Μάϊος  2002

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ ΤΩ ΠΑΣΧΑ 2002

ΠΕΤΡΟΣ Ζ΄

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΠΑΠΑΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΗΜΩΝ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Μηδείς οδυρέσθω πταίσματα,

Συγγνώμη γαρ εκ του τάφου ανέτειλε…

Ανέστη Χριστός, και χαίρουσιν Άγγελοι,

Ανέστη Χριστός, και ζωή πολιτεύεται…

(εκ του Κατηχητικού Λόγου Ιωάννου του Χρυσοστόμου)

Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,

Και πάλιν η Εκκλησία λαμπρυνομένη «τω ανεσπέρω φωτί της Αναστάσεως» κηρύττει προς όλους εκ του θεμελίου της, του Ζωοδόχου κενού Τάφου, το φαιδρόν της μεγάλης εορτής κήρυγμα: ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.

Τόσον ο Θεός ηγάπησε τον άνθρωπον, ώστε να φθάση μέχρι Πάθους και Σταυρού και Άδου, αλλά και συντριβής των δεσμών της αμαρτίας και του θανάτου με την τριήμερον εξανάστασίν Του, κομίσας προς τον κόσμον νέαν ζωήν, χαράν και ειρήνην.

Τέκνα και ημείς άπαντες της Αναστάσεώς Του και κληρονόμοι της του Χριστού επαγγελίας, βιούμεν δια μίαν εισέτι φοράν το μέγα και ακρογωνιαίον θαύμα και γεγονός της πίστεώς μας. Και ου μόνον, συγχρόνως αναθεωρούμεν και επανεκτιμώμεν την θέσιν ημών.

Ευρισκόμεθα άραγε εις την ψυχολογικήν κατάστασιν των εμφόβων μαθητών του υπερώου της Ιερουσαλήμ, ή εκείνων των πορευομένων εις Εμμαούς; Διακατεχόμεθα από τον φόβον, την δειλίαν και την αποκαρδίωσιν; Ακόμη και τούτο εάν συμβαίνη, παρ’ όλα ταύτα σήμερον και πάλιν, δια μέσου των κεκλεισμένων θυρών συμπορεύεται ο Αναστάς Ιησούς την οδόν των αμφιβόλων και πικρών διαλογισμών.

Δια του φωτός της Αναστάσεως η ηθική τάξις επανευρίσκει την θέσιν της και ο Σταυρός την αληθή έννοιαν και έκφρασιν, την πραγματικήν διάστασιν και ορθήν τοποθέτησίν του.

Πέραν του Τάφου υπάρχει λυτρωτική η αναστάσιμη και ζωηφόρος επέμβασις του Θεού.

Και εάν τα πάντα μέχρι χθες εθεωρούντο απολεσθέντα, με χαρακτηριστικά των τον θάνατον και την ατέρμονα σιωπήν, σήμερον τα πάντα κερδίζονται και «πεπλήρωται φωτός, ουρανός τε και γη και τα καταχθόνια».

Ζώντες πάντοτε την αέναον προσδοκίαν του όρθρου της μιάς των Σαββάτων, παρά τον από του Σταυρού κάματον, ευέλπιδες εισερχόμεθα εις την φωτεινήν χώραν της Εκείνου χαράς και ειρήνης.

Ο χθες επί του Σταυρού κρεμάμενος Θεάνθρωπος Ιησούς και εν Τάφω ως νεκρός σφραγισθείς και εις Άδου κατελθών, σήμερον ελευθερωτής των πεπεδημένων έρχεται, της ειρήνης Άγγελος, της χαράς χορηγός, της ελπίδος άγκυρα, ζωής νέας αφθάρτου και αιωνίου Αρχηγός.

Η Ανάστασις είναι δημιουργική πράξις της Θείας μεγαλειότητος και παντοδυναμίας, η οποία καταλύει το βασίλειον του θανάτου και συνεγείρει προ του θείου κριτηρίου ζώντας και νεκρούς.

Εξ αυτής της οπτικής γωνίας βλέπων ο σύγχρονος άνθρωπος το θαύμα της Αναστάσεως ελπίζει εις την λύτρωσιν, διότι έως της σήμερον αυτονομηθείς, ηρνήθη την μεταφυσικήν διάστασιν της ζωής του και κατηυθύνθη από την έπαρσιν των επιτεύξεών του, να γράψη την ιστορίαν του με την απουσίαν του Θεού.

Επλησίασεν ο δυστυχής εις την επαλήθευσιν των λόγων του Κίρκεγκωρ: «η ανθρωπότης θα εισέλθη εις την μεγάλην νύκτα, διότι θα μείνη χωρίς ελπίδα, δηλαδή χωρίς πίστην, που την εφόνευσεν η λογική».

Αλλά η υπέρχρονος ελπίδα της Αναστάσεως ήλθε και έφερε την ζωήν και την αλήθειαν μέσα εις τον χρόνον.

Δια τούτο και η ζωή είναι σταυρική, διότι την οριζόντιον ατέρμονα πορείαν του ανθρώπου προς την σωτηρίαν και την λύτρωσιν τέμνει καθέτως ο χρόνος και η ιστορία.

Και όντως εις την πορείαν του, δια να λυτρωθεί εκ του κλοιού της αμαρτίας και επανέλθη εις την προτέραν μακαριότητα, ήλπισε πάντοτε ελπίδα μεγάλην, και προ Χριστού, εστηριγμένος εις επινοημένους θεούς και φιλοσοφικάς αναζητήσεις ή εις την αυτάρκειάν του. Και εκεί, όπου έσπειρεν ελπίδας τοιούτου είδους, έδρεψεν απόγνωσιν.

Και ιδού το φως ήλθε, δια να καταπαύσωμεν, έστω προς στιγμήν, τον γοργόν ρυθμόν, τον θόρυβον και την σύγχυσιν των έργων και επιδιώξεών μας και να ίδωμεν την εσωτερικήν μας κατάστασιν.

Υπό το φως τούτο το λαμπρόν της Αναστάσεως ανακρίνοντες εαυτούς και θεωρούντες τα καθ’ ημάς και τα περί ημάς, κατανοούμεν δια μίαν ακόμη φοράν ότι υπό τας προυποθέσεις της πίστεως εις τον Αναστάντα Κύριον και της μετανοίας και των έργων των αξίων της πίστεως:

-έχομεν ειρήνην και χαράν εν Χριστώ,

-έχομεν εξήγησιν των φαινομένων και των γεγονότων εκείνων της ζωής ημών, τα οποία παρέμεναν μυστηριώδη και ανεξήγητα, -έχομεν παραμυθίαν και ελπίδα δια παν το αποκεκρυμμένον από την όρασιν και κατανόησιν, το οποίον θα φανερωθή κατά την ημέραν Κυρίου την μεγάλην και επιφανή, -έχομεν χαράν μεγάλην, διότι εκ του χοικού βάθους ανέρχεται ο άνθρωπος εις αρμόζουσαν πνευματικήν οντότητα.

Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, τα εγγύς, αλλά και τα μακράν, καθ’ άπασαν την ευλογημένην αφρικανικήν Ήπειρον, ταύτα πάντα έχοντες εις τον νουν και την καρδίαν, πορευόμεθα πορείαν δύσκολον, ως Εκκλησία Μαρτυρική και Ιεραποστολική.

Το μήνυμα της Αναστάσεως, ως κεντρικόν μήνυμα ευαγγελισμού σήμερον, είναι μήνυμα κυρίως ειρήνης και ελπίδος, το οποίον λαμβάνει σάρκα και οστά εις τον ευαίσθητον αφρικανικόν χώρον, όπου, εν περιστάσει όντες οι αδελφοί ημών, αγωνίζονται τον αγώνα τον καλόν, εν μέσω εμφυλίων συγκρούσεων και ακαταστασίας, προκειμένου εν ονόματι του εκ του κενού μνημείου εκπηγάσαντος λυτρωτικού Φωτός, να εγκαταστήσουν την πολυπόθητον ειρήνην δια παντός.

Αυτήν την ιεράν στιγμήν ο Αναστάς Κύριος προσφέρει εις όλους ημάς την κλείδα του μυστηρίου και την λύσιν του δράματος. Λέγει: «Γνωρίζω το ελατήριον της τόλμης σας. Και εάν ακόμη δύνασθε να συνακολουθήσητε την πορείαν εις τον Γολγοθάν, πρέπει να έχητε και το πνεύμα του Γολγοθά. Άλλως δεν ωφελείσθε».

Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά και περιπόθητα, η απάντησις εις τον πρώτον πασχάλιον χαιρετισμόν ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ είναι απάντησις πίστεως, δυνάμεως και ελπίδος, η οποία γλυκαίνει τον πικρόν αγώνα του επιγείου βίου εντός του χάους, της αγωνίας, του άγχους, των απειλών του πολέμου, της αβεβαιότητος, της μοναξιάς και της δυσαρμονίας των ανθρωπίνων σχέσεων.

Ημείς άπαντες «την θείαν, την φίλην, την γλυκυτάτην φωνήν» του Αναστάντος Χριστού και την υπόσχεσίν Του να μένη μεθ’ ημών «μέχρι τερμάτων αιώνος, ως άγκυραν ελπίδος κατέχοντες αγαλλόμεθα» (όρθρος

εορτής) και αναφωνούμεν: ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ!

«Αυτώ η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν» (Κατηχ. Λόγος Ιω. Χρυσοστόμου).

Διάπυρος προς Κύριον τον εκ νεκρών Αναστάντα ευχέτης

+ Ο ΠΑΠΑΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ Ζ΄

Εν τη Μεγάλη Πόλει

της Αλεξανδρείας

ΆΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2002

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

Από την Τετάρτη 1η Μαίου 2002 μπορείτε να επισκέπτεσθε την νέα ιστοσελίδα του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής στο διαδύκτιο στην παρακάτω διεύθυνση:

www.greekorthodox-alexandria.org

Παρακαλούμε τους κατόχους των ιστοσελίδων που περιλαμβάνουν στα links τους και την του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, όπως προβούν στις απαραίτητες διορθώσεις.

Εκ των Πατριαρχικών Γραφείων

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής .κ. Πέτρος Ζ΄ συνοδευόμενος από τον Θεοφιλ. Επίσκοπο Νειλουπόλεως κ. Γεώργιο, τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτη Ιωακείμ Κοντοβά και τον Πατριαρχικό Διάκονο Νεκτάριο Κοντογιώργο, αναχώρησε από την Αλεξάνδρεια το απόγευμα της Τετάρτης, 8 Μαίου ε.ε., για την Αθήνα, με τελικό προορισμό το Βελιγράδι προκειμένου να πραγματοποιήσει επίσημη ειρηνική επίσκεψη στην Εκκλησία της Σερβίας.

Στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών τον Μακαριώτατο υποδέχτηκαν οι Σεβ. Μητροπολίτες Καρθαγένης κ. Χρυσόστομος και Ιωαννουπόλεως και Πρετορίας κ. Σεραφείμ, ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Διαυλείας κ. Δαμασκηνός, η Πρέσβειρα της Αιγύπτου στην Αθήνα κα. Magda Shahin και άλλοι πολιτειακοί και εκκλησιαστικοί παράγοντες.

Αργά το απόγευμα ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας είχε ιδιαίτερη συνάντηση με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Χριστόδουλο στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Η συνάντηση έγινε σε κλίμα φιλίας και αγάπης, χαρακτηριστικά άλλωστε που διέπουν τις σχέσεις των δύο Εκκλησιών. Ο Πατριάρχης μεταξύ άλλων ευχαρίστησε τον Προκαθήμενο της Εκκλησίας της Ελλάδος για τη συμπαράσταση και βοήθεια που παρέχει προς το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και ιδιαίτερα στο έργο της ιεραποστολής.

Το ίδιο βράδυ ο Μακαριώτατος παρέστη σε δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του η Πρέσβειρα της Αιγύπτου στην Αθήνα κα. Magda Shahin, στην Πρεσβευτική Κατοικία στην Φιλοθέη. Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν ο Πρέσβυς κ. Ιωάννης Ζέπος, Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Υπουργού Εξωτερικών κ. Γεωργίου Παπανδρέου, ο Πρέσβυς της Νοτίου Αφρικής και η κα. Jannie Momberg, ο Πρέσβυς της Ρουμανίας κ. Caius Traian Dragomir, ο Πρέσβυς της Παλαιστίνης κ. Abdullah Abdullah, η Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της UNESCO κα. Μαριάννα Βαρδινογιάννη, το ζεύγος Αντώνη Παπαδημητρίου, η κα. Λιάνα Δεσποτοπούλου, Υπεύθυνη των Special Olympics Athens 2004, το ζεύγος Λαλαούνη, οι Σεβ. Μητροπολίτες Καρθαγένης κ. Χρυσόστομος και Ιωαννουπόλεως και Πρετορίας κ. Σεραφείμ, ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Νειλουπόλεως κ. Γεώργιος κ. α.

Κατά τη διάρκεια του δείπνου η κα. Shahin εξέφρασε την μεγάλη της χαρά για την παρουσία του Μακαριωτάτου στο σπίτι της Αιγύπτου και τον ευχαρίστησε για την μεγάλη τιμή να αποδεχτεί την πρόσκλησή της. Ο Πατριάρχης με τη σειρά του μεταξύ άλλων ευχαρίστησε την Πρέσβειρα της Αιγύπτου για την θερμή φιλοξενία και αναφέρθηκε στην προστασία και βοήθεια που παρέχει το Αιγυπτιακό κράτος τόσο προς το Πατριαρχείο όσο και προς το Ορθόδοξο ποίμνιο που διαμένει στην φιλόξενη χώρα του Νείλου.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΦΙΧΘΗΚΕ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

 

Το πρωί της Πέμπτης 9 Μαίου ε.ε. η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρος Ζ΄, πριν την αναχώρησή του για το Βελιγράδι, είχε συνάντηση συνεργασίας με τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Ιωάννη Μαγκριώτη για θέματα που αφορούν το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και τον Απόδημο Ελληνισμό στην Αφρική. Στη συνάντηση ήταν παρόντες ο Σεβ. Μητροπολίτης Καρθαγένης κ. Χρυσόστομος, ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Νειλουπόλεως κ. Γεώργιος, ο Πρέσβυς κ. Παναγιώτης Καρακάσης, Διευθυντής του Γραφείου Εκκλησιαστικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών και η κα. Κωνσταντίνα Αθανασιάδου, Διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του κυρίου Υπουργού.

Το μεσημέρι ο Μακαριώτατος αναχώρησε για το Βελιγράδι προκειμένου να πραγματοποιήσει επίσημη ειρηνική επίσκεψη στο Ορθόδοξο Πατριαρχείο της Σερβίας, συνοδευόμενος από τους Σεβ. Μητροπολίτες Καρθαγένης κ. Χρυσόστομο και Ιωαννουπόλεως & Πρετορίας κ. Σεραφείμ, τον Θεοφιλ. Επίσκοπο Νειλουπόλεως κ. Γεώργιο, τον Πανοσιολ. Αρχιμ. Ιωακείμ Κοντοβά και τον Πατριαρχικό Διάκονο Νεκτάριο Κοντογιώργο.

Στο αεροδρόμιο του Βελιγραδίου τον Πατριάρχη υποδέχτηκαν ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Σερβίας κ.κ. Παύλος, οι Πανιερώτατοι Επίσκοποι Νεοφύτου και Μπάτσκας κ. Ειρηναίος, Τιμοκίου κ. Ιουστίνος και Βράνιε κ. Παχώμιος, εκ μέρους της Πολιτείας ο Υπουργός Θρησκευμάτων της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας κ. Bogoljub Sijakovic,  και ο Υπουργός Θρησκευμάτων της Σερβίας κ. Vojislav Milovanovic, ο Πρέσβυς της Αιγύπτου κ. Amr Khodeir Yehia, ο Πρέσβυς της Κύπρου κ. Σταύρος Αμβροσίου, ο Σύμβουλος της Ελληνικής Πρεσβείας κ. Αντώνιος Σγουρόπουλος και άλλοι εκκλησιαστικοί, πολιτειακοί και πολιτικοί παράγοντες. Ο Μακαριώτατος σε σύντομη διάσκεψη τύπου τόνισε την σημασία της επισκέψεώς του για την σύσφιξη των σχέσεων των δύο Εκκλησιών, μεταφέροντας μήνυμα ελπίδας στις δοκιμασίες του Σερβικού λαού.  

Στη συνέχεια ο Πατριάρχης και η συνοδεία του εν πομπή κατευθύνθηκαν στον Καθεδρικό Ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών όπου και εψάλη η καθιερωμένη Δοξολογία επί τη αφίξη του. Στην προσφώνησή του ο Προκαθήμενος της Σερβικής Εκκλησίας αναφέρθηκε στο μεγαλείο της ιστορίας του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και υπογράμμισε τη σημασία της επισκέψεως του Διαδόχου του Θρόνου του Αγίου Μάρκου δια μία στενότερη συνεργασία των δύο Εκκλησιών. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας στην αντιφώνησή του μεταξύ άλλων είπε: ‘Η επίσκεψις της μετριότητος ημών και της περί ημάς συνοδείας, κέκτηται, λοιπόν, ουχί απλόν εθιμοτυπικόν χαρακτήρα, αλλ΄ αποτελεί επίσκεψιν αγάπης, επίσκεψιν κομίζουσα το μήνυμα της πίστεως και της ελπίδος προς τον αδελφόν Σερβικόν λαόν. Η των Αλεξανδρέων Εκκλησία, διελθούσα και αύτη το στάδιον του αφανισμού, οδεύει πλέον, αρχομένης της τρίτης χιλιετίας, την οδόν του ευαγγελισμού των εν Αφρική ιθαγενών αδελφών.’

Στη συνέχεια ο Μακαριώτατος επισκέφθηκε το Μέγαρο του Πατριαρχείου Σερβίας όπου και είχε ιδιαίτερη συνάντηση με τον Προκαθήμενο της τοπικής Εκκλησίας. Ακολούθησε γεύμα εργασίας που παρατέθηκε προς τιμήν του Αλεξανδρινού Προκαθημένου από τον Σέρβο Πατριάρχη με τη συμμετοχή Αρχιερέων και κληρικών των δύο Πατριαρχείων και του Υπουργού κ. Vojislav Milovanovic.

Αργά το απόγευμα ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας συνοδευόμενος από τον Πατριάρχη Σερβίας επισκέφθηκε τον νεοανεγερθέντα μεγαλοπρεπή ναό του Αγίου Σάββα, όπου παρακολούθησε συναυλία εκκλησιαστικών χορωδιών με την παρουσία πολιτικών, πολιτειακών, εκκλησιαστικών και άλλων παραγόντων, ως επίσης και του Πρίγκιπα Αλέξανδρου ΙΙ Karadordevic μετά της ελληνικής καταγωγής συζύγου του Αικατερίνης.

Το ίδιο βράδυ ο Μακαριώτατος συνοδευόμενος πάντοτε από τον οικείο Προκαθήμενο παρέστη σε δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του ο Πρέσβυς της Κύπρου κ. Στάυρος Αμβροσίου, στην πρεσβευτική κατοικία. Μεταξύ των συνδαιτυμόνων ήταν οι συνοδείες των δύο Πατριαρχών, ο Υπουργός Θρησκευμάτων της Σερβίας κ. Vojislav Milovanovic και ο Σύμβουλος της Αιγυπτιακής Πρεσβείας κ. Bassem Khalil. Κατά την διάρκεια του δείπνου ο οικοδεσπότης αναφέρθηκε στο σημαντικό έργο που επιτελεί σήμερα ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Αλεξανδρείας και τον ευχαρίστησε για την μεγάλη τιμή της παρουσίας του στο σπίτι της Κύπρου. Ο Πατριάρχης στην αντιφώνησή του, μεταξύ άλλων ευχήθηκε σύντομη δικαίωση της Κύπρου και ζήτησε από τον κ. Πρέσβυ να μεταφέρει τις ευχαριστίες του προς τον Πρόεδρο της Κύπρου κ. Γλαύκο Κληρίδη, προς τους Υπουργούς  Εξωτερικών και Παιδείας και σύσσωμο τον λαό της Κύπρου για την καλή τους διάθεση να βρίσκονται κοντά στο έργο του Πατριαρχείου. Ταυτόχρονα επαίνεσε και τον Υπουργό κ. Vojislav Milovanovic για την άριστη συνεργασία της Κυβερνήσεώς του μετά του Πατριαρχείου Σερβίας για το καλό και την πρόοδο του Σερβικού λαού. Τέλος προσέφερε ως ευλογία στον κ. Αμβροσίου εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ KOSTUNICA

Την Παρασκευή, 10 Μαίου ε.ε., δεύτερη ημέρα της επίσημης ειρηνικής επισκέψεως που πραγματοποιεί η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρος Ζ΄  στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Σερβίας, ο Διάδοχος του Αγίου Μάρκου είχε συνάντηση συνεργασίας με τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Σερβίας κ.κ. Παύλο. Οι δύο Προκαθήμενοι και οι Ιεράρχες των δύο Πατριαρχείων συζήτησαν θέματα που αφορούν τις δύο Εκκλησίες, όπως η σύσφιξη των σχέσεων των δύο Εκκλησιών και οι προοπτικές στενότερης συνεργασίας για το μέλλον, το πρόβλημα της Ορθόδοξης Εκκλησίας του Μαυροβουνίου, το θέμα της σχισματικής Εκκλησίας των Σκοπίων αλλά και διάφορα άλλα θέματα που αφορούν την Ορθοδοξία γενικότερα. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας μεταξύ άλλων αναφέρθηκε λεπτομερέστερα στο ιεραποστολικό έργο που επιτελεί σήμερα το Πατριαρχείο στην Αφρική και τις προοπτικές για το μέλλον.

Λίγο αργότερα οι δύο Πατριάρχες υποδέχτηκαν στο μέγαρο του Πατριαρχείου τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος κ. Κωνσταντίνο Σημίτη που πραγματοποιεί το ίδιο διάστημα επίσκεψη στη Σερβία. Ο κ. Σημίτης συνοδευόταν από την σύζυγο του κα. Δάφνη Σημίτη, τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Γεώργιο Παπανδρέου, τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Ανδρέα Λοβάρδο, τον Υφυπουργό Τύπου κ. Τηλέμαχο Χυτήρη, τον Έλληνα Πρέσβυ στο Βελιγράδι κ. Μιχάλη Σπινέλλη, τον Διευθυντή του Διπλωματικού Γραφείου του Υπουργού Εξωτερικών Πρέσβυ κ. Ιωάννη Ζέπο, και πλειάδα άλλων συνεργατών και δημοσιογράφων. Ο κ. Σημίτης εξέφρασε την χαρά του που συνέπεσε να βρίσκεται στο Βελιγράδι και ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας.         

Λίγο πριν το μεσημέρι ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας συνοδευόμενος πάντοτε από τον Πατριάρχη Σερβίας και Αρχιερείς των δύο Εκκλησιών, επισκέφτηκε τον Πρωθυπουργό της Σερβίας κ. Zoran Djindjic. Στη συνάντηση ήταν παρόντες από πλευράς πολιτείας ο Υπουργός Θρησκευμάτων της Σερβίας κ. Vojislav Milovanovic, ο Διευθυντής Προσωπικού του Υπουργείου Θρησκευμάτων κ. Dusan Rakitic κ.α. Κατά τη διάρκεια της συναντήσεως αντηλλάγησαν προσφωνήσεις και δώρα. Ο Μακαριώτατος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην ιστορία του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και την πορεία του στην Τρίτη χιλιετηρίδα, στο Κυπριακό πρόβλημα αλλά και στις μακροχρόνιες σχέσεις που συνδέουν την Κύπρο και την Σερβία και ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό της Σερβίας που με δική του φροντίδα και πίεση άρχισε και πάλι να διδάσκεται το μάθημα των Θρησκευτικών στα σχολεία. Στο τέλος της συναντήσεως ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και ο κ. Djindjic έδωσαν διάσκεψη τύπου στα Μ.Μ.Ε..  

Στη συνέχεια ο Μακαριώτατος συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας κ. Vojislav Kostunica. Ο Πρόεδρος Kostunica ενημέρωσε τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας για την σημερινή κατάσταση στην περιοχή και αναφέρθηκε στην μεγάλη προσφορά της Ελλάδος τόσο στην εδραίωση της ειρήνης όσο και στην ανασυγκρότηση της χώρας μετά το τέλος του πολέμου. Ο Μακαριώτατος μεταξύ άλλων διαβεβαίωσε τον κ. Πρόεδρο πως θα βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό του λαού της Γιουγκοσλαβίας με τις προσευχές του. Ο κ. Kostunica εις αναγνώριση της προσφοράς του Πατριάρχη Αλεξανδρείας στην ανάπτυξη των φιλικών σχέσεων, της βοήθειας και ενισχύσεως του λαού της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, τον τίμησε με το παράσημο της Γιουγκοσλαβίας Α΄ τάξεως μετά αστέρος. Ο Μακαριώτατος ευχαριστώντας τον Γιουγκοσλάβο Πρόεδρο για την μεγάλη τιμή τόνισε πως η τιμή αυτή αντανακλά τόσο στο Παλαίφατο Πατριαρχείο όσο και στους Ορθόδοξους πιστούς της Αφρικανικής ηπείρου.      

Το μεσημέρι ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας είχε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας κ. Dragisa Pesic. Στη συνάντηση από πλευράς πολιτείας ήταν παρών και ο Υπουργός Θρησκευμάτων της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας κ. Bogoljub Sijakovic. Στη συνέχεια παρέστη σε γεύμα που παρέθεσε προς τιμήν του στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρωθυπουργός κ. Pesic. Κατά την διάρκεια του γεύματος αντηλλάγησαν προσφωνήσεις και αναμνηστικά δώρα. Μεταξύ των προσκεκλημένων στο γεύμα ήταν ο Πρίγκιπας Αλέξανδρος ΙΙ Karadordevic.      

Το απόγευμα ο Μακαριώτατος επισκέφτηκε την Θεολογική Σχολή Βελιγραδίου που ανήκει στο Πατριαρχείο Σερβίας. Στην είσοδο της Σχολής τον Πατριάρχη υποδέχτηκαν οι καθηγητές της Σχολής μεταξύ αυτών και οι Πανιερ. Επίσκοποι Μαυροβουνίου και Παραθαλασσίας κ. Αμφιλόχιος, ο Νεοφύτου και Μπάτσκας κ. Ειρηναίος και ο Βρανιτσέβου κ. Ιγνάτιος και ο Κοσμήτορας της Σχολής Πρωθιερέας Radovan Bigovic. Ο Μακαριώτατος αφού προσκύνησε στο παρεκκλήσιο της Σχολής, οδηγήθηκε στο κεντρικό αμφιθέατρο όπου και του επιφυλακτικέ θερμή υποδοχή από τους σπουδαστές της Σχολής. Στην προσφώνησή του ο Κοσμήτορας της Σχολής αναφέρθηκε στο βιογραφικό του Μακαριωτάτου και στη συνέχεια ανέγνωσε την σχετική εισήγηση και απόφαση του συνόλου των καθηγητών της Σχολής και αναγόρευσε τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας σε Επίτιμο Διδάκτορα της Θεολογικής Σχολής Βελιγραδίου. Ο Μακαριώτατος φανερά συγκινημένος αποδέχτηκε την τίτλο και ευχαριστώντας τους καθηγητές της Σχολής για την μεγάλη τιμή τόνισε μεταξύ άλλων και τα εξής: ‘Ηγούμεθα μιας Εκκλησίας της οποίας το ποίμνιον εγνώρισε πολλάς περιπετείας εν τω ιστορικώ του βίω, ουδέποτε όμως έπαυσε να ελπίζη, να εύχεται και να προσεύχεται προς τον Κύριον, όστις δεν εγκαταλείπει τα τέκνα του. Όταν αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί η κακία του κόσμου τούτου φαίνεται να κυριαρχή, η προσευχή προς τον Θεόν, η ανάβασίς μας προς τον ουρανόν, θα μας σώση και θα μας λυτρώση από τα δεινά του κόσμου.’ Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν ο Υπουργός Θρησκευμάτων της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας κ. Bogoljub Sijakovic, ο Υπουργός Θρησκευμάτων της Σερβίας κ. Vojislav Milovanovic, ο Πρέσβυς της Κύπρου κ. Σταύρος Αμβροσίου και ο Σύμβουλος της Αιγυπτιακής Πρεσβείας κ. Bassem Khalil.      

Ακολούθως ο Πατριάρχης παρακολούθησε στη Λυρική Σκηνή Βελιγραδίου συναυλία φιλανθρωπικού σκοπού. Ο Μακαριώτατος έγινε δεκτός στο κατάμεστο από κόσμο θέατρο με θερμά χειροκροτήματα. Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονταν και ελληνικοί χοροί που παρουσίασε ομάδα μαθητών από την Ελλάδα. Στο τέλος της εκδηλώσεως ο Πατριάρχης απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό τονίζοντας μεταξύ άλλων πως πρέπει όλοι να συγχωρούμε και να αγαπάμε τους εχθρούς μας και πάντοτε να έχουμε στην καρδιά μας αγάπη προσπαθώντας αυτήν την αγάπη να την μεταδίδουμε σε όλους τους συνανθρώπους μας. Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν ο Πρίγκιπας Αλέξανδρος ΙΙ Karadordevic και η σύζυγός του Αικατερίνη, ο Υπουργός Θρησκευμάτων της Σερβίας κ. Vojislav Milovanovic, ο Πρέσβυς της Κύπρου κ. Σταύρος Αμβροσίου, και άλλοι εκκλησιαστικοί, διπλωματικοί, πολιτειακοί και στρατιωτικοί παράγοντες.       

Το βράδυ ο Μακαριώτατος παρέστη σε δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του ο Σύλλογος Καθηγητών της Θεολογικής Σχολής Βελιγραδίου. Κατά την διάρκεια του δείπνου μαθητές παρουσίασαν καλλιτεχνικό πρόγραμμα με παραδοσιακά τραγούδια και χορούς της Σερβίας. Ο Πατριάρχης ευχαριστώντας για μια ακόμη φορά τον Κοσμήτορα της Σχολής Πρωθιερέα Radovan Bigovic τόσο για τον τίτλο του Διδάκτορα όσο και για το όμορφο δείπνο του προσέφερε εικόνα του Αγίου Αθανασίου και διάφορες εκδόσεις του Πατριαρχείου για να εμπλουτίσουν την βιβλιοθήκη της Σχολής.     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΕΥΕΙ ΣΕ ΕΠΙΣΚΟΠΕΣ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Το Σάββατο, 11 Μαίου ε.ε., η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρος Ζ΄ περιόδευσε σε τρεις Επισκοπές της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Σερβίας, συνοδευόμενος από την εξ Αλεξανδρείας τιμία συνοδεία του, τους Πανιερ. Επισκόπους Νεοφύτου και Μπάτσκας κ. Ειρηναίο, Τιμοκίου κ. Ιουστίνο και Βράνιε κ. Παχώμιο, τον Πρωτοσύγκελλο του Πατριαρχείου Σερβίας π. Ανδρέα, καθώς και άλλους αξιωματούχους κληρικούς του Πατριαρχείου Σερβίας.

Πρώτος σταθμός της περιοδείας του Μακαριωτάτου ήταν το Καρλοβίκιο, παλαιά έδρα του Πατριαρχίου Σερβίας. Εκεί τον Πατριάρχη υποδέχτηκε ο οικείος Ποιμενάρχης, Πανιερ. Επίσκοπος Σιρμίου κ. Βασίλειος, ο ιερός κλήρος της Επισκοπής Σιρμίου, οι τοπικές αρχές, οι σπουδαστές της Ιερατικής Σχολής Καρλοβικίου και πλήθος κόσμου. Στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου εψάλη η καθιερωμένη Δοξολογία μετά το πέρας της οποίας αντηλλάγησαν προσφωνήσεις και δώρα. Ο Μακαριώτατος στην αντιφώνησή του μεταξύ άλλων είπε τα εξής: ‘Το Καρλοβίκιον απετέλεσε το προπύργιον επί του οποίου ανηγέρθη η αντίστασις του Σερβικού λαού εναντίον όλων των διαλυτικών τάσεων και απετέλεσε τον κυματοθραύστην έναντι των ισχυρών ετεροδόξων λαών, οι οποίοι ηπείλησαν τον Σερβικόν λαόν με αφανισμόν. Η Εκκλησία αποτελεί, και δια τον λαόν τούτον, ως και δια τους Έλληνας επί παραδείγματι, την τροφόν μητέρα, την κρηπίδα, τον θεμέλιον λίθον, επί του οποίου ωκοδομήθη το μέλλον του. Η συνείδησις αύτη ουδέποτε εγκατέλειψε τον αδελφόν Σερβικόν λαόν. Ούτως εξ άλλου εξηγείται και η αντοχή αυτού εις όλας τας ιστορικάς του περιπετείας, και της συγχρόνου συμπεριλαμβανομένης’.

Στην συνέχεια ο Πατριάρχης επισκέφτηκε το Επισκοπείο και την Ιερατική Σχολή Καρλοβικίου, όπου και έγινε θερμά δεκτός από τους Καθηγητές και τους σπουδαστές, οι οποίοι κατά την άφιξη του Μακαριωτάτου έψαλλαν αναστάσιμους ύμνους. Στην αίθουσα τελετών της σχολής ο Διευθυντής της π. Dusan Petrovic ενημέρωσε τον Πατριάρχη για την ιστορία αλλά και το έργο και τη προσφορά της σχολής στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Σερβίας αναφέροντας ότι ο Άγιος Νεκτάριος θεωρείται προστάτης της. Ακολούθως το λόγο πήρε ο Μακαριώτατος, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην ιστορία του παλαιφάτου Πατριαρχείου, στην Κατηχητική Σχολής της Αλεξάνδρειας, στο ιεραποστολικό έργο που επιτελεί σήμερα το Πατριαρχείο στην αφρικανική ήπειρο και στο έργο και την προσφορά του Θεολογικού Σεμιναρίου της Κένυας ‘Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος Γ΄’. Ο Πατριάρχης δεν παρέλειψε να εκφράσει τη χαρά του που η Ιερατική Σχολή Καρλοβικίου επέλεξε να έχει ως προστάτη της τον Άγιο Νεκτάριο και προσέφερε ως αναμνηστικό της εκεί επισκέψεώς του την εικόνα του Αγίου Νεκταρίου καθώς και εκδόσεις του Πατριαρχείου για να εμπλουτίσουν την βιβλιοθήκη της Σχολής. Τέλος δέχτηκε ερωτήσεις από τους σπουδαστές στις οποίες απάντησε καταλλήλως.       

Το μεσημέρι ο Μακαριώτατος επισκέφτηκε το Νόβι Σαντ. Στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου ο Πατριάρχης έγινε δεκτός από τον οικείο Ποιμενάρχη, Πανιερ. Επίσκοπο Νεοφύτου και Μπάτσκας κ. Ειρηναίο, τον Πανιερ. Επίσκοπο Osiek Poljska και Baranja (Κροατία) κ. Λουκιανό, τον Θεοφιλ. Επίσκοπο Γεγκάρσκυ κ. Πορφύριο, τον Υπουργό Θρησκευμάτων της Σερβίας κ. Vojislav Milovanovic, σύσσωμο τον ιερό κλήρο της Επισκοπής Μπάτσκας, τις τοπικές πολιτικές και στρατιωτικές αρχές και πλήθος πιστών. Ακολούθως εψάλη Δοξολογία και αντηλλάγησαν προσφωνήσεις και δώρα. Ο Πατριάρχης στην αντιφώνησή του μεταξύ άλλων είπε: ‘Ο ιερώτατος αδελφός κ. Ειρηναίος αποτελεί μίαν εξέχουσαν προσωπικότητα της σύγχρονου Σερβικής Εκκλησίας, αλλά και της Ορθοδοξίας γενικότερον. Η πλούσια πνευματική παραγωγή αυτού και αι ιδιαίτεραι σχέσεις του μετά του ελληνοφώνου ορθοδόξου κόσμου τον κατέστησαν σύνδεσμο, ο οποίος συνέσφιξε έτι περαιτέρω τας προιούσας στενάς σχέσεις μεταξύ του Σερβικού λαού και του Ελληνικού λαού’. Στη συνέχεια ο Μακαριώτατος επισκέφτηκε το Επισκοπείο και από το μπαλκόνι του χαιρέτησε το πλήθος των πιστών που είχε συγκεντρωθεί στην κεντρική πλατεία της πόλης για να λάβει την ευλογία και την ευχή του Διαδόχου του Αγίου Μάρκου.

Λίγο αργότερα ο Πατριάρχης παρέστη σε γεύμα που παρέθεσε προς τιμήν του ο κ. Tomislav Papic, αντιπρόεδρος της Εταιρείας Ηλεκτροδοτήσεως του Νόβι Σαντ.

Το απόγευμα ο Μακαριώτατος επισκέφτηκε την Ιερά Μονή Κοβιλίου. Εκεί έγινε δεκτός από τον Ηγούμενο της Μονής Θεοφιλ. Επίσκοπο Γεγκάρσκυ κ. Πορφύριο, την μοναστική αδελφότητα και πλήθος προσκυνητών. Μετά την άφιξή του χοροστάτησε στην ακολουθία του Εσπερινού. Πριν το πέρας της ακολουθίας αντηλλάγησαν προσφωνήσεις και δώρα. Ο Πατριάρχης στην αντιφώνησή του μεταξύ άλλων τόνισε πως: ‘Σεις, οι Σέρβοι μοναχοί, έχετε ως πρόσθετον αποστολήν να μεταδώσετε τοις εν τω κόσμω πολιτευομένοις την μοναστικήν απάθειαν έναντι των κακώς συμβαινόντων. Να μεταδώσετε το αγαθόν της εις Χριστόν πίστεως, η οποία δύναται και όρη μεθιστάνειν. Η Σερβική γη είναι κατάσπαρτη ασκητικών καθιδρυμάτων. Το ανθήσαν ασκητικόν πνεύμα απετέλεσε στερράν βάσιν επί της οποίας επεστηρίχθη το έθνος τούτουν εις καιρούς σκοτεινούς. Ευχόμεθα ο Κύριος να σας αξιώνη να χαριτώνεσθε τους καρπούς της μοναστικής ασκήσεως διηνεκώς, και να σας στηρίζη στον αγώνα σας κατά της κακίας του κόσμου τούτου.’ Στη συνέχεια ο Μακαριώτατος ξεναγήθηκε στους χώρους της Ιεράς Μονής. Στο αρχονταρίκι δε της Μονής προσεφέρθη το παραδοσιακό μοναστικό κέρασμα.

Τελευταίος σταθμός της σημερινής περιοδείας του Πατριάρχη ήταν η πόλις Zrenjanin. Στην είσοδο της πόλεως τον Μακαριώτατο υποδέχτηκε ο οικείος Ποιμενάρχης Πανιερ. Επίσκοπος Βανάτου κ. Χρυσόστομος. Στον Καθεδρικό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου εψάλη η καθιερωμένη Δοξολογία παρουσία του ιερού κλήρου της πόλεως, των τοπικών πολιτικών αρχών και πλήθος κόσμου. Αντηλλάγησαν προσφωνήσεις και αναμνηστικά δώρα. Ο Πατριάρχης στην αντιφώνησή του μεταξύ άλλων είπε: ‘Η επίσκεψις της Μετριότητος ημών και της τιμίας ημών συνοδείας εις την Σερβικήν Εκκλησίαν, προκαλεί ανάμικτα συναισθήματα. Προκαλεί την δικαίαν αγανάκτησιν δια την επενεχθείσαν αδικίαν τω ευσεβεί σερβικώ λαώ υπό των εκπροσώπων του πεπολιτισμένου κόσμου, αλλά και την βαθυτάτην ικανοποίησιν δια την εμμονήν του ταλαιπωρημένου τούτου λαού εις την ελπίδα της Αναστάσεως. Η κακία του κόσμου δεν έχει όρια. Εκδηλώνεται παντού όπου υφίστανται συμφέροντα των ενδόξων του κόσμου τούτου. Το μαρτύριο του πόνου, της ανέχειας, του λοιμού, του λιμού, είναι κοινά τοις αδυνάτοις. Τους αδύνατους όμως χαριτώνει ο Θεός, ενώ τους ισχυρούς ταπεινώνει εν τη βασιλεία Του. Μείνετε εδραίοι, αδελφοί μου, μη πτοείσθε εκ της κακίας του κόσμου τούτου.’ Ακολούθως ο Μακαριώτατος επισκέφτηκε το Επισκοπείο της πόλης. Το βράδυ παρέστη σε δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του ο οικείος Ποιμενάρχης. Αργά το βράδυ επέστρεψε στο Βελιγράδι. Ο Πατριάρχης κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στις παραπάνω περιοχές είχε την ευκαιρία να δει από κοντά κτίρια και γέφυρες που καταστράφηκαν από τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ.                                             

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

Πατριαρχικό Συλλειτουργό στον Ιερό Ναό Αγίου Σάββα Βελιγραδίου τελέστηκε την Κυριακή του Θωμά, 12 Μαίου ε.ε.. Της Θείας Λειτουργίας προεξήρχαν η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρος Ζ΄ και η Α.Θ.Μ. ο Αρχιεπίσκοπος Πεκίου, Μητροπολίτης Βελιγραδίου και Πατριάρχης Σεερβίας κ.κ. Παύλος, συλλειτουργούντων των Σεβ. Μητρ. Καρθαγένης κ. Χρυσοστόμου και Ιωαννουπόλεως και Πρετορίας κ. Σεραφείμ, των Πανιερωτάτων Επισκόπων Λουμπλιάνας και Ζάγκρεμπ κ. Ιωάννου, Τίμοκ κ. Ιουστίνου, Βράνιε κ. Παχώμιου και Δυτικής Αμερικής κ. Ιωάννου και των Θεοφιλ. Επισκόπων Διοκλείας κ. Καλλίστου και Νειλουπόλεως κ. Γεωργίου και πλειάδας κληρικών. Καθήκοντα τελετάρχη είχε ο Σεβ. Επίσκοπος Νεοφύτου και Μπάτσκας κ. Ειρηναίος ενώ έψαλε πολυμελής χορωδία. Στην Θεία Λειτουργία παρέστησαν μεταξύ άλλων ο Καρδινάλιος Walter Kasper, o Καθολικός Νούντσιος στη Σερβία Αρχιεπίσκοπος Eugenio Sbarbaro, ο Ρωμαιοκαθολικός Αρχιεπίσκοπος Βελιγραδίου Hojevar Stanislav, ο Αγγλικανός Επίσκοπος του Λονδίνου Λόρδος Richard Chartres, ο Πρέσβυς της Ελλάδος κ. Μιχάλης Σπινέλλης, ο Πρέσβυς της Κύπρου κ. Στάυρος Αμβροσίου, ο Πρίγκιπας Αλέξανδρος ΙΙ Karadordevic και η σύζυγός του Αικατερίνη, ο Υπουργός Θρησκευμάτων της Σερβίας κ. Vojislav Milovanovic, άλλοι εκκλησιαστικοί, διπλωματικοί, πολιτικοί και πολιτειακοί αξιωματούχοι και περίπου πέντε χιλιάδες πιστών.

Λίγο πριν το τέλος της Θείας Λειτουργίας αντηλλάγησαν προσφωνήσεις και αναμνηστικά δώρα. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας στην αντιφώνησή του μεταξύ άλλων είπε και τα εξής: ‘Η κοινωνία των επί μέρους ορθοδόξων λαών στο εν σώμα της ορθοδοξίας ενέχει ιδιαιτέραν σημασίαν, κατ΄εξοχήν δε εις περιστάσεις δυσχερείς. Δια τον λόγον τούτον το πάθος του Σερβικού λαού δεν είναι δυνατόν να αφήση αμμέτοχους τους λοιπούς ορθοδόξους λαούς. Όλοι υμείς γνωρίσατε την άμεσον και αμέριστον συμπαράστασιν ολοκλήρου του ορθοδόξου κόσμου. Όλαι αι Ορθόδοξοι Εκκλησίαι, εκάστη τω μέτρω αυτής, εστήριξαν πολυτρόπως το Σερβικόν γένος. Τόσον υλικώς, όσον και πνευματικώς. Βεβαίως, η ανακούφισης δεν ήτο οία όλοι επιθυμούν. Δεν είναι η πρώτη φορά αύτη άλλωστε. Βλέπετε, οι ισχυροί του κόσμου τούτου δεν τείνουν πάντοτε ους ευήκοον εις τας εκκλήσεις των πνευματικών ηγετών. Το διαπιστούμεν σήμερον και κατά το δράμα του Παλαιστινιακού λαού. Ο Ναός της Γεννήσεως βλέπομεν μετά λύπης να πολιορκείται υπό ενόπλων στρατιωτικών δυνάμεων. Ημείς οι Ορθόδοξοι όμως δεν πτοούμεθα. Γνωρίζουμε ασφαλώς ότι δια των θλίψεων διέρχεται η οδός η άγουσα εις την σωτηρίαν’.              

Ακολούθησε κέρασμα σε αίθουσα παραπλεύρως του ναού, όπου ο Υπουργός Θρησκευμάτων της Σερβίας και αρχιτέκτονας του ιερού ναού του Αγίου Σάββα κ. Vojislav Milovanovic καλωσόρισε για μια ακόμη φορά τον Μακαριώτατο στον ιστορικό αυτό ναό, όπου άρχισε να ανεγείρεται το 1932 αλλά τα διάφορα καθεστώτα ως και οι πόλεμοι σταμάτησαν τις εργασίες ανεγέρσεως με αποτέλεσμα να μείνει ημιτελής. Ο κ. Milovanovic ενημέρωσε τον Μακαριώτατο για την πορεία των έργων αποπερατώσεως του ναού καθώς και για το οικονομικό κόστος. Ο Πατριάρχης με τη σειρά του μεταξύ άλλων ευχήθηκε σύντομα να αποπερατωθούν οι εργασίες ανεγέρσεως του ναού και ευχαρίστησε τον κ. Υπουργό για την εικόνα της Παναγίας που του προσέφερε ως δώρο.  

Το μεσημέρι ο Πατριάρχης παρέστη στο επίσημο γεύμα που παρέθεσε προς τιμήν του στο Πατριαρχικό Μέγαρο ο Προκαθήμενος της Σερβικής Εκκλησίας. Στο γεύμα μεταξύ άλλων παρέστησαν Ιεράρχες και κληρικοί των δύο Εκκλησιών, ο Πρόεδρος της Σερβίας κ. Milan Milotinovic, ο Υπουργός Θρησκευμάτων της Σερβίας, οι Πρέσβεις της Ελλάδος και της Κύπρου και ο Σύμβουλος της Αιγυπτιακής Πρεσβείας κ. Bassem Khalil.

Κατά την διάρκεια του γεύματος αντηλλάγησαν προσφωνήσεις. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας μεταξύ άλλων τόνισε πως: ‘τα περισσότερα των επισήμων γευμάτων αποτελούν αναγκαίον τυπικόν τμήμα της εθιμοτυπίας μιας επισκέψεως. Η παρούσα όμως περίστασις είναι τελείως διαφορετική. Η συνεύρεσις αδελφών επί το αυτό, οι οποίοι επιβεβαιώνουν την ευχαριστιακήν ενότητα με την κοινήν τράπεζα ενθυμίζει, ή μάλλον ενσαρκώνει το ιδεώδες της εν Χριστώ Ιησού κοινωνίας αγάπης μεταξύ των μελών του Ορθοδόξου σώματος.’

Το απόγευμα ο Μακαριώτατος παρέστη στη δεξίωση που παρέθεσε προς τιμήν του στο Πατριαρχικό Μέγαρο ο Πατριάρχης Σερβίας κ. Παύλος. Κατά την διάρκεια της δεξιώσεως αντηλλάγησαν προσφωνήσεις και στην συνέχεια ο Πατριάρχης Σερβίας τίμησε τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας με το Σταυρό του Πατριαρχείου Σερβίας Α΄ τάξεως καθώς και τους ιεράρχες και κληρικούς της συνοδείας του με τον Σταυρό του Πατριαρχείου Σερβίας Β΄ και Γ’ τάξεως αντιστοίχως. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας στην αντιφώνησή του μεταξύ άλλων είπε και τα εξής: ‘Η παρούσα τιμητική διάκρισις φυσικώ τω λόγω απευθύνεται προς την Εκκλησίαν του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου, αφού η ελαχιστότης μου αδυνατεί να αποδεχθή μία τοιαύτην υψηλήν τιμήν. Ποίος ο λόγος και σκοπός όμως των εκκλησιαστικών διακρίσεων; Εις την προκειμένην περίπτωσιν ο επιδιωκόμενος σκοπός, πιστεύομεν, είναι διττός. Αφ΄ενός μεν με τον τρόπον αυτόν επιβεβαιώνονται μέσω των προκαθημένων οι δεσμοί ενότητος μεταξύ των Εκκλησιών, αφ΄ετέρου δε αναγνωρίζεται το επιτελούμενον έργον της τιμωμένης Εκκλησίας.’                 

Στην δεξίωση εκτός των προαναφερθέντων παρέστησαν ο Πρόεδρος της Σερβίας, ο Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Σερβίας Στρατηγός Neborja Pavkovic, ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου της Ομοσπονδίας της Γιουγκοσλαβίας κ. Dragolab Mijovanonic, ο Καρδινάλιος Walter Kasper, o Καθολικός Νούτσιος στη Σερβία, ο Ρωμαιοκαθολικός Αρχιεπίσκοπος Βελιγραδίου, ο Αγγλικανός Επίσκοπος του Λονδίνου, ο Πρίγκιπας Αλέξανδρος και η σύζυγός του Αικατερίνη, οι Πρέσβεις Ελλάδος και Κύπρου, ο Πρέσβυς της Αιγύπτου κ. Amr Khodeir Yehia, ο Πρέσβυς της Ρωσίας κ. Vladimir Ivanovskij, οι Πρέσβεις του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ουκρανίας, καθώς και άλλοι εκκλησιαστικοί, διπλωματικοί, πολιτικοί και πολιτειακοί παράγοντες. Στην Ιεραρχία της τοπικής Εκκλησίας προστέθηκαν και οι Πανιερ. Επίσκοποι Ζβόρνικ και Τούζλας κ. Βασίλειος, Osiek Poljska και Baranja (Κροατία) κ. Λουκιανός και Καναδά κ. Γεώργιος.     

Το βράδυ ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας παρέστη σε δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του στα βασιλικά ανάκτορα Βελιγραδίου ο Πρίγκιπας Αλέξανδρος ΙΙ Karadordevic και η σύζυγός του Αικατερίνη. Στο δείπνο παρεκάθησαν όλοι οι προαναφερθέντες καθώς και ο Μουφτής της Μουσουλμανικής Κοινότητας στη Σερβία Sheikh Handi Bahaji. Κατά την διάρκεια του δείπνου αντηλλάγησαν προσφωνήσεις και αναμνηστικά δώρα. Μετά το πέρας του δείπνου το Πριγκιπικό ζεύγος ξενάγησε τους δύο Πατριάρχες και τους υπόλοιπους προσκεκλημένους στο παλάτι.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΕΥΕΙ ΣΕ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ

Την Δευτέρα, 13 Μαίου ε.ε., η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρος Ζ΄ περιόδευσε σε επαρχίες της Σερβίας, συνοδευόμενος από τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Σερβίας κ. Παύλο,  την εξ Αλεξανδρείας τιμία συνοδεία του, τους Πανιερ. Επισκόπους Νεοφύτου και Μπάτσκας κ. Ειρηναίο, Τιμοκίου κ. Ιουστίνο και Βράνιε κ. Παχώμιο, τον Πρωτοσύγκελλο του Πατριαρχείου Σερβίας π. Ανδρέα, καθώς και άλλους αξιωματούχους κληρικούς του Πατριαρχείου Σερβίας.

Αρχικά ο Μακαριώτατος επισκέφτηκε το Θερινό Ανάκτορο στην πόλη Oplenac. Τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας υποδέχτηκαν στην είσοδο του παλατίου ο Πρίγκιπας Αλέξανδρος ΙΙ Karadordevic και η σύζυγός του Αικατερίνη, οι αρχές της πόλεως και οι μαθητές των σχολείων της περιοχής. Στη συνέχεια ο Μακαριώτατος προσκύνησε στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου που βρίσκεται στον κήπο των ανακτόρων. Ακολούθως ξεναγήθηκε στη κρύπτη του ναού, όπου βρίσκονται οι τάφοι της βασιλικής οικογένειας των Karadordevic και θαύμασε τα πανέμορφα ψηφιδωτά που καλύπτουν όλα τα τοιχώματα του ναού. Στους τάφους των βασιλέων Καραγιώργη Σερβίας και Πέτρου Α΄ ο Πατριάρχης τέλεσε σύντομη δέηση υπέρ αναπαύσεως των ψυχών αυτών. Λίγο αργότερα το πριγκιπικό ζεύγος παρέθεσε στο κεντρικό κτίριο των ανακτόρων δεξίωση προς τιμήν του Μακαριωτάτου. Στην δεξίωση μεταξύ άλλων παραβρέθηκαν ο Αγγλικανός Επίσκοπος του Λονδίνου Λόρδος Richard Chartres, ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Διοκλείας Κάλλιστος Ware και ομάδα προσκυνητών από την Αγγλία.

Λίγο πριν από το μεσημέρι ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας αφίχθηκε στην πόλη Kragujevac, έδρα της Επισκοπής Σουμαδίας, όπου και τον υποδέχτηκαν ο Τοποτηρητής της Επισκοπής, Πανιερ. Επίσκοπος Ζβόρνικ και Τούζλας κ. Βασίλειος, ο ιερός κλήρος της Επισκοπής, ο Υπουργός Θρησκευμάτων της Σερβίας κ. Vojislav Milovanovic, ο Δήμαρχος της πόλης κ. Vlatko Raicovic, άλλοι πολιτειακοί αξιωματούχοι και πλήθος πιστών. Στον Καθεδρικό Ναό της πόλεως τελέστηκε Δοξολογία επί τη αφίξη του Μακαριωτάτου. Μετά το πέρας της Δοξολογίας αντηλλάγησαν προσφωνήσεις και αναμνηστικά δώρα. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας στην αντιφώνησή του μεταξύ άλλων είπε: ‘Εις κάθε βήμα μας της επισήμου ταύτης επισκέψεώς μας εις την Αγιωτάτην Εκκλησίαν της Σερβίας διακατέχει την καρδίαν ημών εν διπλούν συναίσθημα. Αφ΄ ενός μεν ο πόνος και η θλίψης από τας συνεπείας του προσφάτου καταστροφικού πολέμου, αφ΄ ετέρου δε η χαρά δια την εμμένουσα πίστιν του Σερβικού λαού εις την μακρόχρονον αγιαστικήν παράδοσιν της Εκκλησίας του. Η πόλις του Κραγκούγιεβατς, έδρα της επισκοπής Σουμαδίας, αποτελεί εν καιρώ ειρηνικώ κεντρικόν οικονομικόν άξονα της Σερβίας. Ου μόνον, αλλά και πνευματικόν σταυροδρόμιον. Ευχόμεθα όπως τάχιστα επανέλθη, ομού μετά της λοιπής χώρας εις την προτέραν και έτι λαμπροτέραν κατάστασιν’.

Στη συνέχεια ο Μακαριώτατος επισκέφτηκε το Επισκοπείο. Λίγο αργότερα εν πομπή πορεύτηκε στην δασική περιοχή όπου κατά την διάρκεια του Β΄ παγκοσμίου πολέμου οι Γερμανοί εκτέλεσαν χιλιάδες Σέρβων και δη μαθητών των σχολείων της περιοχής. Εκεί χοροστάτησε της ακολουθίας της καταθέσεως θεμελίου λίθου για την ανέγερση ιερού ναού αφιερωμένου στους σφαγιασθέντες νεομάρτυρες της περιοχής. Ο θεμέλιος λίθος τέθηκε παρουσία του ζεύγους Jovan Alexic, κτιτόρων του ναού, των τοπικών αρχών και χιλιάδες πιστών. Μετά το πέρας της ακολουθίας αντηλλάγησαν προσφωνήσεις. Ο Πατριάρχης μεταξύ άλλων τόνισε πως: ‘Η κατάθεσις σήμερον του θεμέλιου λίθου ενός νέου ναού, μαρτυρεί το παράδοξον μεν δια τους μη γνωρίζοντας, ενθαρρυντικόν σημείον όμως δια τους γνωρίζοντας, δηλούν την εμμονή του πιστού Σερβικού λαού εις τας εκκλησιαστικάς αυτού παραδόσεις. Η ανέγερσις μιας νέας εκκλησίας μετά το πέρας ενός καταστροφικού πολέμου δεικνύουν περιτρανώς την στερράν πίστιν του λαού τούτου εις την δια του μαρτυρίου Ανάστασιν. Καθ΄ ήν στιγμήν εις τον πολιτισμένον δυτικόν κόσμον εκκλησίαι γκρεμίζονται δια την ανέγερσιν ψυχοφθόρων εστιών, εν Σερβία, ομού μετά της πολιτικής και οικονομικής ανατάσεως, τίθεται ως άμεσος προτεραιότης και η πνευματική στερέωσις του λαού. Τοιούτος πιστός λαός δεν δύναται ει μη να λάβη τον στέφανον της δόξης.’

Το μεσημέρι σε ξενοδοχείο της περιοχής παρατέθηκε από τον Τοποτηρητή και τον Δήμαρχο της πόλης, επίσημο γεύμα προς τιμήν του Πατριάρχη Αλεξανδρείας. Κατά την διάρκεια του γεύματος αντηλλάγησαν προσφωνήσεις.

Το απόγευμα ο Μακαριώτατος επισκέφτηκε την πόλη Pozarevac, έδρα της Επισκοπής Βρανιτσέβου. Στον Καθεδρικό Ναό του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας υποδέχτηκε ο Πανιερ. Επίσκοπος Βρανιτσέβου κ. Ιγνάτιος, οι τοπικές αρχές και πλήθος κόσμου. Ακολούθησε η καθιερωμένη Δοξολογία, ανταλλαγή προσφωνήσεων και αναμνηστικών δώρων. Στην αντιφώνησή του ο Μακαριώτατος μεταξύ άλλων είπε και τα εξής: ‘Εις το Σερβικό έθνος ο σταυρός του μαρτυρίου έλαχε βαρύς τα τελευταία έτη. Θαρσείτε όμως εν Χριστώ αδελφοί, διότι μετά το πάθος εγγύς και η Ανάστασις. Νεκρωθήτε έναντι της κακίας του κόσμου τούτου και πιστεύσατε επί τον Αναστάντα Χριστόν, ίνα και τους εαυτούς υμών σώσητε, αλλά και εις τον πολύπαθον Σερβικόν λαόν παρέξητε κουφισμόν ψυχής’. Στη συνέχεια ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας ξεναγήθηκε στο Επισκοπείο όπου και προσφέρθηκε το παραδοσιακό κέρασμα.

Το βράδυ ο Μακαριώτατος παρέστη στη δεξίωση που παρέθεσε προς τιμήν του ο Πρέσβυς της Αιγύπτου κ. Amr Khodeir Yehia στην πρεσβευτική κατοικία. Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν Ιεράρχες και κληρικοί της Εκκλησίας της Σερβίας, ο Μουφτής της Μουσουλμανικής Κοινότητας στη Σερβία Sheikh Handi Bahaji, ο Πρίγκιπας Αλέξανδρος ΙΙ Karadordevic και η σύζυγός του Αικατερίνη, ο Πρέσβυς της Ελλάδος κ. Μιχάλης Σπινέλλης και άλλοι διπλωματικοί και πολιτικοί αξιωματούχοι. Κατά τη διάρκεια της δεξιώσεως αντηλλάγησαν προσφωνήσεις και ο Μακαριώτατος προσέφερε στον κ. Πρέσβυ ως ανάμνηση της εκεί  επισκέψεώς του ασημένιο δίσκο με το έμβλημα του Πατριαρχείου. Στην αντιφώνησή του δε αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ειρηνική συμβίωση χριστιανών και μουσουλμάνων στην φιλόξενη χώρα της Αιγύπτου, που πρέπει να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση και στις υπόλοιπες χώρες και ζήτησε από τον κ. Πρέσβυ να μεταβιβάσει στον Πρόεδρο της Αιγύπτου Mohamed Hosni Moubarak καθώς και στον Υπουργό Εξωτερικών Ahmed Maher  τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη του για την ασφάλεια και προστασία που προσφέρει η Αίγυπτος τόσο στο Πατριαρχείο όσο και στο ποίμνιό του που διαμένει στη χώρα του Νείλου.        

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΕΥΕΙ ΣΤΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΟΣΝΙΑ – ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ

 

Την Τρίτη, 14 Μαίου ε.ε., η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρος Ζ΄ συνοδευόμενος από την εξ Αλεξανδρείας τιμία συνοδεία του, τους Πανιερ. Επισκόπους Νεοφύτου και Μπάτσκας κ. Ειρηναίο, Τιμοκίου κ. Ιουστίνο και Βράνιε κ. Παχώμιο, τον Πρωτοσύγκελλο του Πατριαρχείου Σερβίας π. Ανδρέα, καθώς και άλλους αξιωματούχους κληρικούς του Πατριαρχείου Σερβίας αναχώρησε από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Batajnica με προορισμό την πόλη Podgorica, πρωτεύουσα του Μαυροβουνίου.

Στην στρατιωτική βάση της Batajnica τον Μακαριώτατο καλωσόρισε ο Αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, Πτέραρχος Vladimir Startevic, ο οποίος και τον συνόδευσε στο ταξίδι του για Μαυροβούνιο, αξιωματούχοι της Αεροπορίας και πολλοί δημοσιογράφοι. Ο Πτέραρχος Startevic ενημέρωσε τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας για τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ και τις επιτυχίες της Πολεμικής Αεροπορίας της χώρας του κατά των Νατοικών επιθέσεων. Λίγο αργότερα όλοι οι προαναφερόμενοι αναχώρησαν με δύο στρατιωτικά αεροπλάνα για την Podgorica.

Στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας του Μαυροβουνίου τον Μακαριώτατο υποδέχτηκε ο Πανιερ. Επίσκοπος Μαυροβουνίου και Παραθαλασσίας κ. Αμφιλόχιος, ο Πανιερ. Επίσκοπος Μποντιμλιάνσκυ κ. Ιωαννίκιος, ο Πρωθυπουργός της Ομοσπονδιακής Κυβερνήσεως του Μαυροβουνίου Philip Bujanovic, ο Υπουργός Θρησκευμάτων της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας κ. Bogoljub Sijakovic, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στο Μαυροβούνιο κ. Σωτήριος Αθανασίου, ο ιερός κλήρος της Επισκοπής και άλλοι στρατιωτικοί και πολιτειακοί αξιωματούχοι.

Στη συνέχεια ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας μετέβη στην πόλη Cetinje, όπου και βρίσκεται η έδρα της Επισκοπής Μαυροβουνίου και Παραθαλασσίας. Στην είσοδο του Καθεδρικού Ναού της Γεννήσεως της Θεοτόκου που βρίσκεται εντός της Ιερά Μονής Κρετίμης, τον Μακαριώτατο υποδέχτηκαν οι τοπικές αρχές και πλήθος πιστών. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας προσκύνησε το ιερό λείψανο του Αγίου Πέτρου Κρετίμης, τεμάχιο του σεπτού λειψάνου του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και τεμάχιο του Τιμίου Ξύλου, που φυλάσσονται στον Καθεδρικό Ναό. Ακολούθως εψάλλη η καθιερωμένη Δοξολογία και αντηλλάγησαν προσφωνήσεις και αναμνηστικά δώρα.

Ο Μακαριώτατος στην αντιφώνησή του μεταξύ άλλων είπε τα εξής: ‘Το Μαυροβούνιον, είναι μια ακόμη ιστορική περιοχή της Σερβικής Ορθοδοξίας, η οποία διαθέτει πλούσια ιστορική παράδοσιν. Και εδώ η Σερβική Εκκλησία καλείται να επιτελέση έργον θεάρεστον. Έργον καταλλαγής, έργον ελπίδος, έργον σωτηρίας. Και εδώ, οι τα πρώτα φέροντες, πνευματικώς και πολιτικώς οφείλουσι να αρθώσι εις το ύψος των περιστάσεων και εις την θέσιν των καταστρεπτικών πολιτικών και θρησκευτικών παθών να θέσουν το πνεύμα της παρά Θεόν ειρήνης’.

Μετά το πέρας της Δοξολογίας ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας ξεναγήθηκε στο Επισκοπείο, όπου και προσφέρθηκε το παραδοσιακό κέρασμα. Εκεί παρουσία του Υπουργού κ. Sijakovic, του Γενικού Προξένου της Ελλάδος και του Γενικού Προξένου της Ρωσίας κ. Yury Bychkov, ο Δήμαρχος της πόλης και οι αρχηγοί των τριών μεγάλων πολιτικών κομμάτων του Μαυροβουνίου ενημέρωσαν τον Μακαριώτατο για τη σημερινή πολιτική κατάσταση του τόπου. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας ευχήθηκε μεταξύ άλλων να βασιλεύει πάντοτε η ειρήνη και η αγάπη για το καλό του Μαυροβουνίου και των κατοίκων του.

Λίγο πριν το μεσημέρι ο Μακαριώτατος επισκέφτηκε τον Ιερό Ναό της Αναστάσεως του Κυρίου στην πρωτεύουσα Podgorica, όπου τον υποδέχτηκε πλήθος πιστών. Μετά την Δοξολογία ακολούθησε η ανταλλαγή προσφωνήσεων και αναμνηστικών δώρων. Αμέσως μετά ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας αναχώρησε για την πόλη Ostrog όπου και επισκέφτηκε την ομώνυμη Ιερά Μονή. Στην είσοδο της Μονής τον Μακαριώτατο υποδέχτηκε ο Ηγούμενος Ιωάννης, η αδελφότητα και μεγάλος αριθμός προσκυνητών. Εκεί ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας προσκύνησε το ιερό λείψανο του Αγίου Βασιλείου του Ostrog. Το μεσημέρι ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας παρέστη στην Μοναστική Τράπεζα. Μεταξύ των συνδαιτυμόνων ήταν ο Πτέραρχος, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος, ο Υπουργός Θρησκευμάτων, στρατιωτικοί αξιωματούχοι και οι τοπικές αρχές. Κατά την διάρκεια του γεύματος αντηλλάγησαν προπόσεις και αναμνηστικά δώρα.

Το απόγευμα ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας επισκέφτηκε τον Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου του Ostrog στην πόλη Niksic, όπου τον υποδέχτηκε ο Πανιερ. Επίσκοπος Μποντιμλιάνσκυ κ. Ιωαννίκιος και παρά την δυνατή βροχή, πλήθος πιστών. Μετά το πέρας της Δοξολογίας ο Επίσκοπος Ιωαννίκιος και ο Υπουργός κ. Sijakovic προσφώνησαν τον Μακαριώτατο και του προσέφεραν αναμνηστικά δώρα. Αμέσως μετά ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας αναχώρησε οδικώς για την Βοσνία Ερζεγοβίνη.

Στα σύνορα των δύο χωρών τον Μακαριώτατο υποδέχτηκε ο Πανιερ. Επίσκοπος Ερζεγοβίνης και Ζαχωμίου κ. Γρηγόριος. Μετά το πέρασμα των συνόρων ο Μακαριώτατος μετέβη στην πόλη Trebinje, όπου και η έδρα της Επισκοπής. Στην κεντρική πλατεία της πόλης, οι αρχές της χώρας με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Σερβικής Ομοσπονδίας της Δημοκρατίας της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης Mirko Sarovic, και χιλιάδες πιστοί επιφύλαξαν θερμή, μοναδική και μεγαλειώδη υποδοχή στον Προκαθήμενο της Αλεξανδρινής Εκκλησίας. Μεταξύ άλλων των παρευρισκομένων ήταν οι Πανιερ. Επίσκοποι Ντάπαρ Μπόσνα κ. Νικόλαος και Νέας Γκρατσανίτσας (Βορείου Αμερικής και Καναδά) κ. Λογγίνος, ο Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως, ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ο Δήμαρχος της πόλης Mihail Mianovic, ο Υπουργός Θρησκευμάτων κ. Dusan Antelje και άλλοι πολιτικοί, πολιτειακοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι. Ο Μακαριώτατος εν πομπή μετέβη στον Καθεδρικό Ναό της Μεταμορφώσεως του Κυρίου ενώ στρατιωτικά αγήματα απέδιδαν τις πρέπουσες τιμές. Κατά μήκος της διαδρομής οι μαθητές των σχολείων της πόλεως έραιναν τον Διάδοχο του Αγίου Μάρκου με ροδοπέταλα και ανθόνερο.              

Στον Καθεδρικό Ναό εψάλλη Δοξολογία, αντηλλάγησαν προσφωνήσεις και αναμνηστικά δώρα και ο Πρόεδρος Sarovic τίμησε τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας με το παράσημο της Δημοκρατίας Α΄ τάξεως μετ΄ αστέρος ευχαριστώντας τον για την βοήθεια και συμπαράσταση προς τους αγώνες της χώρας του και τον παρακάλεσε να προσεύχεται πάντα για να βασιλεύει η ειρήνη του Θεού στην περιοχή. Ο Μακαριώτατος βαθιά συγκινημένος αποδέχτηκε την τιμή τονίζοντας πως αυτή η τιμή αντανακλά σε αυτό που εκπροσωπεί και διαβεβαίωσε τον κ. Πρόεδρο πως προσευχόταν και θα προσεύχεται πάντοτε τόσο για να βασιλεύει η ειρήνη του Θεού στην περιοχή όσο και για την ευημερία του Σερβικού λαού που τόσο πολύ βασανίστηκε τα τελευταία χρόνια. Στην αντιφώνησή του ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας μεταξύ άλλων είπε: ‘Τα μαρτύρια τα οποία προσφάτως υπέστη ο προσφιλής Σερβικός λαός είναι πρόδηλα. Το σκότος εξακολουθεί να υπερσκιάζη σημαντικάς μερίδας του ορθόδοξου πληθυσμού, η μόνη δε ελπίς αυτών εναποτίθεται επί τον Αναστάντα Χριστόν’. Ως αντίδωρον δεν προσέφερε στον Πρόεδρο Sarovic την εικόνα του Αγίου Μάρκου.

Στη συνέχεια ο Μακαριώτατος επισκέφτηκε τον Ιερό Ναό της Θεοτόκου που βρίσκεται στην κορυφή του λόφου της πόλης. Σε κρύπτη του ναού έχουν τοποθετηθεί τα οστά του διάσημου ποιητή της Σερβίας Johan Dudcic. Σε σύντομο μήνυμά του προς τους παρευρισκομένους, ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας κάλεσε τον Σερβικό λαό να είναι πάντα κοντά στην Εκκλησία και να έχει σε όλη του τη ζωή αγάπη προς τον Θεό και προς τον συνάνθρωπό τους.

Το βράδυ ο Μακαριώτατος παρέστη σε επίσημο δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του ο Πρόεδρος Sarovic. Κατά τη διάρκεια του δείπνου αντηλλάγησαν προπόσεις και παρουσιάστηκε καλλιτεχνικό πρόγραμμα με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια. Ο κ. Πρόεδρος ευχαρίστησε για μια ακόμη φορά τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας που επισκέφτηκε την Σερβική Δημοκρατίας της Ομοσπονδίας της Βοσνίας Ερζεγοβίνης τονίζοντας προς για πρώτη φορά Προκαθήμενος άλλης Ορθόδοξης Εκκλησίας επισκέφτηκε την περιοχή, όπου τυγχάνει να είναι και η γενέτειρα του Βασιλέως Συμεών, πατέρα του Αγίου Σάββα Σερβίας, και τον κάλεσε να επαναλάβει στην επίσκεψή του στο μέλλον. Ολοκληρώνοντας την σύντομη προσφώνησή του ο Πρόεδρος Sarovic δήλωσε πως η Σερβία έδωσε ένα καλό παράδειγμα στους εχθρούς της τονίζοντας πως έθνος χωρίς πατρίδα, γλώσσα και παράδοση είναι ένα μηδενικό.

Ο Μακαριώτατος στην αντιφώνησή του μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην ιστορία του Πατριαρχείου και το ιεραποστολικό έργο που επιτελεί σήμερα, ευχαρίστησε τον κ. Πρόεδρο για την θερμή υποδοχή που του επιφύλαξε αυτός και ο λαός που εκπροσωπεί και ευχήθηκε ο Αναστάς Κύριος να χαρίζει το ελπιδοφόρο φως της Αναστάσεώς Του σε όλο το Σερβικό λαό. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΙΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΟΣΝΙΑ – ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ

Την Τετάρτη, 15 Μαίου ε.ε., η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρος Ζ΄ ολοκλήρωσε την περιοδεία του στο Μαυροβούνιο και την Βοσνία - Ερζεγοβίνη.

Το πρωί ο Μακαριώτατος συνοδευόμενος από τον οικείο Ποιμενάρχη Πανιερ. Επίσκοπο Ερζεγοβίνης και Ζαχωμίου κ. Γρηγόριο και την υπόλοιπη συνοδεία του επισκέφτηκε την Ιερά Μονή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Tverjdoz. Στην είσοδο της Ιεράς Μονής τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας υποδέχτηκε ο Ηγούμενος Σάββας και η αδελφότητα της Μονής. Στο Καθολικό εψάλη η καθιερωμένη Δοξολογία και ο οικείος Ποιμενάρχης καλωσόρισε τον Αλεξανδρινό Προκαθήμενο και τον ενημέρωσε για το ιστορικό της Μονής. Στην αντιφώνησή του ο Μακαριώτατος μεταξύ άλλων είπε τα εξής: ‘Η επίσκεψις της Μετριότητος ημών και της περί ημάς συνοδείας εις την αγίαν ταύτην μονήν, αποτελεί και τον τελευταίον σταθμόν της επισήμου ημών επισκέψεώς εις την Σερβικήν Εκκλησίαν. Ο χρόνος της επισκέψεώς μας ταύτης είναι άκρως συμβολικός. Πράγματι, διανύουμε πλέον την Αναστάσιμον περίοδον, μετά την των παθών του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όστις δια του σταυρού κατενίκησε τον θάνατον και χάρισε τοις ανθρώποις την αιώνιον ζωήν’.       

Στην συνέχεια προσφέρθηκε πρόγευμα στην μοναστηριακή τράπεζα, κατά την διάρκεια του οποίου αντηλλάγησαν αναμνηστικά δώρα. Ακολούθως ο Μακαριώτατος αναχώρησε για το Μαυροβούνιο. Ο Πανιερ. Επίσκοπος κ. Γρηγόριος προέπεμψε τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας και τη συνοδεία του στα σύνορα της χώρας.

Λίγο πριν το μεσημέρι ο Μακαριώτατος αφίχθηκε στην στρατιωτική βάση της πρωτεύουσας του Μαυροβουνίου, Podgorica, όπου τον υποδέχτηκε ο Αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, Πτέραρχος Vladimir Startevic και άλλοι αξιωματούχοι της Πολεμικής Αεροπορίας. Λίγο αργότερα αφίχθηκε και ο Πρωθυπουργός της Ομοσπονδιακής Κυβερνήσεως του Μαυροβουνίου Philip Bujanovic. Ο Μακαριώτατος ευχαρίστησε τον κ. Πρωθυπουργό για την φιλοξενία και την παροχή προστασίας κατά τη διάρκεια της σύντομης παραμονής του στο Μαυροβούνιο και τον παρότρυνε να παραμένει πάντοτε κοντά στον Θεό και την Εκκλησία έτσι ώστε ο Κύριος να φωτίζει τα βήματά του για το συμφέρον του λαού του Μαυροβουνίου και του προσέφερε ως αναμνηστικό της εκεί επισκέψεώς του ασημένιο δίσκο με το έμβλημα του Πατριαρχείου.

 

Ο Πρωθυπουργός Bujanovic ενημέρωσε τον Διάδοχο του Αγίου Μάρκου για την πολιτική κατάσταση στο Μαυροβούνιο και τις προσπάθειες ανασυγκρότησης της χώρας μετά την άρση του εμπάργκο. Αναφέρθηκε στις καλές σχέσεις μεταξύ των διαφόρων θρησκευτικών κοινοτήτων της χώρας και τον διαβεβαίωσε ότι η πολιτεία θα βρίσκεται πάντοτε κοντά στην Εκκλησία βοηθώντας την όσο το δυνατόν περισσότερο.

Λίγο αργότερα ο Μακαριώτατος αναχώρησε με στρατιωτικό αεροπλάνο για το Βελιγράδι. Στο αεροδρόμιο της Podgorica τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας προέπεμψαν ο Πανιερ. Επίσκοπος Μαυροβουνίου και Παραθαλασσίας κ. Αμφιλόχιος, ο Πανιερ. Επίσκοπος Μποντιμλιάνσκυ κ. Ιωαννίκιος, ο Πρωθυπουργός κ. Bujanovic, ο ιερός κλήρος της Επισκοπής και άλλοι στρατιωτικοί και πολιτειακοί αξιωματούχοι.

Ο Μακαριώτατος συνοδευόμενος πάντοτε από τον Πτέραρχο κ. Startevic αφίχθηκε στην στρατιωτική βάση της Batajnica λίγο μετά το μεσημέρι. Κατά την διάρκεια της πτήσεως είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τις καταστροφές που υπέστησαν τα αεροδρόμια της Podgorica και της Batajnica από τις Νατοικές επιθέσεις.

Αμέσως μετά ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας παρέστη σε ανεπίσημο γεύμα που παρέθεσε εκ μέρους του Πατριάρχη Σερβίας ο Πανιερ. Επίσκοπος Νεοφύτου και Μπάτσκας κ. Ειρηναίος. Μεταξύ των συνδαιτυμόνων ήταν ο Πτέραρχος κ. Vladimir Startevic και άλλοι αξιωματούχοι της Πολεμικής Αεροπορίας. Ο Μακαριώτατος ευχαρίστησε τον κ. Πτέραρχο για την προσφορά των πολεμικών αεροσκαφών για την μετάβαση αυτού και της συνοδείας του στο Μαυροβούνιο καθώς και για την προσωπική του παρουσία στην εκεί επίσκεψή του και του προσέφερε την εικόνα του Αγίου Μάρκου με την ευχή να προστατεύει αυτόν, την οικογένειά του και το Σερβικό στρατό.

Το απόγευμα ο Μακαριώτατος έδωσε συνέντευξη τύπου στα Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης.

Το βράδυ ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας παρέστη σε δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του ο Πρέσβυς της Ελλάδος κ. Μιχάλης Σπινέλλης. Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Σερβίας κ. Παύλος, Ιεράρχες και αξιωματούχοι κληρικοί των δύο Εκκλησιών και ο Πρέσβυς της Κύπρου κ. Στάυρος Αμβροσίου. Κατά την διάρκεια του δείπνου αντηλλάγησαν προσφωνήσεις και αναμνηστικά δώρα. Ο Μακαριώτατος στην αντιφώνησή του μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην αγάπη και το ζωηρό ενδιαφέρον της Ελλάδας για το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και ζήτησε από τον κ. Πρέσβυ να μεταβιβάσει τόσο στον Έλληνα Πρωθυπουργό όσο και στον Υπουργό Εξωτερικών, την ευγνωμοσύνη του για την αρωγή της Ελληνικής Κυβερνήσεως στο έργο που επιτελεί το Πατριαρχείο στην Αφρικανική ήπειρο.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ

Την Πέμπτη, 16 Μαίου ε.ε., η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρος Ζ΄ ολοκλήρωσε την επίσημη ειρηνική επίσκεψή του στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Σερβίας.

Το πρωί, ο Μακαριώτατος ξεναγήθηκε σε ιστορικά αξιοθέατα της πόλης του Βελιγραδίου μεταξύ των οποίων ο πύργος της Παλαιάς Συγκιδών, στον οποίον είχε φυλακιστεί και θανατωθεί από τους Οθωμανούς Τούρκους ο Ρήγας Φεραίος, ο ιστορικός ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, εντός των παλαιών τειχών της πόλεως και το προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής.

Ακολούθως ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας είχε συνάντηση συνεργασίας με τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Σερβίας κ.κ. Παύλο. Οι δύο Προκαθήμενοι παρουσία Ιεραρχών και αξιωματούχων κληρικών των δύο Εκκλησιών ανακεφαλαίωσαν τα πεπραγμένα της επίσημης επισκέψεως, η οποία στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία, τόνισαν την ανάγκη να συνεχιστεί η παράδοση των ειρηνικών επισκέψεων τόσο για την στήριξη του ηθικού των πιστών, όσο και για την σύσφιξη των σχέσεων των Ορθοδόξων Εκκλησιών και αντάλλαξαν αναμνηστικά δώρα.

Το μεσημέρι, ο Προκαθήμενος της Σερβικής Εκκλησίας παρέθεσε αποχαιρετιστήριο γεύμα προς τιμήν του Διαδόχου του Αγίου Μάρκου. Κατά την διάρκεια του γεύματος ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας ευχαρίστησε για μία ακόμη φορά για την πρόσκληση να επισκεφθεί την αδελφή Σερβική Εκκλησία και την ζεστή φιλοξενία. Ο Πατριάρχης Σερβίας με τη σειρά του ευχαρίστησε τον Αλεξανδρινό Προκαθήμενο για την παρουσία του, επισημαίνοντας το πόσο ωφέλιμη ήταν για την στήριξη του ηθικού του Σερβικού λαού, που προσπαθεί να ανακάμψει μετά το πέρας των πολέμων που τον βασάνισαν την τελευταία δεκαετία.

Στη συνέχεια ο Μακαριώτατος και η σεπτή συνοδεία του αναχώρησαν με τις καλύτερες των εντυπώσεων για την Αθήνα.      

Στο διεθνές αεροδρόμιο του Βελιγραδίου τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας προέπεμψαν ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Σερβίας κ. Παύλος, οι Πανιερώτατοι Επίσκοποι Νεοφύτου και Μπάτσκας κ. Ειρηναίος, Ζβόρνικ και Τούζλας κ. Βασίλειος, Τιμοκίου κ. Ιουστίνος και Βράνιε κ. Παχώμιος, ο Υπουργός Θρησκευμάτων της Σερβίας κ. Vojislav Milovanovic, ο Πρέσβυς της Ελλάδος κ. Μιχάλης Σπινέλλης, ο Πρέσβυς της Αιγύπτου κ. Amr Khodeir Yehia, ο Πρέσβυς της Κύπρου κ. Σταύρος Αμβροσίου και άλλοι εκκλησιαστικοί, πολιτειακοί, πολιτικοί και διπλωματικοί παράγοντες της χώρας.

Ο Μακαριώτατος κατά την διάρκεια της ολιγόωρης παραμονής του στην Αθήνα επισκέφθηκε στην Εντατική Μονάδα του Νοσοκομείου ‘Ευαγγελισμός’ τον ασθενούντα Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ. Χρυσόστομο. Στην είσοδο του νοσοκομείου τον Πατριάρχη υποδέχτηκαν ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Τριμυθούντος κ. Βασίλειος και η διεύθυνση του νοσοκομείου. Η επίσκεψη του Πατριάρχη έδωσε μεγάλη χαρά στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου. Ο Μακαριώτατος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην επίσημη ειρηνική επίσκεψη που πραγματοποίησε στην Εκκλησία της Σερβίας και την επιτυχία αυτής. Επίσης συνομίλησε με τους θεράποντες ιατρούς, οι οποίοι τον ενημέρωσαν για την καλή πορεία της υγείας του Αρχιεπισκόπου.

Αργά το βράδυ ο Πατριάρχης επέστρεψε στην έδρα του στην Αλεξάνδρεια. Στο αεροδρόμιο των Αθηνών τον Μακαριώτατο προέπεμψε εκ μέρους του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Χριστοδούλου, ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Νεοχωρίου κ. Παύλος.       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΦΤΗΚΕ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΟΥΝΤΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΚΥΠΡΟΥ

Η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρος Ζ΄ επιστρέφοντας την Πέμπτη 16 Μαίου 2002 από το Βελιγράδι στην Αλεξάνδρεια, παρέμεινε στην Αθήνα για μερικές ώρες.

Κατά την διάρκεια της ολιγόωρης παραμονής του στην πρωτεύουσα, επισκέφθηκε στην Εντατική Μονάδα του Νοσοκομείου ‘Ευαγγελισμός’ τον ασθενούντα Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ. Χρυσόστομο. Στην είσοδο του νοσοκομείου τον Πατριάρχη υποδέχτηκαν ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Τριμυθούντος κ. Βασίλειος και η διεύθυνση του νοσοκομείου. Η επίσκεψη του Πατριάρχη Αλεξανδρείας έδωσε μεγάλη χαρά στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου. Ο Μακαριώτατος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην επίσημη ειρηνική επίσκεψη που πραγματοποίησε στη Εκκλησία της Σερβίας και την επιτυχία αυτής. Επίσης συνομίλησε με τους θεράποντες ιατρούς, οι οποίοι τον ενημέρωσαν για την καλή πορεία της υγείας του Αρχιεπισκόπου.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΟ ΓΕΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΙΣΚΕΡΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Για μία ακόμη χρονιά, η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας, παρέθεσε την Κυριακή 19 Μαίου το παραδοσιακό Γεύμα Αγάπης για τους ηλικιωμένους που φιλοξενούνται στο Κανισκέρειο Ίδρυμα.

Μόλις έφτασε στο ΄Ιδρυμα, η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρος Ζ΄, έτυχε θερμής υποδοχής από τους γέροντες, τους ιατρούς και το προσωπικό του Ιδρύματος.

Ο Μακαριώτατος επισκέφθηκε τους ηλικιωμένους και τους μοίρασε δώρα. Όλοι ευχαρίστησαν τον πνευματικό τους πατέρα, ενώ η ικανοποίηση ήταν ζωγραφισμένη στα πρόσωπα τους σαν αποτέλεσμα της πατρικής αγάπης και στοργής του Πατριάρχη τους.

Στο Γεύμα Αγάπης που ακολούθησε, παρεκάθησαν η εκπρόσωπος του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στην Αλεξάνδρεια κ. Ν. Μανιδάκη, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητος Αλεξανδρείας κ. Χ. Κατσιμπρής, Κοινοτικοί παράγοντες, οι τρόφιμοι και πολλοί πάροικοι. Ο Πατριάρχης αφού έψαλλε το «Χριστός Ανέστη», ευλόγησε την τράπεζα και τσούγκρισε με όλους το κόκκινο αυγό.

Μετά το πέρας του πλουσίου γεύματος, ο Μακαριώτατος μεταξύ άλλων συνεχάρη τον Πρόεδρο, το Κοινοτικό Συμβούλιο και τις εθελόντριες για την προσφορά της αγάπης προς τους αδελφούς μας της τρίτης ηλικίας, ευχήθηκε η αγάπη να είναι ο κύριος στόχος της ζωής όλων, διαβεβαίωσε ότι ο Πατριάρχης θα είναι πάντοτε συμπαραστάτης σε κάθε έργο αγάπης και ευχήθηκε ο Αναστάς Κύριος να χαρίζει σε όλους υγεία και χαρά.

Τον Μακαριώτατο συνόδευσαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Πηλουσίου κ. Ειρηναίος, ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Νειλουπόλεως κ. Γεώργιος και ιερείς του Αλεξανδρινού Κλήρου.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΤΙΜΑ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ

Στο Κάιρο μετέβη η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρος Ζ΄, την Δευτέρα 20 Μαίου ε.έ. συνοδευόμενος από τον Αρχιμανδρίτη Γρηγορίο Στεργίου και τον Πατριαρχικό Διάκονο Νεκτάριο Κοντογιώργο, προκειμένου να προστεί των εορτασμών του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης  Καίρου.

Ο Μακαριώτατος, είχε στην Επιτροπεία Καίρου διαδοχικές συναντήσεις εργασίας με τον Σεβ. Μητροπολίτη Ερμουπόλεως κ. Νικόλαο, τον Θεοφιλ. Επίσκοπο Βαβυλώνος κ. Θεοφύλακτο και τον Θεοφιλ. Επίσκοπο Νιτρίας και Πατριαρχικό Επίτροπο Καίρου κ. Αλέξιο, τον κ. Γ. Κολακίδη, τον κ. Γ. Καραίσκο, Οικονομικό Επόπτη του Πατριαρχείου και την κ. Wafaa Faltaous, Πολιτικό Μηχανικό με την οποία συζήτησαν την πορεία των εργασιών στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Παλαιού Καίρου.

Το απόγευμα, ο Μακαριώτατος χοροστάτησε στον πανηγυρικό Εσπερινό του φερώνυμου Ιερού Ναού, συμπαραστατούμενος από τον Σεβ. Μητροπολίτη Ερμουπόλεως και τους Θεοφιλ. Επισκόπους Βαβυλώνος και Νιτρίας και τον Κλήρο του Καίρου.

Παραβρέθηκαν οι Πρέσβεις της Ελλάδος κ. Δ. Κωνσταντίνου και της Κύπρου Φ. Αναστασίου, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητος Καίρου κ. Χρ. Καβαλής, Διπλωματικοί και Κοινοτικοί παράγοντες και πλήθος προσκυνητών από διάφορες πόλεις της Αιγύπτου.

Στην συνέχεια ο Πατριάρχης μετέβη στην Αχιλλοπούλειο Σχολή, όπου η Ελληνική Κοινότης Καίρου πραγματοποίησε πολιτιστική εκδήλωση αφιερωμένη στην παρουσίαση του μεταφρασμένου στα αραβικά συγγράμματος «Ο ΠΑΡΟΙΚΟΣ» του Ν. Αρμαδώρου και άλλων λογοτεχνικών δοκιμίων.

Ο Πατριάρχης κλείνοντας την εκδήλωση, αφού συνεχάρη τον Πρόεδρο, τους διοργανωτές αλλά και τους λογοτέχνες-μεταφραστές, τόνισε ότι «όταν μεταφράζεται ένα σπουδαίο λογοτεχνικό έργο από την γλώσσα μίας κουλτούρας και ενός πολιτισμού σε μία άλλη ενός διαφορετικού πολιτισμού και εξακολουθεί να είναι λογοτέχνημα, αυτό δεν είναι παρά δημιουργία ιερού μνημείου, που ευτυχώς δεν ισοπέδωσε ακόμα ο άνθρωπος».

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οι Πρέσβεις της Ελλάδος και Κύπρου, ο Γενικός Γραμματέας του Ανωτάτου Συμβουλίου Πολιτισμού της Αιγύπτου κ. Γκάμπερ Ασφούρ, Καθηγητές Αιγυπτιακών Πανεπιστημίων, Λογοτέχνες και πολλοί Διπλωματικοί και Κοινοτικοί παράγοντες.

Την επομένη, Τρίτη 21 Μαίου ο Πατριάρχης προέστη της Πατριαρχικής Θείας Λειτουργίας στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό, συμπαραστατούμενος από τους προαναφερόμενους Ιεράρχες και Κληρικούς. Τον θείο λόγο κήρυξε ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Γρηγόριος  Στεργίου, τον οποίο ο Μακαριώτατος στο τέλος της ευχαριστιακής συνάξεως ανακοίνωσε ότι τοποθετεί ως νέο εφημέριο από 1ης Ιουλίου.

Την ευχαριστιακή σύναξη παρακολούθησαν οι Πρέσβεις της Ελλάδος και της Κύπρου, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στο Καίρο, Διπλωματικοί και Κοινοτικοί παράγοντες και πλήθος πιστών.

Το μεσημέρι, ο Πατριάρχης παρέστη σε γεύμα το οποίο παρέθεσε προς τιμήν του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητος και η εορτάζουσα σύζυγός του Ελένη.

Στο γεύμα παρεκάθησαν οι προαναφερόμενοι Ιεράρχες, Κληρικοί, Διπλωμάτες και Κοινοτικοί παράγοντες καθώς και ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Ρηγίου κ. Εμμανουήλ.

Το ίδιο απόγευμα, ο Μακαριώτατος επέστρεψε στην έδρα του.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ΠOIMANTIKH ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ  (25/5-10/6)

Ποιμαντική επίσκεψη ειρήνης στις Ιερές Μητροπόλεις Καμπάλας  και πάσης Ουγκάντας, Νταρ Ες Σαλάαμ, Κένυας και Ειρηνουπόλεως και στην Ιερά Επισκοπή Μπουκόμπας, πρόκειται να πραγματοποιήσει η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρος Ζ΄.

Ο Μακαριώτατος θα αφιχθεί το Σάββατο 25 Μαίου ε.έ. στην Καμπάλα, έδρα της Ιεράς Μητροπόλεως Καμπάλας και πάσης Ουγκάντας, την Τρίτη 28 Μαίου, θα μεταβεί οδικώς στην πόλη Μπουκόμπα της Τανζανίας, έδρα της Ιεράς Επισκοπής Μπουκόμπα, την Πέμπτη 30 Μαίου θα μεταβεί στο Ντάρ Ες Σαλάαμ, έδρα της Ιεράς Μητροπόλεως Νταρ Ες Σαλάαμ και την Τρίτη 4 Ιουνίου στη Ναιρόμπι, έδρα της Ιεράς Μητροπόλεως Κένυας και Ειρηνουπόλεως. Σε κάθε σταθμό της περιοδείας, τον Πατριάρχη θα υποδέχονται οι επιχώριοι Ποιμενάρχες, Πολιτειακοί, Διπλωματικοί και Εκκλησιαστικοί παράγοντες.

Ο Πατριάρχης θα επισκεφθεί στην Ουγκάντα εκτός από την πρωτεύουσα Καμπάλα και τις πόλεις Degeya και Katente, στην Τανζανία εκτός από την πρωτεύουσα Νταρ Ες Σαλάαμ και την Μπουκόμπα και τις πόλεις Mutukula και Bugabo και στην Κένυα εκτός από την πρωτεύουσα Ναιρόμπι και πολλές πόλεις της Δυτικής Κένυας.

Ο Προκαθήμενος του Αλεξανδρινού Θρόνου θα προεξάρχει σε Πατριαρχικές Θείες Λειτουργίες, θα εγκαινιάσει τους Ιερούς Ναούς Μεταμορφώσεως στην Ουγκάντα και Αγίου Μάρκου στην Κένυα, θα προστεί της τελετής αποφοίτησης στην Πατριαρχική Εκκλησιαστική Σχολή στη Ναιρόμπι και θα προεδρεύσει στις εργασίες της Εφορίας της Σχολής.

Ο Πατριάρχης κατά την παραμονή του θα έχει επίσημες συναντήσεις μεταξύ άλλων με τους Σεβ. Μητροπολίτες Καμπάλας και πάσης Ουγκάντας κ. Ιωνά, Νταρ Ες Σαλάαμ κ. Προτέριο, τον Θεοφιλ. Επίσκοπο Μπουκόμπας κ. Ιερώνυμο, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Τανζανίας, τους Πρέσβεις της Ελλάδος, της Κύπρου και της Αιγύπτου, τα Μέλη των Ιεραποστολικών Κλιμακίων, τους ιθαγενείς Κληρικούς και άλλους Εκκλησιαστικούς, Διπλωματικούς και Πολιτειακούς παράγοντες.

Ο Μακαριώτατος θα επιστρέψει στην έδρα του την Δευτέρα 10 Ιουνίου.

Τον Πατριάρχη θα συνοδεύουν οι Σεβ. Μητροπολίτες Πηλουσίου κ. Ειρηναίος, Κιτίου κ. Χρυσόστομος και Κένυας κ. Μακάριος και οι Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτες Ιωακείμ Κοντοβάς και Δημήτριος Ζαχαρέγκας.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΓΚΑΝΤΑ

Ποιμαντορική επίσκεψη στην Ιερά Μητρόπολη Καμπάλας πραγματοποιεί η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρος Ζ΄.

Ο Μακαριώτατος αφίχθηκε στο αεροδρόμιο Entebbe της Ουγκάντας το πρωί του Σαββάτου 25 Μαίου ε.ε. συνοδευόμενος από τους Σεβ. Μητροπολίτες Κιτίου κ. Χρυσόστομο, Πηλουσίου κ. Ειρηναίο και τους Αρχιμανδρίτες Ιωακείμ Κοντοβά και Δημήτριο Ζαχαρέγκα.

Τον Πατριάρχη υποδέχτηκαν οι Σεβ. Μητροπολίτες Καμπάλας κ. Ιωνάς και Κένυας και Ειρηνουπόλεως κ. Μακάριος, ο Βουλευτής κ. Theodore Sekikub ως εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου της χώρας, ο κ. Νικόλαος Ρούσσος, Επίτιμος Πρόξενος της Κύπρου, οι κ.κ. Mohamed El Moula και Mohamed Abdel Aziz ως εκπρόσωποι της Αιγυπτιακής Πρεσβείας, ιθαγενείς κληρικοί, εκπρόσωποι όλων των ενοριών της χώρας και πλήθος πιστών.

Ακολούθως ο Μακαριώτατος μετέβη στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου Καμπάλας, όπου εψάλη η καθιερωμένη Δοξολογία. Ο Σεβ. Μητρ. Καμπάλας κ. Ιωνάς εξήρε την μεγάλη ευλογία της επισκέψεως, τόνισε την αγάπη του Μακαριωτάτου για την ιεραποστολή και εξέφρασε την χαρά όλων για την παρουσία του Διαδόχου του Αγίου Μάρκου ανάμεσά τους.

Ο Πατριάρχης στην αντιφώνησή του μεταξύ άλλων ευχαρίστησε για την αγάπη και την ευγένεια και είπε και τα εξής: ‘Ευχή και επιθυμία μας είναι αυτή η αγάπη για την Εκκλησία και την ιεραποστολή να συνεχιστεί και τώρα και αύριο, διότι η Αφρική διψά για ευαγγελική αλήθεια και έμπρακτη χριστιανική αγάπη’.

Στην συνέχεια ομάδες από όλες τις ενορίες της περιοχής με επικεφαλείς τους ιερείς παρουσίασαν εορταστικό πρόγραμμα προς τιμήν του Πατριάρχου με θρησκευτικά και παραδοσιακά τραγούδια και χορούς.

Ακολούθως ο Μακαριώτατος παρέστη σε γεύμα που παρέθεσε προς τιμήν του ο Σεβ. Μητροπολίτης Καμπάλας κ. Ιωνάς στο ιεραποστολικό κέντρο και στο οποίο παρεκάθησαν όλοι οι κληρικοί αλλά και εκατοντάδες χριστιανών θυμίζοντας έτσι τις ‘Αγάπες’ των πρώτων χριστιανικών χρόνων. Ο Πατριάρχης συγκινημένος είπε μεταξύ άλλων: ‘τούτη τη στιγμή νομίζω ότι ζω και βιώνω τράπεζα αγάπης των πρώτων χριστιανικών χρόνων της Εκκλησίας του Χριστού’ και κατέληξε: ‘Είστε κομμάτι αναπόσπαστο της Εκκλησίας του Αγίου Μάρκου. Σας αισθανόμαστε αδελφούς’.

Τόσο στην εορταστική εκδήλωση όσο και στο γεύμα παρέστησαν Βουλευτές, Δήμαρχοι, Πρόεδροι Οργανισμών, Εκπρόσωποι άλλων Δογμάτων και Θρησκειών και πλήθος κόσμου.

Το απόγευμα ο Πατριάρχης τέλεσε τον Αγιασμό των εγκαινίων του νέου Ιεραποστολικού – Συνεδριακού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως και τελειώνοντας ευχήθηκε: ‘το έργο αυτό να γίνει η αρχή για να πραγματοποιηθούν και πολλά άλλα έργα στην Ιερά μητρόπολη κι έτσι η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουγκάντας να εργάζεται υποδειγματικά όχι μόνο για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς αλλά και για όλους τους άλλους’. Τέλος προσέφερε ως ευλογία την εικόνα του Αγίου Αθανασίου, Πατριάρχου Αλεξανδρείας.

Αργότερα ο Μακαριώτατος χοροστάτησε στον Εσπερινό που τελέστηκε στον Καθεδρικό Ναό και στην συνέχεια επέβλεψε τα έργα που πραγματοποιούνται στους χώρους της ιεραποστολής.

Ακολούθως ο Πατριάρχης είχε συνάντηση με τους ιθαγενείς κληρικούς της Μητροπόλεως, όπου μεταξύ άλλων τους έδωσε οδηγίες και κατευθύνσεις για την καλύτερη οργάνωση του ενοριακού και ιεραποστολικού έργου, εξήρε την αξία και αναγκαιότητα της ταπείνωσης στον κληρικό και τόνισε μεταξύ άλλων ότι: ‘οι ιερείς πρέπει να είναι φως και υπόδειγμα για τους πιστούς αλλά και γενικότερα για την κοινωνία και να παίρνουν αυτό το φως και την πνευματική ακτινοβολία από την πηγή του φωτός που είναι ο Χριστός’.

Το βράδυ, ο Μακαριώτατος παρέστη σε δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του ο Επίτιμος Πρόξενος της Ελλάδος στην Ουγκάντα κ. Κωνσταντίνος Νικολαίδης. Ο Πατριάρχης ευχαρίστησε για την τιμή, εξήρε την συμβολή της Ελλάδος στο έργο του Πατριαρχείου σε όλη την Αφρική και έδωσε ως ευλογία την εικόνα της Θεοτόκου.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ DEGEYA ΤΗΣ ΟΥΓΚΑΝΤΑΣ

Στην πόλη Degeya μετέβη την Κυριακή 26 Μαίου ε.ε. η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρος Ζ΄, όπου προέστη της Πατριαρχικής Θείας Λειτουργίας και των εγκαινίων του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως, συμπαραστατούμενος από τους Σεβ. Μητροπολίτες Κιτίου κ. Χρυσόστομο, Πηλουσίου κ. Ειρηναίο, Καμπάλας κ. Ιωνά, Κένυας και Ειρηνουπόλεως κ. Μακάριο και πολλούς ιθαγενείς κληρικούς.

Τον Θείο Λόγο κήρυξε ο Μακαριώτατος, ο οποίος αφού αναφέρθηκε στην ευαγγελική περικοπή, εξέφρασε την χαρά και την συγκίνησή του που βρίσκεται στην Degeya λέγοντας μεταξύ άλλων: ‘Είμεθα ιδιαίτερα συγκινημένοι διότι η περιοχή εδώ έχει ιδιαίτερη ιστορική αξία αφού από εδώ ξεκίνησε πριν από δεκαετίες η ιεραποστολική δραστηριότης του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, εδώ βαπτίστηκαν οι πρώτοι Αφρικανοί Ορθόδοξοι και εδώ ιδρύθηκε η πρώτη ενορία Αφρικανών Ορθοδόξων’. Τέλος ο Πατριάρχης συνεχάρη τον Σεβ. Μητροπολίτη Καμπάλας κ. Ιωνά και τον Προιστάμενο του Ναού π. Ιωάννη Kibuuka Bbosa για την εκ βάθρων ανακαίνιση του ναού και το σπουδαίο ιεραποστολικό έργο που επιτελείται στην περιοχή και προσέφερε χρυσοκέντητα καλύμματα για τον ναό.

Στην ευχαριστιακή σύναξη παραβρέθηκαν ο Υπουργός Παιδείας και Αθλητισμού κ. Kiddu Makubuya, ο Υπουργός Γεωργίας κ. Kisamba Mugerwa, ο Ρωμαιοκαθολικός Επίσκοπος της περιοχής, Βουλευτές, Δήμαρχοι, πολιτικοί, πολιτειακοί, στρατιωτικοί και εκκλησιαστικοί παράγοντες και χιλιάδες πιστών από όλη τη χώρα.

Ακολούθησε εορταστικό πρόγραμμα προς τιμήν του Μακαριωτάτου από τις χριστιανικές ομάδες, τα κατηχητικά σχολεία και τους 1700 μαθητές των Ορθοδόξων σχολείων της Degeya. Στην συνέχεια πήραν τον λόγο όλοι οι προαναφερθέντες επίσημοι και αναφερόμενοι προς τον Πατριάρχη εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους για την μεγάλη ευλογία της επισκέψεως του Διαδόχου του Αγίου Μάρκου, εξήραν την μεγάλη προσφορά της Ορθοδόξου Εκκλησίας με την λειτουργία σχολείων όλων των βαθμίδων και κέντρων υγείας και τόνισαν τις άριστες σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τις κατά τόπους αρχές.

Ο Μακαριώτατος στο τέλος της εκδηλώσεως συγκινημένος μεταξύ άλλων ευχαρίστησε για την τιμή, τόνισε την σπουδαιότητα και την συμβολή αυτών των συνάξεων αφού ομοιάζουν με τις αγάπες των πρώτων χριστιανών αλλά και συμβάλλουν στην σύσφιγξη των σχέσεων όχι μόνο μεταξύ των Ορθοδόξων από όλη τη χώρα αλλά και μεταξύ των ετεροδόξων και αλλοθρήσκων.

Ακολούθησε γεύμα από προσφορές όλων των χριστιανών που σημειωτέον ξεπερνούσαν τις 6 χιλιάδες και στην συνέχεια ο Πατριάρχης επισκέφτηκε τα σχολεία, ευλόγησε τους εκπαιδευτικούς και μαθητές και προσέφερε σχολικά είδη στα παιδιά.

Το απόγευμα, ο Μακαριώτατος παρέστη σε εκδήλωση προς τιμήν του στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο ‘Ακρόπολις’. Ο Ορθόδοξος Διευθυντής και Ιδρυτής του Κέντρου κ. Musone Nteyafas ξενάγησε τον Πατριάρχη και την συνοδεία του στις εγκαταστάσεις. Ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα και τέλος ο Προκαθήμενος της Αλεξανδρινής Εκκλησίας μεταξύ άλλων ευχαρίστησε για την τιμή, τόνισε την σπουδαιότητα  αυτών των Κέντρων για την σωστή κατάρτιση, διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία των νέων αλλά και την συμβολή τους στην συνεργασία και συμβίωση μεταξύ των ετεροθρήσκων, αφού το Κέντρο βρίσκεται σε περιοχή που κατοικείτε κυρίως από μουσουλμάνους.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ KATENTE ΤΗΣ ΟΥΓΚΑΝΤΑΣ

Στην πόλη Katente μετέβη την Δευτέρα 27 Μαίου ε.ε. η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρος Ζ΄.

Τον Μακαριώτατο και την τιμία συνοδεία του υποδέχτηκαν χιλιάδες πιστοί από όλη την περιοχή. Μετά την καθιερωμένη Δοξολογία στον νεοανεγερθέντα Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ο Πατριάρχης επισκέφτηκε τον πρώτο Ναό – λασποκαλύβι που κτίστηκε το 1937 και τέλεσε τρισάγιο στον τάφο του πρώτου ιθαγενούς ιερέως – ιεραποστόλου της περιοχής, π. Yonasan Luganda (+1972).

Ακολούθως ο Μακαριώτατος τέλεσε τον αγιασμό των εγκαινίων για τα νεοανεγερθέντα κτίρια του πρεσβυτερίου, του δημοτικού σχολείου, του οικοτροφείου θηλέων και των κατοικιών των εκπαιδευτικών, ενώ επισκέφτηκε και τον χώρο όπου πρόκειται σύντομα να ανεγερθεί το πρώτο Ορθόδοξο ορφανοτροφείο στην Ουγκάντα.

Στην συνέχεια ο Πατριάρχης παρακολούθησε εορταστικό πρόγραμμα προς τιμήν του από τα μέλη της ενορίας και τους 800 μαθητές των Ορθοδόξων σχολείων. Σε όλες τις παραπάνω εκδηλώσεις παρευρέθηκαν Βουλευτές, Διοικητές, Δήμαρχοι, Ρωμαιοκαθολικοί ιερείς και μοναχές, εκπρόσωποι άλλων δογμάτων και θρησκειών και άλλοι πολιτικοί, πολιτειακοί και στρατιωτικοί παράγοντες.

Όλοι οι παραπάνω στις προσφωνήσεις τους ευχαρίστησαν τον Διάδοχο του Αγίου Μάρκου για την ευλογία της επισκέψεώς του, τον παρακάλεσαν να προσευχηθεί για την ειρήνη και την πρόοδο της χώρας, εξήραν την κοινωνική προσφορά της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην περιοχή με τα εκπαιδευτήρια και το κέντρο υγείας.

Ακολούθως ο Σεβ. Μητροπολίτης Καμπάλας κ. Ιωνάς αφού ευχαρίστησε τον Μακαριώτατο για την παρουσία του ανάμεσά τους, αναφέρθηκε στο μεγάλο ιεραποστολικό έργο που επιτελείται με την ευλογία του Πατριάρχου σε όλη την Ουγκάντα, εξήρε την εργατικότητα και την αυτοθυσία όλων των ιερέων για την επιτυχία του έργου και αναφέρθηκε στα μελλοντικά προγράμματα ανάπτυξης της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην περιοχή.

Τέλος ο Πατριάρχης στην αντιφώνησή του μεταξύ άλλων ευχαρίστησε για την υποδοχή, τον ενθουσιασμό και την αγάπη προς τον ίδιο και το Πατριαρχείο, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της πνευματικής ζωής για μια καλύτερη κοινωνία με δικαιοσύνη και χωρίς διακρίσεις, εξήρε την αρετή της αγάπης και την συμβολή της στην ειρηνική συνύπαρξη όλων των ανθρώπων ανεξαρτήτου φυλής, θρησκείας και γλώσσας, συνεχάρη τον Μητροπολίτη και τους ιερείς της περιοχής για το μεγάλο ιεραποστολικό και κοινωνικό έργο που αναπτύσσουν και ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της χώρας αλλά και τις παριστάμενες αρχές για την βοήθεια, συμπαράσταση και προστασία που παρέχουν προς την Ορθόδοξη Εκκλησία και ευχήθηκε ειρήνη και πλούσια την ευλογία του Θεού στην χώρα.

Το απόγευμα ο Μακαριώτατος πραγματοποίησε εθιμοτυπική επίσκεψη στην Πρεσβεία της Αιγύπτου. Τον Πατριάρχη υποδέχτηκαν ο Πρέσβυς της Αιγύπτου στην Ουγκάντα κ. Maasoum Marzouk και όλο το προσωπικό της πρεσβείας.

Ο κ. Πρέσβυς ευχαρίστησε τον Μακαριώτατο για την τιμή της επισκέψεως, εξήρε την προσφορά του Πατριαρχείου και των Ελλήνων στην ανάπτυξη αλλά και την προβολή της Αιγύπτου παγκοσμίως και συνεχάρη τον Πατριάρχη για την συμβολή του στην επίτευξη της ειρήνης στην περιοχή και ιδιαίτερα στην επίλυση του Παλαιστινιακού προβλήματος.

Ο Πατριάρχης στην αντιφώνησή του μεταξύ άλλων ευχαρίστησε για την υποδοχή τόσο στο αεροδρόμιο όσο και στην πρεσβεία αλλά και για την αναγνώριση της προσφοράς του Πατριαρχείου στην ανάπτυξη και προβολή της Αιγύπτου, παρακάλεσε τον κ. Πρέσβυ να μεταβιβάσει τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη του τόσο προς τον Πρόεδρο της χώρας όσο και προς τον Υπουργό Εξωτερικών, για την προστασία που παρέχει η Αίγυπτος στο Πατριαρχείο και στο ποίμνιό του,  εξήρε την ειρηνική συμβίωση χριστιανών και μουσουλμάνων 1400 χρόνια στην χώρα του Νείλου, τόνισε πως η Αίγυπτος πρέπει να αποτελεί μοντέλο και παράδειγμα προς μίμηση και για του άλλους λαούς στην περιοχή και προσέφερε ως αναμνηστικό της επισκέψεώς του ασημένιο δίσκο με το έμβλημα του Πατριαρχείου.

Το βράδυ ο Μακαριώτατος παρέστη σε δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του ο Επίτιμος Πρόξενος της Κύπρου κ. Νικόλαος Ρούσσος και στο οποίο παρεκάθησαν μεταξύ άλλων ο Καρδινάλιος Emmanuel Wamala, ο Πρέσβυς της Αιγύπτου, ο Επίτιμος Πρόξενος της Ελλάδος κ. Κωνσταντίνος Νικολαίδης, ο κ. Kabaka, εκπρόσωπος του Βασιλιά της Ουγκάντας και όλα τα μέλη της Ελληνικής και Ρωσικής παροικίας.

Ο κ. Πρόξενος ευχαρίστησε τον Μακαριώτατο για την τιμή και την χαρά που έδωσε σε όλους τους παρευρισκομένους και ο Πατριάρχης στην αντιφώνησή του μεταξύ άλλων ευχαρίστησε θερμώς, εξήρε την προσφορά της Εκκλησίας της Κύπρου προς το Πατριαρχείο, αναφέρθηκε στο πρόβλημα της Κύπρου και στον αγώνα του ως Κύπριος και ως Πατριάρχης για δίκαιη και σύντομη λύση του, εξήρε για μια ακόμη φορά το υπόδειγμα συμβίωσης και αλληλοσεβασμού χριστιανών και μουσουλμάνων στην Αίγυπτο και προσέφερε ως αναμνηστικό της επισκέψεώς του ασημένιο δίσκο με το έμβλημα του Πατριαρχείου.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΠΟΥΚΟΜΠΑΣ (ΤΑΝΖΑΝΙΑ)

Το πρωί της Τρίτης 28 Μαίου 2002, η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρος Ζ΄ είχε συνάντηση με τους κληρικούς της Ιεράς Μητροπόλεως Καμπάλας στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου.

Ο Μακαριώτατος  μεταξύ άλλων τους προέτρεψε να προσπαθούν για καλύτερη και πληρέστερη ποίμανση, να συνεργάζονται με τον Μητροπολίτη τους, εξέφρασε την χαρά και την ικανοποίησή του για την επιτυχία του ιεραποστολικού και κοινωνικού έργου στην χώρα και τέλος ζήτησε τις προσευχές τους για το Πατριαρχείο και τον Πατριάρχη τους.

Ακολούθως ο Πατριάρχης συνοδευόμενος από τους Σεβ. Μητροπολίτες Κιτίου κ. Χρυσόστομο, Πηλουσίου κ. Ειρηναίο, Καμπάλας κ. Ιωνά και Κένυας και Ειρηνουπόλεως κ. Μακάριο, και τους Αρχιμανδρίτες Ιωακείμ Κοντοβά και Δημήτριο Ζαχαρέγκα μετέβη οδικώς μετά από πολύωρη διαδρομή στα σύνορα Ουγκάντας – Τανζανίας, όπου τον υποδέχτηκαν ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Μπουκόμπας κ. Ιερώνυμος και κληρικοί της Ιεράς Επισκοπής.

Αργά το απόγευμα ο Μακαριώτατος αφίχθηκε στην πόλη Μπουκόμπα, όπου και κατευθύνθηκε στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Εκεί τον υποδέχτηκαν όλοι οι κληρικοί της Επισκοπής, οι μοναχές Συγκλητική, Σιλουανή και Ειρήνη από την Ιερά Μονή Καρέα, οι εθελοντές συνεργάτες της ιεραποστολής από την Ελλάδα Νικόλαος και Παναγιώτα Φούρναρη, Βασιλική Τουφεξή, Αλεξάνδρα Κασαπίδου, Μαρία Κρουσταλλάκη, Ελισάβετ Γεωργακοπούλου, Ιωάννα Λάζου, Αικατερίνη Λωράν και Άννα Ψύχα και πλήθος ιθαγενών πιστών.

Μετά την καθιερωμένη Δοξολογία, ο Θεοφιλ. Επίσκοπος κ. Ιερώνυμος ευχαρίστησε τον Μακαριώτατο τόσο για την ευλογία της παρουσίας του όσο και για την ίδρυση της Επισκοπής, τόνισε την ιστορικότητα της επισκέψεώς, αφού είναι η πρώτη επίσκεψη Προκαθημένου της Αλεξανδρινής Εκκλησίας στην περιοχή και εξήρε την αγάπη του Πατριάρχου προς το ιεραποστολικό έργο και τους αφρικανούς αδελφούς του και του προσέφερε ως δώρο ωμοφόριο και επιτραχήλιο.

Ο Μακαριώτατος στην αντιφώνησή του συγκινημένος μεταξύ άλλων ευχαρίστησε για την αγάπη και την τιμή, εξέφρασε την χαρά του διότι είναι και πάλι κοντά στους ανθρώπους που αγαπούν την Ορθοδοξία και τους οποίους γνωρίζει από δεκαετίας, τότε που ήταν Πατριαρχικός Έξαρχος στην Ανατολική Αφρική και διαβεβαίωσε την αγάπη του λέγοντας: ‘η παρουσία μου εδώ σήμερα είναι έκφραση πατρικού ενδιαφέροντος και αγάπης προς το ποίμνιό μου της Επισκοπής Μπουκόμπας και γενικά για τα παιδιά μου της Αφρικής’.

Ακολούθησε εορταστικό πρόγραμμα προς τιμήν του Πατριάρχου και γεύμα στην τραπεζαρία του Επισκοπείου.

Κατά την διάρκεια του γεύματος ο Πατριάρχης ευχαρίστησε μεταξύ άλλων τόσο τον Θεοφιλέστατο όσο και τους συνεργάτες του για την προσφορά τους, ιδιαίτερα δε ευχαρίστησε την κα. Β. Τουφεξή από την Θεσσαλονίκη για την εξολοκλήρου κάλυψη των δαπανών της ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού των Αγίων Αποστόλων στην Μπουκόμπα καθώς και τον Ιεραποστολικό Σύλλογο ‘Πορευθέντες’ για την προσφορά του στο ιεραποστολικό έργο που επιτελείται στην Αφρική.

Το απόγευμα ο Μακαριώτατος είχε ιδιαίτερες συναντήσεις με τον Σεβ. Μητρ. Καμπάλας κ. Ιωνά, τον Σεβ. Μητρ. Κένυας κ. Μακάριο και τον Θεοφιλ. Επίσκοπο Μπουκόμπας κ. Ιερώνυμο.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΜΠΟΥΚΟΜΠΑ

Ιστορικό γεγονός αποτέλεσε η πρώτη Πατριαρχική Θεία Λειτουργία που τέλεσε η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρος Ζ΄, την Τετάρτη, 29 Μαίου ε.ε., στον Ιερό Ναό του

Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Μπουκόμπας, συμπαραστατούμενος από τους Σεβ. Μητροπολίτες Κιτίου κ. Χρυσόστομο, Πηλουσίου κ. Ειρηναίο, Καμπάλας κ. Ιωνά και Κένυας και Ειρηνουπόλεως κ. Μακάριο, τον Θεοφιλ. Επίσκοπο Μπουκόμπας κ. Ιερώνυμο και πλειάδα κληρικών.

Τον Θείο Λόγο κήρυξε ο Μακαριώτατος, ο οποίος αφού αναφέρθηκε στην ευαγγελική περικοπή της εορτής της Μεσοππεντηκοστής, στη συνέχεια μεταξύ άλλων προέτρεψε τους νεοφώτιστους χριστιανούς να καλλιεργούν την αγάπη, να είναι γελαστοί και να χαίρονται κάθε στιγμή της εν Χριστώ ζωής τους, ευχαρίστησε όσους ταξίδεψαν από μακριά για να πάρουν την ευλογία του Πατριάρχη τους και επίσης ευχαρίστησε τον Σεβ. Μητρ. Κιτίου για την συμπαράσταση στο ιεραποστολικό έργο και για το ποσόν των 3.700.- δολ. Αμερικής που προσέφερε καθώς και για την ανοικοδόμηση δύο ιερών ναών και την αποστολή φαρμάκων και ειδών πρώτης ανάγκης. Ο Μακαριώτατος δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τα μέλη του ιεραποστολικού συνδέσμου ‘Πορευθέντες’, για την εθελοντική τους εργασία στην ιεραποστολή καθώς και τις μοναχές από την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Καρέα. Τέλος προσέφερε την εικόνα του Αγίου Μάρκου ως ευλογία για τον ναό και μοίρασε γραφική ύλη στα παιδιά.

Ακολούθησε εορταστικό πρόγραμμα και γεύμα προς τιμήν του Πατριάρχη. Λίγο αργότερα ο Μακαριώτατος πραγματοποίησε εθιμοτυπική επίσκεψη στο Επαρχείο και τον Δήμαρχο της πόλης, όπου έτυχε θερμής υποδοχής. Οι τοπικές αρχές ευχαρίστησαν τον Πατριάρχη για την ευλογία της παρουσίας τους στην πόλη και εξήραν την προσφορά της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην περιοχή αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι: ‘γνωρίζαμε την Ορθοδοξία από τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Μακάριο που έκανε μεγάλο έργο στην Τανζανία και τώρα βλέπουμε τους καρπούς αυτού του έργου και στην περιοχή μας’.

Ο Πατριάρχης ευχαρίστησε για την υποδοχή και την τιμή, έκανε αναφορά τόσο στην ιστορία του Πατριαρχείου όσο και στο ιεραποστολικό και κοινωνικό έργο που επιτελεί στην Αφρική, ευχαρίστησε τις τοπικές αρχές για την προσφορά οικοπέδων για την ανέγερση ναών, σχολείων και κέντρων υγείας και εξήρε την μεγάλη πρόοδο και αναμόρφωση της περιοχής τονίζοντας ταυτοχρόνως και την συμβολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας σε αυτά τα επιτεύγματα.

Το απόγευμα, ο Μακαριώτατος μετέβη στον υπό ανέγερση Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων στο κέντρο της πόλεως και παρακολούθησε εορταστικό πρόγραμμα που παρουσίασαν προς τιμήν του οι ενορίες της περιοχής. Στο τέλος ο Πατριάρχης μεταξύ άλλων ευχαρίστησε για την τιμή, την αγάπη και την αφοσίωση στο Πατριαρχείο και την Εκκλησία, συνεχάρη και πάλι τον Επίσκοπο Μπουκόμπας, τον ναοδόμο κ. Ν. Φούρναρη και την δωρήτρια κ. Β. Τουφεξή και μοίρασε παιχνίδια στα παιδιά και γλυκά στις χιλιάδες πιστούς.

Το βράδυ ο Μακαριώτατος παρέστη σε δείπνο που παρέθεσε ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Μπουκόμπας και παρακάθησαν όλοι οι συνεργάτες της ιεραποστολής, εκπρόσωποι των κληρικών και πολιτειακοί παράγοντες.

Ο οικείος Επίσκοπος ευχαρίστησε για μια ακόμη φορά για την ιστορική πρώτη επίσκεψη Προκαθημένου του Πατριαρχικού Θρόνου στην Επισκοπή τονίζοντας ότι αυτές οι δύο ημέρες ήταν πλείστες ευλογιών για την πόλη και την επισκοπή της Μπουκόμπας.

Ο Πατριάρχης μεταξύ άλλων ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκομένους για την συμβολή του καθενός στο έργο της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Μπουκόμπα, έκανε ιστορική αναφορά στην πρώτη επίσκεψή του στην περιοχή ως Έξαρχος, εξήρε το έργο που επιτελεί η Ορθόδοξη Εκκλησία στην Τανζανία, συνεχάρη τον Θεοφιλέστατο και προέτρεψε όλους να εργάζονται με πίστη και για το συμφέρον της Εκκλησίας.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΤΑΡ ΕΣ ΣΑΛΑΑΜ

Την Πέμπτη 30 Μαίου ε.ε. η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρος Ζ΄ολοκλήρωσε την ιστορική πρώτη ποιμαντορική του περιοδεία στην Ιερά Επισκοπή Μπουκόμπας.

Στο αεροδρόμιο της Μπουκόμπας τον Μακαριώτατο και την τιμία συνοδεία του προέπεμψαν ο Σεβ. Μητρ. Καμπάλας κ. Ιωνάς, ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Μπουκόμπας κ. Ιερώνυμος, οι Έλληνες εθελοντές συνεργάτες της ιεραποστολής, όλοι οι ιθαγενείς κληρικοί και πλήθος κόσμου.

Στο αεροδρόμιο του Νταρ Ες Σαλαάμ τον Πατριάρχη υποδέχτηκαν ο Σεβ. Μητρ. Νταρ Ες Σαλαάμ κ. Προτέριος, η κα. Nagla El Husseiny, Πρέσβειρα της Αιγύπτου, ο κος. Γ. Φερεντίνος, Επίτιμος Πρόξενος της Ελλάδος, ο κ. Ε. Μαραγκάκης, Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Νταρ Ες Σαλαάμ, ο κ. Ε. Κωνσταντινίδης, Αντιπρόεδρος της Πανταγκανικής Ενώσεως Ελλήνων, εκπρόσωπος των ιθαγενών κληρικών και Έλληνες πάροικοι.

Ο Μακαριώτατος απευθυνόμενος στους παρευρισκομένους, μεταξύ άλλων τους ευχαρίστησε για την τιμή και την αγάπη και τους παρότρυνε να μην χάνουν το θάρρος τους, διότι μπορεί να έχουν μείνει λίγοι αλλά όταν είναι ενωμένοι και αγαπημένοι μπορούν να κάνουν θαύματα.

Το μεσημέρι ο Πατριάρχης παρέστη σε γεύμα που παρέθεσε προς τιμήν του ο Σεβ. Μητρ. Νταρ Ες Σαλαάμ κ. Προτέριος.

Το απόγευμα ο Μακαριώτατος μετέβη στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Παρασκευής και στην συνέχεια επισκέφτηκε την Μητροπολιτική κατοικία, όπου είχε συνεργασία με τον οικείο Μητροπολίτη και τον Επίτιμο Πρόξενο της Ελλάδος, για θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και προβολή της τοπικής Εκκλησίας και του ιεραποστολικού έργου στην Τανζανία.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΝΖΑΝΙΑΣ

Με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Τανζανίας κ.Benzamin William Mkapa συναντήθηκε την Παρασκευή 31 Μαίου ε.ε. η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρος Ζ΄.

Ο Μακαριώτατος έφτασε στο Προεδρικό Μέγαρο συνοδευόμενος από τον Σεβ. Μητροπολίτη Νταρ Ες Σαλαάμ κ. Προτέριο, την τιμία συνοδεία του, τον Επίτιμο Πρόξενο της Ελλάδος κ. Φερεντίνο και έτυχε θερμής υποδοχής από τον Πρόεδρο της χώρας κ. Benzamin William Mkapa και τους επιτελείς του.

Κατά την εθιμοτυπική αυτή συνάντηση, ο Πατριάρχης αφού ευχαρίστησε τον Πρόεδρο για την υποδοχή, μίλησε για την ιστορία  του Αλεξανδρινού Θρόνου και την σύγχρονη ιεραποστολική πορεία του Πατριαρχείου και έκανε εκτενή αναφορά στο ιεραποστολικό και κοινωνικό έργο της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Τανζανία υπό την καθοδήγηση του Μητροπολίτη κ. Προτερίου. Τέλος, ευχήθηκε στον κ. Πρόεδρο ταχεία πρόοδο και οικονομική ανάπτυξη της χώρας και προσέφερε ως ευλογία την εικόνα της Θεοτόκου.

Ο κ. Πρόεδρος ευχαρίστησε τον Μακαριώτατο τόσο για την ευλογία της παρουσίας του όσο και για την τοποθέτηση του νέου Μητροπολίτου και αναφέρθηκε στα δύο μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας που είναι η φτώχεια και το AIDS. Ακολούθως, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την συμβολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων και τέλος, παρακάλεσε τον Πατριάρχη να εύχεται για την ειρήνη και την πρόοδο της χώρας.

Στη συνέχεια, ο Μακαριώτατος πραγματοποίησε εθιμοτυπική επίσκεψη στο Δημαρχείο της πόλης. Ο Δήμαρχος κ. Kleist Sykes, υποδέχτηκε θερμά τον Πατριάρχη και στην συνάντηση που ακολούθησε ο Προκαθήμενος του Αλεξανδρινού Θρόνου αφού ευχαρίστησε για την υποδοχή αλλά και για την συμπαράσταση προς την Ορθόδοξη Εκκλησία και την Ελληνική Κοινότητα, εξέφρασε τη βεβαιότητα το πνεύμα καλής

συνεργασίας και συμπαράστασης θα συνεχιστεί και προς τον νέο Μητροπολίτη. Τέλος, τον συνεχάρη για την άριστη εικόνα της πόλεως και του προσέφερε ασημένιο δίσκο με το έμβλημα του Πατριαρχείου.

Το βράδυ ο Μακαριώτατος παρέστη στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του ο κ. Φερεντίνος.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------