Interreligious Meeting - Athens, August 2004 (Greek)

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ κ.κ. ΠΕΤΡΟΥ Ζ’ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΙΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΥΠΟ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟΝ: «ΘΡΗΣΚΕΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΝ ΙΔΕΩΔΕΣ»

(Αμαρούσιον Αττικής τη  10η Αυγούστου 2004)

Παναγιώτατε Οικουμενικέ Πατριάρχα και αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ κ. Βαρθολομαίε,

Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Χριστόδουλε,

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε Αμαρουσίου,

Εξοχωτάτη κυρία Πρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου,

Εξοχώτατοι κ.κ. εκπρόσωποι της Ελληνικής Κυβερνήσεως,

Αγαπητοί εκπρόσωποι των θρησκευτικών Κοινοτήτων και λοιποί Σύνεδροι,

Η διοργάνωσις Συνεδρίου εις τον Δήμον Αμαρουσίου υπό τον τίτλον «Θρησκεία-Ειρήνη-Ολυμπιακόν Ιδεώδες» αποτελεί όχι μόνον σημαντικόν πνευματικόν γεγονός, ένεκα της διαθρησκειακής συμμετοχής εις αυτό εκπροσώπων των ορθοδόξων Εκκλησιών, των άλλων χριστιανικών δογμάτων και των μεγάλων θρησκειών, ιδιαιτέρως δε των μονοθεϊστικών, αλλά κυρίως συντελεί εις την προετοιμασίαν της εγγιζούσης ενάρξεως των Ολυμπιακών Αγώνων 2004  εις την Ελλάδα, εις την οποίαν έχουν την ιστορικήν αφετηρίαν των. 

Εάν το Ολυμπιακόν ιδεώδες, όπως αυτό διεμορφώθη εις την κλασσικήν περίοδον της αρχαίας Ελλάδος, προέβαλεν τότε την άμιλλαν των αθλητών εις τα στάδια δια την εμπέδωσιν της αξίας και της σημασίας της ειρηνικής συνυπάρξεως των «πόλεων-κρατών» εκ των οποίων άλλωστε προήρχοντο οι αθληταί και οι εξ αυτών ολυμπιονίκαι κατά την εποχήν εκείνην, είναι μόνον δια της  θρησκευτικής πίστεως δυνατόν η ειρήνη και το αυθεντικόν ολυμπιακόν ιδεώδες να γίνουν αντιληπτά και βιώσιμα εις τον σύγχρονον κόσμον. Η πολιτιστική παρακαταθήκη της ολυμπιακής εκεχειρίας διαμορφώνεται κατά τον εικοστόν πρώτον αιώνα, εις τρόπον ώστε να αντιμετωπισθούν μεν τα απασχολούντα τον κόσμον φαινόμενα της τρομοκρατίας και των πολεμικών συρράξεων, να προβληθούν δε τα εκ της θρησκευτικής πίστεως παρεχόμενα αγαθά της ειρήνης, της αγάπης, της αλληλοκατανοήσεως και τα λοιπά  θετικά  συνεπακόλουθα αυτοίς.

Υπό την έννοιαν αυτήν, η εν Αθήναις διοργάνωσις των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 καλεί εις εγρήγορσιν τας ανά τον κόσμον κοινωνίας, όπως τη προτάσει και τη προσκλήσει των θρησκευτικών κοινοτήτων κατανοήσουν τα δια της ειρήνης παρεχόμενα κοινά πάντων  ωφελήματα, διο και οι θρησκευτικοί ηγέται επωμίζονται την ιστορικήν ευθύνην των δια την αξιοποίησιν της εκ της διοργανώσεως των Ολυμπιακών Αγώνων παρεχομένης ευκαιρίας.

Πράγματι, οι υπότιτλοι του Συνεδρίου, ενώ παρουσιάζουν την υφισταμένην δυνατότητα δια πολλαπλήν προσέγγισιν του Ολυμπιακού ιδεώδους (θεολογική, ανθρωπολογική, επικοινωνιακή), διαγράφουν παραλλήλως την ευρύτητα της εφαρμογής των θρησκευτικών αντιλήψεων εις την συνδρομήν του αγαθού σκοπού της ειρήνης.  Το προφανές, επομένως, ζητούμενον παραμένει η υπόθεσις της ειρήνης, καθώς δια αυτής είναι πλέον σαφές ότι το Ολυμπιακόν ιδεώδες δύναται να επεκταθή εις τας αναλογούσας αυτώ διαστάσεις δια της συνδρομής των θρησκευτικών  κοινοτήτων και των υπευθύνων ηγετών αυτών.

Καθώς η θρησκευτικότης προβάλλει την καθολικήν εσωτερικήν  αναζήτησιν των ανθρώπων, διακονείται ο κόσμος δια της χριστιανικής πίστεως, η οποία εν τελική αναλύσει προσφέρει την αγάπην, ήτοι την εμπειρικώς επαληθεύσιμον σχέσιν των προσώπων εντός του ιστορικού χώρου και χρόνου της υπάρξεων αυτών.  Η υπό της Εκκλησίας ανάληψις της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας έρχεται συνεχιστής άλλων αντιστοίχων  συναντήσεων δια των οποίων και εκφράζεται η  πεμπτουσία της αποστολής Της εν τω κόσμω, όπως αύτη συμπυκνούται εις το λόγιον «Ειρήνη υμίν»  του ιδρυτού Της Ιησού Χριστού.

Εκ της Μεγάλης Πόλεως Αλεξανδρείας, συγχαίροντες τους διοργανωτάς του παρόντος Συνεδρίου και ευχόμενοι την πλήρη επιτυχίαν αυτού, αναμένοντες δε μετά πραγματικού ενδιαφέροντος τα συμπεράσματα και πορίσματα αυτού, ασπαζόμεθα  πάντας τους εν αυτώ συμμετέχοντας μετά πολλής αγάπης.

+ ΠΕΤΡΟΣ Ζ’

ΠΑΠΑΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

Updated 30/08/04