδέσμου Αιγυπτοελληνικής φιλίας, όπου παρέθεσε εορταστικό δείπνο ο Μέγας Εκκλησιάρχης του Θρόνου κ. Γεώργιος Βαλλάς. Προσκεκλημένοι ήσαν ο Εξοχώτατος Πρέσβυς της Ελλάδος κ. Παν. Βλασσόπουλος, ο Πρόεδρος της ΕΚΚ και η κα Χρ. Καβαλή, πολλοί άλλοι εκπρόσωποι φορέων και πολλοί φίλοι του πάροικοι. Η ΑΘΜ ευχήθηκε καταλλήλως στον εορτάζοντα. Το πρωί του Σαββάτου, συνοδευόμενος από τον Σεβ. Μητροπολίτη Ζακύνθου κ. Χρυσόστομο και τον Διάκονό του, επέστρεψε οδικώς στην έδρα του την Αλεξάνδρεια.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Την Παρασκευή 23 Απριλίου ε.ε. η Αλεξάνδρεια τίμησε τον Άγιο Γεώργιο Τροπαιοφόρο. Την παραμονή της εορτής, στον ομώνυμο Ιερό Ναό, ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Νειλουπόλεως Γεώργιος χοροστάτησε στην ακολουθία του Μεγάλου Εσπερινού και της αρτοκλασίας συμπαραστατούμενος από τον Αλεξανδρινό κλήρο.

Μετά το πέρας της ακολουθίας ευχαρίστησε όλους τους πιστούς για την παρουσία τους, μετέφερε τις ευχές και ευλογίες του Μακαριωτάτου Πατριάρχη μας και ευχήθηκε σε όλους τους εορτάζοντες και εορτάζουσες χρόνια πολλά και ευλογημένα. Ακολούθως στον προαύλιο χώρο προσεφέρθηκαν εδέσματα και αναψυκτικά σε όλους τους πιστούς με την ευκαιρία των ονομαστηρίων του Πατριαρχικού Επιτρόπου.

Την κυριώνυμη ημέρα ο Θεοφιλέστατος προεξήρχε της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας συμπαραστατούμενος από τους Αιδεσιμολ. Πρεσβυτέρους Σπυρίδωνα Κλαδάκη και Γεώργιο Μαλλιάρα. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας προσφέρθηκαν σε όλους γλυκά. Ακολούθως ο Θεοφιλέστατος επισκέφθηκε τους γέροντες και γερόντισσες που φιλοξενούνται στο Κανισκέρειο ίδρυμα ανακούφισης γερόντων και μοίρασε γλυκά με την ευκαιρία της ονομαστικής του εορτής. Στις ακολουθίες παρέστησαν εκπρόσωποι του Ελληνικού Προξενείου και της ΕΚΑ και μεγάλος αριθμός πιστών. Στην συνέχεια ο Πατριαρχικός Επίτροπος δέχθηκε ευχές από τους παροίκους στο γραφείου του.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ε.Κ.Α.

Το απόγευμα της Κυριακής 25 Απριλίου ε.ε. η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρος Ζ΄ συνοδευόμενος από τον Θεοφιλ. Επίσκοπο Νειλουπόλεως Γεώργιο, μετέβη στο Ελληνικό Τετράγωνο και στην αίθουσα ‘Ιουλία Σαλβάγου’, όπου και παρακολούθησε την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας (Ε.Κ.Α.)

Ο Πρόεδρος της ΕΚΑ κ. Χαρ. Κατσιμπρής παρουσίασε την έκθεση πεπραγμένων χρήσεως 2003 και στην συνέχεια απηύθυνε χαιρετισμό η Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος κα. Κωνσταντίνα Αθανασιάδου, ο Μακαριώτατος, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Καίρου κ. Χρήστος Καβαλής και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΣΑΕ, Επίτιμος Πρόεδρος της ΕΚΑ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος ΩΝΑΣΗ κ. Στέφανος Ταμβάκης.

Ακολούθησε η παρουσίαση της Διαχειρίσεως, του Ισολογισμού, η υποβολή εκθέσεως του ορκωτού ελεγκτού, επερωτήσεις επί των πεπραγμένων της οικονομικής διαχειριστικής χρήσεως 2003, η έγκριση της διαχείρισης και του ισολογισμού του έτους 2003, ο διορισμός ορκωτού ελεγκτού, και η έγκριση προϋπολογισμού για το έτος 2004.

Ο Πατριάρχης στον μεστό χαιρετισμό αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις αγαστές σχέσεις Πατριαρχείου με ΕΚΑ, στην ενότητα, αγάπη και συνεργασία που πρέπει να υπάρχει μεταξύ όλων των μελών της ΕΚΑ καθώς και στην αισιοδοξία για το μέλλον αφού ήδη η Αίγυπτος έχει ανοίξει διάπλατα τις πόρτες της για εξωτερικούς επενδυτές και αυτό είναι θετικό στοιχείο για τον ελληνισμό. Συγκεκριμένα είπε και τα παρακάτω:

‘χαιρετίζω μετά πολλής χαράς την σημερινή γενική συνέλευση των μελών της ΕΚΑ και συγχαίρω τον Πρόεδρο και τους Κοινοτικούς Επιτρόπους για τα όσα έπραξαν το 2003 για την κοινότητα μας, τα μέλη της, τα σχολεία και ιδιαίτερα για τα παιδιά μας που είναι το μέλλον της κοινότητας αλλά και της μητέρας πατρίδας της Ελλάδας. Σας συγχαίρω επίσης για την μεγάλη σας προσφορά προς την Τρίτη ηλικία και δη τους γέροντες που στεγάζονται στο Κανισκέρειο ίδρυμα, ένα ίδρυμα που ανακουφίζει τον πόνο τους. Η Εκκλησία θα βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό σας. Στόχος μας είναι πάντοτε η στενή συνεργασία του Πατριαρχείου με όλες τις κοινότητες μας στην αφρικανική ήπειρο, από την Αλεξάνδρεια και το Κάιρο μέχρι το Κέηπ Τάουν και από την Καζαμπλάνκα μέχρι την Αντίς Αμπέμπα. Θέλουμε οι κοινότητες να διατηρηθούν και να μεγαλουργούν και να τιμούν πάντοτε το όνομα του Έλληνα.’

Και συνέχισε λέγοντας: ‘Δεν με φοβίζει το ότι μείναμε λίγοι. Πριν από 7 χρόνια όταν επέτρεψε ο Θεός να αναλάβουμε τον φάρο αυτό της ορθοδοξίας συναντήσαμε μελαγχολία αλλά είπα πως όσοι κι αν μείνουμε θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Έτσι έβαλα στόχο την συντήρηση όλων των ναών μας. Απτό παράδειγμα η ανακαίνιση του Ιερού Ναού του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου που επιτεύχθηκε με την συνεργασία του αγαπητού κυρίου Ταμβάκη. Αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί. Το Πατριαρχείο συνέβαλε και στην πρωτοβουλία για την Αλεξάνδρεια. Η Εκκλησία είναι η παροικία και η παροικία είναι η Εκκλησία. Πρέπει να συνεχιστεί αυτή η καλή συνεργασία όχι μόνο μεταξύ Πατριαρχείου και Κοινότητας αλλά και μεταξύ της Ελληνικής πολιτείας. Οι 3 φορείς πρέπει να συνεργαζόμαστε πάντοτε. Είμαι ευγνώμων κυρία Πρόξενε στην Ελληνική πολιτεία που μας συμπαραστέκεται αυτά τα δύσκολα χρόνια. Είμαι σίγουρος ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες για τον ελληνισμό. Η Αίγυπτος έχει ανοίξει διάπλατα τις πόρτες της και αυτό είναι και για το δικό μας συμφέρον. Ήδη ζούμε σε πολύ καλύτερα χρόνια. Είμαι γεμάτος αισιοδοξία και αυτήν την αισιοδοξία θέλω να την μεταφέρω σε όλους σας’.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Η ΘΡΟΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Με εκκλησιαστική λαμπρότητα τίμησε την Κυριακή 25 Απριλίου ε.ε. το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, την μνήμη του Ιδρυτή και Προστάτη του, Αποστόλου και Ευαγγελιστή Μάρκου.

Στην Πατριαρχική Θεία Λειτουργία που τελέσθηκε στον Ιερό Πατριαρχικό Ναό Σάββα του Ηγιασμένου την Α.Θ.Μ. τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ. κ. Πέτρο Ζ΄, πλαισίωναν ο Σεβ. Μητροπολίτης Ζακύνθου Χρυσόστομος, ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Νειλουπόλεως Γεώργιος καθώς και ο Αλεξανδρινός κλήρος.

Στην Θεία Λειτουργία παραβρέθηκαν η Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Αλεξάνδρεια κα. Κωνσταντίνα Αθανασιάδου, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας κα. Χαράλαμπος Κατσιμπρής, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Σ. Α. Ε. κ. Στέφανος Ταμβάκης, Πρόεδροι Ελληνικών Σωματείων και Συλλόγων και αρκετοί πιστοί συμπεριλαμβανομένων και προσκυνητών από την Ελλάδα.

Απευθυνόμενος προς το εκκλησίασμα, ο Μακαριώτατος αναφέρθηκε στην Ανάσταση του Θεανθρώπου και στην προς τους μαθητές Του εντολή για διδασκαλία του λόγου Του στα πέρατα της οικουμένης, στον σύγχρονο αγώνα των ιεραποστόλων στην Αφρικανική γη, και υπογράμμισε: “Οι ποιμαντικές και θεολογικές κατευθύνσεις του Ευαγγελιστού Μάρκου, οι οποίες αρχικώς ακούσθηκαν και εφαρμόσθηκαν από τον ίδιο στην Εκκλησία Αλεξανδρείας είναι εφαρμογές του πνεύματος της διακονίας, όπως αποτυπώνονται στο Ευαγγέλιό του. Επισφραγίσθηκαν δε με το μαρτυρικό του θάνατο, με τον οποίο επιβεβαίωσε την πιστότητά του προς τον Ιησού, αλλά και προς την ιδική του διδασκαλία. Οι λόγοι του δεν παρέμειναν νεκρές φράσεις αποξενωμένες από την ευρύτερη εκκλησιαστική συνείδηση της διακονίας του προς τον κόσμο της εποχής του, αλλά συνεχίζουν να εμπνέουν όλους εμάς τους νεώτερους διαδόχους του, καθώς αγωνιζόμεθα να τηρήσουμε το παράδειγμά του.… Το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κατά τη μακρά ιστορική του παρουσία στον οικουμενικό εκκλησιαστικό βίο, αναδείχθηκε γνήσιος θεσμικός εκφραστής της διδασκαλίας, καθώς και όλων των πνευματικών εκφράσεων της κληρονομιάς που έλαβε από τον Άγιο ιδρυτή του. Η γόνιμη αυτή εμπειρία που διασώζει την παρακαταθήκη του Αγίου Μάρκου απετέλεσε και διαχρονικώς αποτελεί τη στέρεη βάση πάνω στην οποία έχει αναπτυχθεί και συγχρόνως διαμορφωθεί ο τρόπος λειτουργίας της Εκκλησίας του Ευαγγελιστού Μάρκου…

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Προκαθήμενος του Αλεξανδρινού Θρόνου καλωσόρισε και παρουσίασε στο εκκλησίασμα τον Σεβ. Μητροπολίτη Ζακύνθου, έκανε αναφορά στις σχέσεις του με το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και στην σχέση φιλίας που τον συνέδεαν με τους Πατριάρχες Νικόλαο και Παρθένιο, αλλά και στην από ετών φιλία που συνδέει και τον ίδιο με τον Σεβασμιώτατο.

Ακολούθως ο Σεβασμιώτατος ανταπέδωσε, αναφέρθηκε στην από τεσσαρακονταπενταετία σχέση του με το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και ευχαρίστησε τον Μακαριώτατο για την φιλοξενία.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ακολούθησε δεξίωση στην Μεγάλη αίθουσα της Μονής και το μεσημέρι γεύμα στην Πατριαρχική Τράπεζα στο οποίο παρακάθισαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Ζακύνθου και ο Αναπληρωτής πρόεδρος του Σ.Α.Ε.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ

Το απόγευμα της 27ης  Απριλίου ε.ε. η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρος Ζ΄ συνοδευόμενος από τον Θεοφιλ. Επίσκοπο Νειλουπόλεως Γεώργιο, παρακολούθησε την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου Ελλήνων Επιστημόνων Αλεξανδρείας ‘Πτολεμαίος ο Α΄’ που έλαβε χώρα στο εντευκτήριο του συλλόγου.

Ο Πρόεδρος κ. Νικόλαος Παπαντώνης ανέγνωσε τα πρακτικά της τελευταίας τακτικής συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 9/12/03 και στην συνέχεια προχώρησε στην λογοδοσία πεπραγμένων χρήσεως για το 2003. Ακολούθως τα μέλη ομόφωνα επικύρωσαν τα πρακτικά της τελευταίας συνελεύσεως, ενέκριναν τα πεπραγμένα χρήσεως 2003, τον προυπολογισμό χρήσεως για το 2004, και τον διορισμό του ορκωτού λογιστή. Ο κύριος Παπαντώνης πριν ολοκληρώσει την ομιλία του αναφέρθηκε στις δωρεές και προσφορές που έλαβε ο Σύλλογος και εξέφρασε ευχαριστίες προς όλους του φορείς της παροικίας για την αγαστή συνεργασία και υποστήριξη, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στον Πατριάρχη, στην Γενικό Πρόξενο και στον Πρόεδρο της ΕΚΑ.

Στην συνέχεια απηύθυναν χαιρετισμούς ο Μακαριώτατος, η Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος κα. Κωνσταντίνα Αθανασιάδου, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας κ. Χαράλαμπος Κατσιμπρής και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΣΑΕ, Επίτιμος Πρόεδρος της ΕΚΑ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος ΩΝΑΣΗ κ. Στέφανος Ταμβάκης. Ο Μακαριώτατος στον χαιρετισμό του μεταξύ άλλων εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια για τα πεπραγμένα του 2003 και κάλεσε όλους να συνεχίσουν την προσφορά τους προς την παροικία με τον ίδιο ζήλο. Αναφερόμενος στον σύλλογο τόνισε την μεγάλη του προσφορά στον Αιγυπτιώτη Ελληνισμό λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ‘ο Πτολεμαίος τίμησε και τιμά τον Αιγυπτιώτη ελληνισμό που διέπρεψε και διαπρέπει όπου κι αν βρίσκεται, περισσότερο δε στην γενέτειρά του’. Τέλος ευχήθηκε όλοι οι πάροικοι μαζί να κρατήσουν ανοικτά όλα τα σωματεία και συλλόγους για να ακούγεται έτσι παντού το ελληνικό όνομα και δη το ελληνορθόδοξο.

Ακολούθησε δεξίωση στο εντευκτήριο του συλλόγου με σπιτικά εδέσματα που ετοίμασαν οι κυρίες μέλη του συλλόγου.   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

Με φροντίδα της Α.Θ.Μ. του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρου Ζ΄, το Ληξιαρχικό Γραφείο του Πατριαρχείου, εξασφάλισε το πρόγραμμα ηλεκτρονικής οργάνωσης ‘Ecclesia Office’.

Το ‘Ecclesia Office’ είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της  εταιρείας ‘ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ’ και της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και έχει την δυνατότητα να καταχωρεί, ταξινομεί, αναζητά και να εκτυπώνει όλα τα αρχεία και έντυπα του Ληξιαρχείου του Πατριαρχείου που αφορούν τα Ιερά Μυστήρια του Γάμου και της Βαπτίσεως (πιστοποιητικά αγαμίας, αιτήσεις γάμων, άδειες γάμων, δηλώσεις γάμων, αντίγραφα δηλώσεων γάμων, δηλώσεις βαπτίσεως, αντίγραφα δηλώσεων βαπτίσεων, αιτήσεις βαπτίσεων κλπ) καθώς και αρχείο θανάτων.

Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει επίσης γραμματειακή υποστήριξη (μητρώο ονομάτων, αρχειοθέτηση εγγράφων, προσωπικό, αρχείο ιερών ναών, οικονομικά, αλληλογραφία κλπ.).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ GEORGE MUSTAKY

Η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρος Ζ΄ παρακολούθησε το βράδυ της Παρασκευής 30 Απριλίου ε.ε. την συναυλία που έδωσε στην Βιβλιοθήκη της Αλεξανδρείας, ο ελληνικής καταγωγής μουσικός George Mustaky.

Στην συνέχεια, συνοδευόμενος από τον Θεοφιλ. Επίσκοπο Νειλουπόλεως Γεώργιο, παρεκάθησε στο επίσημο δείπνο της μουσικής εκδήλωσης που παρετέθη υπό την αιγίδα του Ελληνικού και Γαλλικού Προξενείου στον κήπο της Ελληνικής Προξενικής κατοικίας και είχε κοινωφελή σκοπό.

Στην συναυλία και στο δείπνο παρέστησαν μεταξύ άλλων οι Εξοχώτατοι Πρέσβεις Ελλάδος και Κύπρου κ.κ. Παναγιώτης Βλασσόπουλος και Φαίδων Αναστασίου, η Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Αλεξάνδρεια κα. Κωνσταντίνα Αθανασιάδου, ο Πρόεδρος της ΕΚΑ και η κυρία Χαράλαμπου Κατσιμπρή, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΣΑΕ και Επίτιμος Πρόεδρος της ΕΚΑ και η κυρία Στέφανου Ταμβάκη και άλλα μέλη τόσο της παροικίας όσο και της Αλεξανδρινής κοινωνίας, που έσπευσαν να τιμήσουν τον επιφανή καλλιτέχνη. Από πλευράς Αλεξανδρινής Βιβλιοθήκης την βραδιά ετίμησαν ο Γενικός Διευθυντής της και η κυρία Ismael Serageldin.     

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων προς τιμήν του George Mustaky,  η κα. Αθανασιάδου το βράδυ της Τετάρτης 28 Απριλίου ε.ε. και πάλι στην προξενική κατοικία, διοργάνωσε ελληνική βραδιά στην παρουσία του Πατριάρχη και των κοινοτικών ταγών. Κατά την διάρκεια της γεμάτης από ελληνικό χρώμα βραδιάς, οι μαθήτριες του Αβερώφειου Λυκείου τραγούδησαν ελληνικά τραγούδια, ενώ συνόδευε με την κιθάρα ο δάσκαλος Θανάσης Πατσιάς. Στην ελληνική βραδιά συμμετείχαν τα μέλη του τριήμερου διεθνούς συνεδρίου που έλαβε χώρα στην Βιβλιοθήκη με θέμα την Αλεξάνδρεια, μεταξύ των οποίων και επιφανείς έλληνες καθηγητές από διάφορα μέρη του κόσμου.    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Updated 2/05/04